Podmínky a postup rigorózního řízení na UK FTVS

1. Podmínky pro rigorózní řízení:


Na FTVS UK lze konat státní rigorózní zkoušku v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd a udělovat titul PhDr. v programech, které jsou na fakultě akreditovány.

Na fakultě lze konat rigorózní zkoušku a udělovat titul PhDr. i v jiné oblasti studia než je uvedeno, a to za podmínky, že fakulta má oprávnění konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v oboru dané oblasti.


2. Přihláška


a) Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který


 • Absolvoval magisterský studijní program a získal titul magistra podle § 46 zákona 111/98 Sb.o VŠ, nebo

 • Získal titul magistra podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách, pokud nezískal titul „doktor“ podle § 22 téhož zákona a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách.


b) Přihláška musí obsahovat


 • Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři doplněném o ověřené kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce.

 • Odborný životopis, jehož součástí je údaj o dosaženém vzdělání, průběh praxe, publikační činnost, případně další doklady hodné zřetele.

 • Název a teze zamýšlené rigorózní práce, případně hotovou rigorózní práci ve dvou exemplářích

 • Doklad o zaplacení poplatků za rigorózní řízení. Povinností uchazeče je zaplatit jednorázový poplatek 10.000,- Kč. Tento poplatek má pokrýt veškeré administrativní i pedagogické náklady na rigorózní řízení. Hradí se v hotovosti nebo na účet FTVS (KB Praha 6, číslo účtu: 174-85332011/0100, variabilní symbol: 120068, specifický symbol Vaše rodné číslo).

 • Student podává přihlášku k rigoróznímu řízení spolu se všemi dalšími požadovanými materiály příslušnému proděkanovi prostřednictvím podatelny UK FTVS.

 • Do dvou měsíců od podání přihlášky obdrží student rozhodnutí o vybraných zkouškových okruzích (tématech), příslušném oponentovi a o složení komise pro rigorózní zkoušku.

 • V případě potřeby požádá uchazeč o využití nadstandardních služeb (např. laboratorní, knihovnický servis apod.). Za nadstandardní služby platí uchazeč poplatky dle tarifů, schválených příslušnými institucemi.

 • Rigorózní řízení je ukončeno předáním diplomu při promoci v Karolinu. Ve výjimečných případech je možné předat diplom i bez promoce. V tomto případě je nutné se dostavit k předání diplomu a k podpisu do matriky RUK.


Požadavky na strukturu a kvalitu rigorózní práce:


 • Rigorózní práce se zabývá aplikovaným, profesním výzkumem. Pojatá může být jako: metodologická studie, případová studie, komparace, korelačně - prediktivní studie, experiment, evaluace, vývojová studie, analýza trendů, dotazování na postoje, status, explorace, historická studie, modelování, návrh a demonstrace, metaanalýza, review syntéza, teoretická studie, analytická práce, kvalitativní studie či kvasi experiment (viz J.Hendl: Závěrečná práce na FTVS - proces a produkt, 2001). U rigorózní práce se očekává vyšší kvalita zpracovávaného problému než u práce diplomové. U jakéhokoli typu předložené rigorózní práce musí být zcela zřetelný vlastní přínos.

 • Pro rigorózní řízení je možno uznat doktorskou práci, v krajním případě i výjimečnou práci diplomovou. Není však možno uznat doktorskou zkoušku, protože základem rigorózní zkoušky je zkouška z filosofie.

 • Rigorózní práce se předkládá ve dvou kopiích proděkanovi pro rigorózní řízení. Současně se odevzdává jednostránkové resumé práce v elektronické podobě. Tento souhrn se pravidelně, spolu s termínem zkoušky a složením komise zveřejňuje na www stránkách FTVS UK.


3. Státní rigorózní zkouška


 • Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky.

 • Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje nebo v samostatné tvůrčí činnosti. Rigorózní práce se vypracovává na téma, jež je v mezích daných akreditovanými magisterskými studijními programy. Předseda komise ustanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce.

 • Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí, průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Uchazeč bude podle zaměření rigorózní práce zařazen k vykonání státní rigorózní zkoušky k tématicky příslušné zkušební komisi. Předsedu a členy rigorózní komise jmenuje děkan fakulty.

 • V průběhu státní rigorózní zkoušky uchazeč odpoví na otázky z okruhu působnosti komise. Státní rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl /a - neprospěl/a“.

 • Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat jen jednou.


4. Podrobné informace


Podrobné informace o rigorózním řízení jsou uvedeny v Rigorózním řádu UK FTVS. Řád je k dispozici na vědeckém oddělení FTVS UK.
Poslední změna: 3. leden 2020 08:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS