Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (dvouoborové)

Informace o studijním programu

Studijní program: Tělesná výchova a sport

Studijní obor: Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (dvouoborové)

Forma studia: Prezenční


  • Studium navazujícího magisterského oboru Učitelství pro střední školy – tělesná výchova v kombinaci s druhým aprobačním předmětem – zajišťuje vysokoškolskou kvalifikaci pro široké spektrum profesionálního uplatnění v oblasti tělesné výchovy a sportu.

  • Připravuje vysokoškolsky vzdělané učitele pro základní, střední a případně vysoké školy, trenéry a metodiky i potenciální adepty pro doktorské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu.

  • Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů i volbu nabízených specializací, jejichž zakončení formou státní závěrečné zkoušky umožňuje získání nejvyššího vzdělání v dané oblasti.

  • Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Otevírané kombinace:

  • Tělesná výchova – matematika (Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze)

  • Tělesná výchova – speciální pedagogika (Pedagogická fakulta UK v Praze)

  • Tělesná výchova – geografie (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)

  • Tělesná výchova – český jazyk a literatura (Filozofická fakulta UK v Praze)

Podmínky přijímacích zkoušek:

Navazující magisterské studium oboru Učitelství pro střední školy – tělesná výchova

v kombinaci s druhým aprobačním předmětem – je určeno absolventům bakalářského oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání s druhým odpovídajícím aprobačním předmětem.

  1. Písemná zkouška z druhého aprobačního předmětu podle zadání partnerských fakult

  2. Ústní zkouška z druhého aprobačního předmětu podle zadání partnerských fakult

Forma studia

Studiní obor

Počet postupujících do 2. kola

Minimální předpokládaný počet přijatých

Poznámky

Prezenční studium

Tělesná výchova - matematika

*

10

www.mff.cuni.cz *


Prezenční studiu

Tělesná výchova - speciální pedagogika

*

10

www.pedf.cuni.cz *


Prezenční studium

Tělesná výchova - geografie

*

15

www.natur.cuni.cz *

Prezenční studium

Tělesná výchova - český jazyk a literatura

*

15

www.ff.cuni.cz *

* Termíny písemných přijímacích zkoušek, které se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS, podmínky přijímacího řízení a bodování druhého aprobačního předmětu jsou zveřejněny na www stránkách partnerských fakult UK v Praze:

Bodování:

Písemná a ústní zkouška z druhého abrobačního předmětu *

0 - 100 bodů

Celkem možno získat:

0 - 100 bodů

2014/2015 počet přihlášených/počet přijatých:

TVS - MA

4/4

TVS - SP

2/2

TVS - GE

2/2

TVS - ČJ

2/1


Poslední změna: 24. leden 2018 12:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: