• Katedra anatomie a biomechaniky

Katedra anatomie a biomechaniky

Interdisciplinární obor biomechanika zaznamenává na světových univerzitách a výzkumných pracovištích nebývalý růst. Pracoviště UK v Praze při Fakultě tělesné výchovy a sportu tento trend zachytilo.


Biomechanika je transdisciplinární obor, který se podle cílů, obsahu a metod zabývá:

  • mechanickou strukturou, mechanickým chováním a mechanickými vlastnostmi živých systémů,

  • otázkami mechanické podpory či náhrady částí živých systémů,

  • mechanickými interakcemi mezi nimi a vnějším okolím.


Je možné konstatovat, že obor biomechanika je a bude stále platnějším interdisciplinárním oborem biomedicíny, jehož výsledky jsou stále více využívány celou společností k řešení problematiky oborů lékařských ( ortopedie, transplantace orgánů, nanotechnologií, kardiologie, farmacie, porodnictví atd.), fyzioterapie, zátěžových režimů organismu člověka z pohledu bezpečnosti v dopravě, pracovních zátěží a v široké oblasti volnočasových aktivit – sportu. Tím rovněž biomechanika přispívá ke zlepšování pohybových režimů v současné době alarmujícího životního stylu populace a tím i ke zlepšování jejího zdravotního stavu. Z pohledu vzdělávacího pak habilitovaní docenti a jmenovaní profesoři zajišťují potřebnou úroveň všech tří stupňů vzdělávaní.


Katedra anatomie a biomechaniky s laboratoří pro biomechaniku extrémních zátěží je integrálním komplexem pro studium biomechaniky v pregraduálním studiu. Dále je akreditovaným školícím pracovištěm pro doktorské studium biomechaniky na celé UK a akreditovaným pracovištěm pro habilitační a jmenovací řízení v oboru biomechaniky na UK.

V doktorském studijním programu BIOMECHANIKA je FTVS koordinačním pracovištěm pro osm školicí pracovišť, a to pro UK v Praze - FTVS, 1.,2.a 3. LF UK, a čtyři ústavy AV ČR – Teoretické a aplikované mechaniky, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav termomechaniky.

Pracoviště je znaleckým ústavem v oboru forenzní biomechaniky.


Vědecko - výzkumná činnost je zaměřena převážně na pohybový aparát člověka a řízení jeho pohybu a efekt enviromentální a pohybové zátěže v normálních, ale i patologických souvislostech. Studium účelových pohybů člověka (sem patří pohyby pracovní, sport, tělesná výchova) a pohybů adaptovaných (handicap, úraz, atd.) je součástí. Je preferován pohled kinesiologický a bioinženýrský.


Formálně, pouze pro potřeby organizace výuky, se katedra A+B dělí na oddělení anatomie a oddělení biomechaniky. Vedoucím katedry A+B FTVS UK je Doc. PaedDr. Karel Jelen.


Katedra sídlí v komplexu FTVS UK ve Veleslavíně.


Kontakt:

sekretariát: paní Štajnrtová

Katedra Anatomie a Biomechaniky

Fakulta Tělesné Výchovy a Sportu UK

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Tel: 0042 220 560 225

Fax: 0042 220 172 196

e-mail:Poslední změna: 24. leden 2018 12:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS