Mezinárodní projekty

Naše fakulta je aktivně zapojena do mezinárodní projektové spolupráce. Naši studenti a zaměstnanci se rádi podílejí na výměně znalostí a dovedností se zástupci našich zahraničních partnerů. Jsme zapojeni do následujících evropských programů.

Erasmus+Erasmus+ je program Evropské unie, jehož cílem je podporovat profesní a osobní rozvoj lidí po celou dobu jejich studia i kariéry. Program je zaměřen na oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě i mimo ni a přispívá k udržitelnému růstu, využívání inovací, podporuje kvalitu pracovních příležitostí a sociální soudržnost, posiluje evropskou identitu a aktivní občanství. Erasmus+ je program Evropské Unie, který je realizován již více než 35 let. Česká republika je v něm zapojena od roku 1997.


Erasmus+ KA1Naše fakulta dlouhodobě a pravidelně využívá podporu poskytovanou pro vysokoškolský sektor v rámci Erasmus+ KA1. Studentské a zaměstnanecké mobility z a do zahraničí jsou realizovány na základě bilaterálních dohod podepsaných s partnerskými univerzitami. Naším cílem je pro všechny zúčastněné účastníky zajistit rovné příležitosti, inkluzivní přístup a podporovat diverzitu.


Erasmus MundusNaše fakulta je zapojena do programu Erasmus Mundus a nabízí specifický magisterský program Master of Arts in Sports Ethics and Integrity (Sportovní etika a integrita), který je zajišťován konsorciem šesti evropských univerzit a který představuje koherentní a integrovaný interdisciplinární program reagující na hlavní etické problémy v současném sportu. Více o projektu: www.maisi-project.eu


APPLICANTSErasmus+ KA1 vzdělávání dospělýchOd roku 2022 jsme koordinátorem projektu Erasmus+ KA1 zaměřeného na vzdělávání dospělých. Cílem našeho projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání poskytovaného v rámci celoživotního vzdělávání a univerzity 3. věku. Podporujeme mezinárodní rozměr a přenos zkušeností se zahraničními partnery.


SUPPORTERV roce 2022 jsme se jako partneři zapojili do projektu SUPPORTER, který je financován z programu Horizon. V projektu jsou zapojeny vzdělávací vysokoškolské instituce z oblasti sportovního prostředí.  Spolupracujeme na vytváření mezisektorových, inovativních a inkluzivních plánů pro rovné příležitosti. Plány budou mimo jiné obsahovat opatření, která se týkají sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí. V projektu je kladen důraz na měřitelnost a doložitelnost dopadu projektu.


První offline setkání se konalo ve městě Štrasburk, ve dnech 13.-15. září. Setkání se zúčastnili všichni koordinátoři projektu společně se zástupci z našich partnerských institucí. Tato událost byla výjimečná nejen svou atmosférou, ale také bohatým programem, který zahrnoval workshopy a školení.

V současné době se věnujeme plnění projektových aktivit a účastníme se online přednášek a školení, které organizují koordinátoři projektu. Tato setkání jsou klíčová pro sdílení poznatků a zkušeností mezi účastníky.

Dalším setkáním je offline meeting, který se uskuteční v příštím roce v Thessaloniki, Řecku. Očekáváme, že tento event bude stejně úspěšný jako setkání ve Štrasburku a přinese další spolupráci.


Více o projektu


Erasmus+ Sport Small scale PartnershipNaše fakulta je koordinátorem projektu Erasmus+ Sport Small scale Partnership Inclusion and Empowerment of Women in Canoe Sports Disciplines. Hlavním cílem tohoto projektu je začlenit a integrovat více dívek a žen do prostředí kanoistického sportu a zajistit široce dostupné, podrobné a přesné vzdělávání trenérů a trenérek kanoistiky v oblasti efektivní a udržitelné metodiky tréninku mladých atletek. Více o projektu na  www.womenincanoesport.com.


Evropský sbor solidarityOd roku 2022 se naše fakulta aktivně zapojuje do programu Evropský sbor solidarity. Získali jsme certifikát kvality a od roku 2023 realizujeme dobrovolnické aktivity. Naši studenti se aktivně zapojují do solidárních projektů. Podílíme se na naplňování poslání tohoto programu, který sdružuje mladé lidi a zaměřuje se na to, aby naše společnost byla inkluzivní, podporovala účastníky se specifickými potřebami a byla schopna reagovat na aktuální výzvy. Studenti, kteří mají motivaci pomáhat, učit se a rozvíjet se, získávají díky zapojení do programu nové inspirativní a sebe rozvojové zkušenosti.


ERASMUS DAYSErasmus Days představují celoevroské oslavy programu Erasmus +, ve kterých nabízí jednotlivým projektům možnost se zviditelnit a informovat o svých přínosech. Fakulta se zapojila do této iniciativy již po druhé, tentokrát v rámci akce Hřeje mě pohyb, kdy registrovala 4 své akce.


Více o akci


Erasmus KA1: Podpora kvality vzdělávání prostřednictvím mezinárodních mobilit


V rámci projektu Erasmus KA1 máme aktuálně schválený krátkodobý projekt na podporu kvality vzdělávání kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) a Univerzity třetího věku (U3V). Cílem projektu je prostřednictvím krátkodobých mobilit pracovníků inovovat vzdělávání, ale také podpořit kulturní výměnu, zvýšit mezinárodní povědomí a poskytnout nové příležitosti pro učitele, studenty a veřejnost.


V letošním roce nám současně byla schválena akreditace v oblasti vzdělávání dospělých, která významně podpoří proces vysílání zaměstnanců a účastníků CŽV na zahraniční mobility.


Více o projektuGreen PE – udržitelná tělesná výchovaNaše fakulta, v zastoupení Michaela Janka a Tomáše Větrovského získala z programu Visegradského fondu grant na udržitelný projekt GreenPE, na kterém kooperuje společně s Univerzitou v Pecsi, Univerzitou v Ružomberoku a Univerzitou v Krakově.


Projekt GreenPE se soustředí na zlepšení fyzického, stravovacího a duševního zdraví prostřednictvím pečlivě navrženého programu poradenství v oblasti tělesné výchovy a mimoškolních aktivit.


25.2. – 26.2. proběhlo úvodní setkání projektové skupiny v Pecsi. O dalším průběhu se můžete informovat na https://www.greenpeproject.com.


"Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě."

Poslední změna: 25. březen 2024 10:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: