Odvolání

Dle čl. 12 odst. 1 a 2 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy může uchazeč proti rozhodnutí podat odvolání. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V odvolání uchazeč uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Zájem o studium není důvodem pro odvolání.


  • viz. dodatečné přijetí uchazečů Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele.Poslední změna: 20. červenec 2020 08:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: