Mezinárodní projekty

Naše fakulta je aktivně zapojena do mezinárodní projektové spolupráce. Naši studenti a zaměstnanci se rádi podílejí na výměně znalostí a dovedností se zástupci našich zahraničních partnerů. Jsme zapojeni do následujících evropských programů.

Erasmus+Erasmus+ je program Evropské unie, jehož cílem je podporovat profesní a osobní rozvoj lidí po celou dobu jejich studia i kariéry. Program je zaměřen na oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě i mimo ni a přispívá k udržitelnému růstu, využívání inovací, podporuje kvalitu pracovních příležitostí a sociální soudržnost, posiluje evropskou identitu a aktivní občanství. Erasmus+ je program Evropské Unie, který je realizován již více než 35 let. Česká republika je v něm zapojena od roku 1997.


Erasmus+ KA1Naše fakulta dlouhodobě a pravidelně využívá podporu poskytovanou pro vysokoškolský sektor v rámci Erasmus+ KA1. Studentské a zaměstnanecké mobility z a do zahraničí jsou realizovány na základě bilaterálních dohod podepsaných s partnerskými univerzitami. Naším cílem je pro všechny zúčastněné účastníky zajistit rovné příležitosti, inkluzivní přístup a podporovat diverzitu.


Erasmus MundusNaše fakulta je zapojena do programu Erasmus Mundus a nabízí specifický magisterský program Master of Arts in Sports Ethics and Integrity (Sportovní etika a integrita), který je zajišťován konsorciem šesti evropských univerzit a který představuje koherentní a integrovaný interdisciplinární program reagující na hlavní etické problémy v současném sportu. Více o projektu: www.maisi-project.eu


APPLICANTSErasmus+ KA1 vzdělávání dospělýchOd roku 2022 jsme koordinátorem projektu Erasmus+ KA1 zaměřeného na vzdělávání dospělých. Cílem našeho projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání poskytovaného v rámci celoživotního vzdělávání a univerzity 3. věku. Podporujeme mezinárodní rozměr a přenos zkušeností se zahraničními partnery.


SUPPORTERV roce 2022 jsme se jako partneři zapojili do projektu SUPPORTER, který je financován z programu Horizon. V projektu jsou zapojeny vzdělávací vysokoškolské instituce z oblasti sportovního prostředí.  Spolupracujeme na vytváření mezisektorových, inovativních a inkluzivních plánů pro rovné příležitosti. Plány budou mimo jiné obsahovat opatření, která se týkají sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí. V projektu je kladen důraz na měřitelnost a doložitelnost dopadu projektu.


Více o projektu


Erasmus+ Sport Small scale PartnershipNaše fakulta je koordinátorem projektu Erasmus+ Sport Small scale Partnership Inclusion and Empowerment of Women in Canoe Sports Disciplines. Hlavním cílem tohoto projektu je začlenit a integrovat více dívek a žen do prostředí kanoistického sportu a zajistit široce dostupné, podrobné a přesné vzdělávání trenérů a trenérek kanoistiky v oblasti efektivní a udržitelné metodiky tréninku mladých atletek. Více o projektu na  www.womenincanoesport.com.


Evropský sbor solidarityOd roku 2022 se naše fakulta aktivně zapojuje do programu Evropský sbor solidarity. Získali jsme certifikát kvality a od roku 2023 realizujeme dobrovolnické aktivity. Naši studenti se aktivně zapojují do solidárních projektů. Podílíme se na naplňování poslání tohoto programu, který sdružuje mladé lidi a zaměřuje se na to, aby naše společnost byla inkluzivní, podporovala účastníky se specifickými potřebami a byla schopna reagovat na aktuální výzvy. Studenti, kteří mají motivaci pomáhat, učit se a rozvíjet se, získávají díky zapojení do programu nové inspirativní a sebe rozvojové zkušenosti.
Poslední změna: 19. červen 2023 10:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: