Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Informace o studijním programu

Studijní program: Tělesná výchova a sport

Studijní obor: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Forma studia: Prezenční a kombinovaná


  • Obor je určen absolventům bakalářského studia se změřením na aplikovanou tělesnou výchovu a sport osob se specifickými potřebami, absolventům dřívějších bakalářských oborů tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených a dále obdobných oborů zabývajících se problematikou osob se specifickými potřebami v oblasti aplikovaných pohybových aktivit.

  • Předpokládají se pohybové schopnosti a dovednosti v rozsahu učebních plánů tělovýchovných bakalářských oborů.

  • Absolvent oboru je kompetentní řešit odborné otázky v oblasti aplikované tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami. Stává se odborníkem, učitelem, trenérem a metodikem s kvalifikací pro oblast aplikovaných pohybových aktivit.

  • Absolventům je umožněno pokračovat v postgraduálním studiu. Studium je přístupno i osobám se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky, průběh studia budou upraveny podle charakteru specifických potřeb uchazečů.

  • Studium je ukončeno obhajobou magisterské práce a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky přijímacích zkoušek:

Navazující magisterské studium oboru Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami je určeno absolventům bakalářských oborů: Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání v kombinaci se speciální pedagogikou nebo obdobných oborů. V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru, na základě kterého děkan posoudí obdobnost absolvovaného oboru.


Přijímací řízení je jednokolové.


  1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia)

    Ve fakultní prodejně jsou v prodeji skripta Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu pro navazující magisterské obory.

  2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)


Forma studia

Studiní obor

Minimální předpokládaný počet přijatých

Prezenční studium

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamí

20

Kombinované studium

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamí

20

Bodování:

1. Písemná zkouška - test odborných vědomostí

0 - 400 bodů

2. Písemná zkouška - test z cizího jazyka

0 - 200 bodů

Celkem možno získat:

0 - 600 bodů

2014/2015 počet přihlášených/počet přijatých:

APTV - PS

4/0

APTV - KS

10/10


Poslední změna: 22. únor 2022 09:36 
Sdílet na: