Projekt "Měníme svět pohybem 2023"

(english version bellow)


V rámci společného projektu s Balance Club Brumlovka s názvem MĚNÍME SVĚT POHYBEM 2023 hledáme nejlepší studentské nápady v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit.


CO JE CÍLEM PROJEKTU?


Cílem tohoto projektu je podpořit tvůrčí aktivity a inovativní myšlenky studentů v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit.


KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?


V roce 2023 se mohou účastnit studenti a studentky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů všech fakult Univerzity Karlovy. A to jak jednotlivci, tak týmy – týmové projekty mohou mít maximálně tři účastníky.


JAKÉ PROJEKTY JE MOŽNÉ PŘEDKLÁDAT?


Účastníci předkládají v prvním kole písemný dokument v rozsahu 8 až 10 stran, který popisuje projekt či nápad související s problematikou zdravého a udržitelného životního stylu , jehož nedílnou součástí jsou sportovní a pohybové aktivity. Hledáme zajímavé a inovativní projekty, které pomáhají navrhovat, realizovat a propagovat opatření na úrovni systému, organizací či konkrétních aktivit.


Je možné posílat nápady a projekty, které se věnují problematice pohybových a sportovních aktivit a jejich dopadu na zdravý životní styl ze všech možných úhlů pohledu. Obsahově se může jednat o metodické a organizační postupy, zdravotní pohled, ekonomické přínosy, právní regulaci, pedagogické a etické aspekty a mnohé další. Předkládané projekty by měly mít dopad na celou společnost či její jednotlivé části. Projekty by neměly být zaměřeny na specifickou oblast vrcholového sportu a jeho prezentace, ale mohou například navrhovat to, jakým způsobem je možné využít příkladů či osobností z vrcholové sportu pro oblast zdravého životního stylu.


Předkládané nápady a projekty mohou využít již existujících školních děl či je dále rozšiřovat. Je povoleno využít svých již existujících ročníkových, bakalářských, diplomových či disertačních prací nebo výstupů z jednotlivých předmětů. Stylově by se však nemělo jednat o doslovný výběr částí těchto školních děl. Samozřejmě lze prezentovat a popsat nápady zcela nové a zatím nepoužité. Projekt může být zpracován v českém nebo anglickém jazyce.


JAK BY MĚL PROJEKT VYPADAT?


Předkládaný projekt by měl popsat, jaký problém či výzvu řeší (tj. proč je to důležité). Může také popsat situaci v dané oblasti. Stěžejní částí je však návrhová část – tj. konkrétní řešení, konkrétní doporučení. Součástí návrhu je také jednostránkové grafické shrnutí (grafický abstrakt), které popisuje základní myšlenku projektu.


HODNOCENÍ PROJEKTŮ


Projekty bude hodnotit nezávislá porota. Kromě zástupců Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a generálního partnera Balance Clubu Brumlovka zasednou v porotě také zástupci dalších partnerů FTVS, ostatních fakult Univerzity Karlovy a externí členové.


Porota bude hodnotit následující hlediska: srozumitelnost a jasnost projektu, vizuální stránku, odbornou úroveň, inovativnost a společenskou relevanci a dopady.


V prvním kole budou vyhodnoceny písemné návrhy projektů. Prvních pět projektů z prvního kola hodnocení bude pozváno do druhého kola, tj. k osobní prezentaci před členy poroty. V rámci prezentace se bude hodnotit také způsob prezentace a reakce na zadané otázky.


CENY


Mezi vítěze bude rozdělena finanční odměna ve výši 110 000 Kč


 • první místo: 50 000 Kč

 • druhé místo: 30 000 Kč

 • třetí místo: 10 000 Kč


Nejlepšímu projektu z Fakulty tělesné výchovy a sportu bude udělena Cena děkana s finančním ohodnocením ve výši 20 000 Kč.


Poznámka: Výše uvedené částky jsou brutto.


JAK SE PŘIHLÁSIT?

Stačí hotový projekt zaslat do uzávěrky 9. 6. 2023 na e-mailovou adresu: projekt@ftvs.cuni.cz


Harmonogram


29. 3. 2023

Vyhlášení

23. 6. 2023

Vyhodnocení projektů, oznámení postupu do druhého kola úspěšným týmům

10. 10. 2023

Druhé kolo | KAMPUS HYBERNSKÁ 

9:00 – 12:00 | prezentace projektů

12:00 – 13:00 | vyhlášení vítězných projektů | občerstvení


KONTAKT

Pakliže budete mít jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat na adrese: projekt@ftvs.cuni.cz


PŘÍKLADY PROJEKTŮ


 • Návrh na změnu legislativních pravidel podporujících preferenci pohybu a sportu v rámci pracovních i mimopracovních aktivit.

 • Marketingová kampaň pro celonárodní projekt podporující pohyb.

 • Návrhy daňových opatření na podporu pohybových a sportovních aktivit.

 • Projekt založení společnosti zaměřené na práci s dětmi.

 • Lékaři místo vyšetření a léků doporučují vhodný pohyb a sportovní aktivity.

 • Nové metodické přístupy pro kondiční a fitness cvičení.

 • Návrh nového studijního oboru specialisty na zdravý životní styl.

 • Koncept podpory pohybových aktivit seniorů pro konkrétní obec či městskou část.

 • Prokazatelný koncept wellness procedur zlepšující životní styl.

 • Měřitelný koncept „pohyb na předpis“ pro širokou veřejnost využitelný pro zdravotní pojišťovny.

 • Měřitelný systém fitness a wellness prevence pro každý věk (podklad pro zdravotní pojišťovny pro čerpání příspěvků ze zdravotního pojištění).


PARTNEŘI PROJEKTU


Fakulta tělesné výchovy a sportu je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy – její součástí jsme od roku 1959. Naším cílem je budovat komunitu, která sdílí a propaguje myšlenky udržitelného a zdravého životního stylu každého jednotlivce v každém věku, jehož nedílnou součástí jsou pohybové a sportovní aktivity. Do našich aktivit zapojujeme příslušníky všech genderových skupin, všech generací a všech součástí společnosti – špičkové sportovce, běžnou populaci až po lidi s tělesným či jiným hendikepem. Vzděláváme studenty a školíme odborníky, kteří se uplatňují ve školství, tělovýchově, sportu, sportovním managementu, rekreaci, rehabilitační praxi a dalších oblastech. Letošní rok slavíme výročí založení naší fakulty s mottem 70 LET V POHYBU | 1953-2023.


Balance Club Brumlovka je exkluzivní klub, který patří mezi špičku českých fitness a wellness center a splňuje vysoký standard světových zařízení. Už od našeho vzniku v roce 2007 se nám daří zůstávat mezi těmi nejlepšími v ČR a držet krok se světovými trendy. Hlavní filozofií klubu je soustavně investovat do rozvoje zařízení a služeb a prezentovat nejnovější směry v přístupu ke zdraví a sportovně orientovanému životnímu stylu. Nezaměřujeme se tedy pouze na sportovní výkonnost, ale také na služby v oboru wellness. Naším posláním je určovat směr zdravého životního stylu, aktivního odpočinku, naučit dnešní „uspěchanou“ populaci vytvořit si harmonii/balanc mezi tělem, duší a myslí. Poskytování služeb v oboru wellness a fitness, na té nejvyšší možné úrovni, je nedílnou součástí Balance Clubu Brumlovka.

Project "Moving is our passion 2023" 

 

As part of a joint project with Balance Club Brumlovka MOVING IS OUR PASSION 2023, we are looking for the best student ideas in the field of healthy lifestyle, excercise and sports activities.


WHAT IS THE AIM OF THE PROJECT? 


The aim of this project is to encourage creative activities and innovative ideas of students in the field of healthy lifestyle, exercise and sports activities. 


WHO CAN PARTICIPATE? 


In 2023, male and female students of bachelor, master and doctoral study programmes from all faculties of Charles University can participate. Both as individuals and as teams – team projects can have a maximum of three participants.


WHAT PROJECTS CAN BE SUBMITTED? 


In the first round, participants submit a written document of 8 to 10 pages describing the project or an idea related to healthy and sustainable lifestyle, of which sport and physical activity are an integral part. We are looking for interesting and innovative projects that help to propose, implement and promote measures at the level of systems, organisations and/or specific activities.

 

It is possible to submit ideas and projects that address the issue of physical and sports activities and their impact on a healthy lifestyle from all possible perspectives. The content can include methodological and organisational procedures, health perspectives, economic benefits, legal regulation, pedagogical and ethical aspects and much more. The projects submitted should have an impact on society as a whole or on its individual parts. The projects should not focus on a specific area of competitive sport and its presentation, but may, for example, propose how examples or personalities from competitive sport can be used for healthy lifestyles.

 

Submitted ideas and projects can make use of or expand on existing school work. It is permitted to use one's existing coursework, bachelor's thesis, master's thesis, or dissertation. However, the format should not be a literal extraction of parts of these school works. Of course, it is possible to present and describe ideas that are completely new and not yet used. The project can be written in Czech or English.


WHAT SHOULD THE PROJECT LOOK LIKE? 


The submitted project should describe what problems or challenges it addresses (i.e. why it is important). It can also describe the situation in the area. However, the core part is the proposal part - i.e. specific solutions, specific recommendations. The proposal also includes a one-page graphic summary (graphic abstract) that describes the basic idea of the project.


PROJECT EVALUATION 


The projects will be evaluated by an independent jury. In addition to representatives of the Faculty of Physical Education and Sport of Charles University and the general partner Balance Club Brumlovka, the jury will also include representatives of other partners of the Faculty of Physical Education and Sport, other faculties of Charles University and external members. 


The jury will evaluate the following aspects: comprehensibility and clarity of the project, visual aspect, professional level, innovation and social relevance and impact. 


In the first round, written project proposals will be evaluated. The top fiveprojects from the first round of evaluation will be invited to the second round, i.e. for a personal presentation in front of the jury members. The final evaluation will include also the evaluation of the presentation and responses to the questions asked. 


PRIZES 


A financial prize of 110 000 CZK will be distributed among the winners.


 • first place: 50 000 CZK

 • second place: 30 000 CZK 

 • third place: 10 000 CZK 


The best project from the Faculty of Physical Education and Sport will be awarded the Dean's Prize with a financial award of CZK 20,000.

 

Note: The above amounts are gross.


HOW TO JOIN? 


Send your finished project to the following email address: by the deadline of 9 June 2023.

 

Timeline 

29 March 2023

Announcement

23 June 2023

Evaluation of the projects, announcement of the successful teams to advance to the second round 

10 October 2023

Second round | HYBERNSKÁ CAMPUS 

9:00 - 12:00 | presentation of projects 

12:00 - 13:00 | announcement of winning projects | refreshments 


CONTACT 


If you have any questions, please contact us at:


EXAMPLES OF PROJECTS 


 • Proposal to change the legislative rules supporting the preference for exercise and sport in work and non-work activities. 

 • A marketing campaign for a national project promoting physical activity. 

 • Proposals for tax measures to promote physical activity and sport. 

 • A project to establish a company focused on working with children. 

 • Doctors recommend appropriate exercise and sports activities instead of examinations and medication.

 • New methodological approaches to fitness and conditioning exercises. 

 • Proposal for a new study field for a healthy lifestyle specialist. 

 • A concept for the promotion of physical activities for seniors in a specific municipality or district.

 • A proven concept for wellness treatments to improve lifestyle. 

 • A measurable concept of "movement by prescription" for the general public usable by health insurance companies. 

 • A measurable system of fitness and wellness prevention for every age (basis for health insurance companies to use for health insurance contributions).


PROJECT PARTNERS 


The Faculty of Physical Education and Sport is one of the youngest faculties of Charles University – we have been its part since 1959. Our goal is to build a community that shares and promotes the ideas of a sustainable and healthy lifestyle for every individual at every age, of which physical and sports activities are an integral part. Our activities engage members of all gender groups, all generations and all parts of society – top athletes, the general population all the way to people with physical or other disabilities. We educate students and train professionals who have careers in education, physical education, sports management, recreation, physiotherapy and other fields. This year we are celebrating the founding anniversary of our faculty with the motto 70 YEARS IN MOTION | 1953-2023.

 

Balance Club Brumlovka is an exclusive club that is among the top Czech fitness and wellness centres and meets the high standard of world-class facilities. Since our establishment in 2007, we have managed to stay among the best in the Czech Republic and keep up with the world trends. The main philosophy of the club is to continuously invest in the development of facilities and services and to present the latest trends in the approach to health and sports-oriented lifestyle. We therefore focus not only on sports performance, but also on wellness services. Our mission is to set the course for a healthy lifestyle, active recreation, and to teach today's "hurried" population to create harmony/balance between body, mind and soul. Providing wellness and fitness services at the highest possible level is an integral part of Balance Club Brumlovka. 
Poslední změna: 6. duben 2023 10:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: