Sportovní lezení

Základní informace

Specializace je určena vážným zájemcům o sportovní lezení. Předpokládá se aktivní činnost ve všech disciplínách sportovního lezení a vstupní lezecká výkonnost RP alespoň 6-7 UIAA. Specializace sportovní lezení je čtyřsemestrový předmět zakončený závěrečnou prací (Bc. nebo Mgr.) a státní zkouškou. Obsahem je teoreticko-praktická výuka se zaměřením na historii, trénink, dále fyziologické, socio-ekonomické a filozofické otázky lezení. Předmět je určen jak pro bakalářské, tak i magisterské studium. Výuka je totožná. Pro bakalářské studium začíná ve 2.semestru, v magisterském studiu v 1. semestru studia. Studium specializace je možné absolvovat pouze jednou za studium.


Pro úspěšné splnění požadavků je nutné si zvolit následující předměty:

 • Sportovní lezení a horolezectví

 • Didaktika sportovního lezení

 • Sportovní lezení v přírodních terénech

 • Sportovní příprava dětí a mládeže (Bc)

 • Výkon a trénink ve sportu (Bc)

 • Identifikace sportovních talentů (NMgr)

 • Seminář sportovního tréninku (NMgr)

 • Odborná pedagogická praxe

Absolventi specializace mohou získat instruktora lezení na umělých stěnách a v přírodních terénech.


Garant specializace: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D., Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

Doporučená literatura

Doporučená literatura ke specializaci:

Sportovní lezení I

 • Baláš, J., Strejcová, B., & Vomáčko, L. (2008). Lezeme a šplháme - 68 her a cvičení na stěně a na nářadí. Praha: Grada

 • Ballu, Y. (1997). Horolezci (J. Žák, Trans.). Praha: Brána.

 • Dieška, I., & Širl, V. (1989). Horolezectví zblízka (V. Širl, Trans. Olymp ed.). Praha: Olympia.

 • Macfarlane, R. (2008) . Mountain of the mind. A history of fascination. London: Granta Boks.

 • Procházka, V., Procházka, V. m., Rotman, I., & Novák, J. (1990). Horolezectví. Praha: Olympia.

 • Sýkora, B. (2004). Pískaři. Náchod: JUKO.

 • Vomáčko, L., & Boštíková, S. (2003). Lezení na umělých stěnách. Praha: Grada Publishing.

 • Knihy významných horolezců: Allain, Bonatti, Buhl, Cassin, Habeler, Harrer, Hasse, Herzog, Kuchař, Kugy, Mazeaud, Messner, Rébuffat, Šmíd, Terray, Whymper ad.


Doporučená literatura ke specializaci:

Sportovní lezení II

 • Baláš, J. (2009). Fyziologické aspekty sportovního lezení. Česká kinantropologie,13(3), 156- 167.

 • Giles, L. V., Rhodes, E. C., & Taunton, J. E. (2006). The Physiology of Rock Climbing. Sports Medicine, 36(6), 529-545.

 • Goddard, D., & Neumann, U. (1993). Performance rock climbing. Mechanicsburg: Stackpole Books.

 • Guyon, L., & Broussouloux, O. (2004). Escalade et Performance. Paris: Amphora.

 • Hochholzer, T., & Schoeffl, V. (2003). One move too many... How to understand the injuries and overuse syndroms of rock climbing. Ebenhausen: Lochner-Verlag.

 • Hörst, E. J. (2008). Training for Climbing (2 ed.): Globe Peqout.

 • Morrison, A. B., & Schoeffl, V. R. (2007). Physiological responses to rock climbing in young climbers. British Journal of Sports Medicine, 41(12), 852-861.

 • Sheel, A. W. (2004). Physiology of sport rock climbing. British Journal of Sports Medicine, 38, 355-359.

 • Vomáčko, L. (2008). Ke struktuře výkonu ve sportovním lezení v souvislosti s obecnými a speciálními testy pohybové výkonnosti a osobnostního profilu lezce. Fakulta tělesné výchovy a sportu,Univerzita Karlova, Praha.

 • Vomáčko, L., & Boštíková, S. (2003). Lezení na umělých stěnách. Praha: Grada Publishing.

 • Watts, P. B. (2004). Physiology of difficult rock climbing. European Journal of Applied Physiology, 91, 361-372.

 • Bulletiny LK ČHS


Doporučená literatura ke specializaci:

Sportovní lezení III

 • Cox, M. S., & Fulsaas, K. (2003). Mountaineering: The Freedom of the Hills (7th ed.). Shrewsbury: Swan Hill Press.

 • Houston, M., & Cosley, K. (2004). Alpine Climbing: Techniques To Take You Higher. Seatlle: The Mountaineers Books.

 • Langmuir, E. (2004). Mountaincraft and Leadership (4 ed.): Scottish Sports Council/MLTB.

 • Procházka, V., Procházka, V. m., Rotman, I., & Novák, J. (1990). Horolezectví. Praha: Olympia.

 • Richardson, A. (2001). Rock Climbing for Instructors. Ramsbury: The Crowood Press.

 • Risler, P., Beaudevin, C., Cadot, M., Coudray, J., Damilano, F., Daudet, L., et al. (2000). Le manuel de la montagne. Paris: Éditions du Seuil.

 • Vomáčko, L., & Boštíková, S. (2003). Lezení na umělých stěnách. Praha: Grada Publishing.

 • Dále katalogy výrobců: Ocún, Tendon –Lanex, Siging Rock, Petzl, Beal, Saltic, Rock Pillars…


Doporučená literatura ke specializaci:

Sportovní lezení IV

 • AUFMUTH, U. Die Lust am Aufstieg. Was den Bergsteiger in die Hoehe treibt. Weingarten: Drumlin Verlag, 1984. ISBN 3-924027-29-3

 • BALLU, Y. Horolezci (J. Žák, Trans.). Praha: Brána, 2007

 • CONNOR, J. The Philosophy of Risk. Edinburgh: Conongate Books, 2003. 225 s. ISBN 9-781841-953403

 • CSIKSZENTMIHALYI, M. O štěstí a smyslu života (E. Hauserová, Trans.). Praha: Lidové noviny, 1996.

 • DIEŠKA, I., ŠIRL, V. Horolezectví zblízka. Přel. V.Širl. Praha: Olympia,1989. 446 s. Přel.z: Horolezectvo zblízka.

 • GILL, J. A climbing memoir 1953-2008. [online]. [cit. 20.9.2008], převzato z http://www.johngill.net/.

 • HANNICH, F. Destinationsmarken im Special Interest Tourismus - Dargestellt am Beispiel des Klettertourismus Wiesbaden: Gabler, 2008.

 • MACFARLANE, R. Mountain of the mind. A history of fascination. London: Granta Boks, 2008.

 • MIKŠÍK, O. Dynamika psychických funkcí za expedice. Teorie a praxe v tělesné výchově, 1968, roč. 16, č. 4, s. 224-242.

 • MORTLOCK, C. Beyond adventure. Milnthorpe, Cumbria: Cicerone Press, 2001. 125 s.

 • NEUMAN, J., VOMÁČKO, S., VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999. 320 s.

 • PALDUS, M. Osobností profil horolezce – srovnání sportovních a horských lezců. Praha, 2005. 61 s. Diplomová práce na UK FTVS v Praze. Vedoucí diplomové práce Ladislav Vomáčko.

 • ŠILHÁN, F. Cesta do hor. Brno: Montana, 2001. 246 s.

 • ŠMÍD, M. Ze života horolezce. Praha: Olympia, 1991. 153 s.

 • Další literatura: Allain, Bonatti, Buhl, Cassin, Gill, Habeler, Harrer, Hasse, Herzog, Hillary, Kuchař, Kugy, Livanos, Mazeaud, Messner, Rébuffat, Simpson, Šmíd, Terray, Whymper, Zsigmondy …

Zkušební otázky

Otázky ke zkoušce Specializace sportovní lezení II (1,2) - Historie, klasifikace

 • Vývoj horolezeckých disciplín (první osidlování hor, novověk, zlatá éra alpinismu, přelom 19-20 století, situace po 2. světové válce, současné pojetí horolezectví).

 • Významné horolezecké osobnosti (světové i české) a jejich přínos k rozvoji horolezectví.

 • Sportovní lezení a horolezectví. Jejich vzájemný vztah. Definice pojmů (sportovní lezení, volné lezení, technické lezení, tradiční lezení, boulderink, solo-lezení, soutěžní lezení, klasické horolezectví, „sportovní“ horolezectví). Klasifikace obtížnosti – vývoj a současný stav. Porovnatelnost obtížnostních stupnic pro horolezectví a sportovní lezení.

 • Využívání lezeckých aktivit v tělovýchovných systémech (filantropismus, turnéři, přirozená metoda, projekt Dobrodružství, překážkové dráhy…). Vývoj sportovního (soutěžního) lezení a rozvoj umělých stěn.


Fyziologická část

 • Zapojení svalových skupin při lezení. Popis zatížení ve sportovním lezení. Které testy jsou vhodné pro posuzování svalové síly u lezců? Energetická náročnost aktivity. Chování srdeční frekvence a ventilace při výkonu. Které faktory ovlivňují energetickou náročnost aktivity?

 • Trénink ve sportovním lezení. Obecné postupy. Trénink dětí.

 • Trénink maximální síly ve sportovním lezení (fyziologické zákonitosti, intenzita a objem zatěžování).

 • Trénink silové vytrvalosti (fyziologické zákonitosti, intenzita a objem zatěžování).

 • Trénink vytrvalosti (fyziologické zákonitosti, intenzita a objem zatěžování).

 • Prevence a léčba úrazů ve sportovním lezení. Nejčastější úrazy.


Otázky ke zkoušce Specializace sportovní lezení IV (3,4) - Metodika, vybavení, normy

 • Lana pro horolezectví a sportovní lezení. Od počátků horolezectví do současnosti. Druhy používaných materiálů. Současné dělení. Vysvětlení základních technických parametrů (rázová síla, pádový faktor, uzlovatelnost, statické prodloužení, dynamické prodloužení). Další pomocné smyce (využití, materiály).

 • Karabiny a jistící pomůcky (dělení, normy, použití). Vysvětlit používání, výhody a nevýhody jistících pomůcek při lezení TR, vyvádění a dobíraní druholezce na stanovišti (kalíšky, Grigri, Cinch, osma, poloviční lodní uzel, jistící destičky…).

 • Stavba cest a údržba stěny. Vysvětlit zásady pro stavbu cest, čištění chytů, péče o materiál.

 • Jištění prvolezce a druholezce v různých podmínkách (jednodélkové, vícedélkové, tradiční, sportovní lezení). Vysvětlit různé přístupy a zhodnocení přímého a nepřémého jištění.

 • Prostředky nefixního postupového jištění (stoppery, hexentriky, abalaky, friendy,…). Charakteristika použití.

 • Záchrana a první pomoc v lezeckých disciplínách


Socio-ekonomické a filozofické otázky lezeckých aktivit

 • Motivace k lezecké činnosti

 • Sociologický kontext lezeckých aktivit

 • Sportovní lezení a horolezectví jako směr turismu

 • Přínos lezeckých aktivit k rozvoji mikroregionu

 • Dobrodružství, riziko a prožitek v lezeckých aktivitách

 • Lezecké aktivity a jejich dopad na životní prostředí.


Okruhy otázek pro SZZK Bc. i Mgr. studia se specializací

 • Současná diverzifikace horo/lezeckých disciplín. Základní termíny. Vývoj sportovního lezení a soutěží.

 • Historie českého a světového horolezectví (vývoj, osobnosti).

 • Lezecké aktivity v tělovýchovných směrech.

 • Filozofický kontext sportovního lezení a horolezectví.

 • Hodnocení výkonu ve sportovním lezení. Klasifikace a jejich vývoj.

 • Dobrodružství, riziko, prožitek v horolezeckých disciplínách. Lezecká stěna jako umělé dobrodružné prostředí.

 • Normy a materiály pro výrobu lezeckého vybavení (úvazky, nefixní jištění, karabiny, přilby).

 • Normy a materiály pro výrobu lezeckého vybavení (lana, smyčky).

 • Ekonomické a sociální aspekty sportovního lezení.

 • Lezecké aktivity a jejich dopad na životní prostředí.

 • Technické a taktické složky lezeckého výkonu.

 • Psychologické aspekty sportovním lezení.

 • Fyziologické aspekty sportovního lezení.

 • Zranění ve sportovním lezení a jejich prevence.

 • Nástin struktury výkonu ve sportovním lezení

 • Trénink ve sportovním lezení (obecné postupy, trénink dětí apod.)

 • Trénink silové vytrvalosti ve sportovním lezení.

 • Trénink maximální síly ve sportovním lezení.

 • Trénink vytrvalosti a techniky.

 • Lezení v kondičních a rehabilitačních programech. Možnosti ovlivnění tělesné zdatnosti.


Poslední změna: 25. únor 2021 19:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS