• Fakulta
  • Publikace vydané FTVS UK

Publikace vydané FTVS UK

Příprava občanů k obraně státu

VILÁŠEK, Josef, GERHÁT, Ivan. Praha, FALON 2017. ISBN 978-80-87432-24-2


Tato skripta jsou určena především pro studenty dvouoborového studia studijního oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Pro aktuálnost problematiky přípravy občanů k obraně státu mohou být vhodným studijním materiálem pro učitele základních a středních škol, kde je zařazena výuka tematiky přípravy občanů k obraně státu do školních vzdělávacích programů.

Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů

Pecha, J., Dovalil, J. Suchý, J. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3380-0


Monografie se zaměřuje na analýzu výkonnostního vývoje českých (před rokem 1993 československých) tenistů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda a případně nakolik souvisí soutěžní úspěšnost tenistů dosahovaná v žákovských kategoriích (do 12, resp. 14 let) s jejich vrcholnou výkonností na mezinárodní úrovni v dospělosti a jaké jsou názory expertů na tyto souvislosti spojené s dosahováním vysoké sportovní výkonnosti. Z výsledků analýzy vyplývá, že pro prosazení se hráčů v širší světové tenisové špičce je důležité přední umístění hráčů na celostátním žebříčku již v žákovských kategoriích (přitom pořadí nemusí hrát roli) – to však ovlivňují například předchozí absolvovaný trénink, akcentování specializace nebo talent. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole

Autoři: Fialová Ludmila, Flemr Libor, Marádová Eva, Mužík Vladislav


Tato monografie si klade za cíl poskytnout orientaci v teoretických východiscích pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví a současně i v aktuálním stavu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v českých školách. Jednotlivé kapitoly (proměny školního vzdělání v posledním čtvrtstoletí, tvorba kurikula i standardů, výzkum ve školní praxi, podmínky pro výuku oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví) přinášejí informace o úskalích a výzvách, které bude třeba v následující etapě reformy českého školství řešit. Předložené návrhy a doporučení se opírají o výzkumné výsledky a kritickou analýzu současné situace. Autoři chtějí podnítit odbornou diskuzi, která by zvýšila prestiž a kvalitu vzdělávání v oblasti Člověk a zdraví.

Trénink ve vyšší nadmořské výšce

Autoři: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.; doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.; doc. MUDr. Jan Heller, CSc.; prof. ing. Václav Bunc, CSc.; Mgr. Jan Pernica


Pro úspěch ve vrcholovém sportu dnes již nestačí jen talent a dlouholetý trénink, protože rozdíly ve výsledcích jsou dnes výrazně menší než dříve. Trenéři i sportovci proto hledají legální cesty ke zvýšení limitní výkonnosti organismu.Využívání vyšší nadmořské výšky je v současnosti jednou z klíčových diskutovaných legálních možností ovlivňování sportovní výkonnosti.

V roce 1999 vydal ČOV publikaci doc. J. Dovalila a kolektivu k problematice zařazení pobytu a tréninku ve vyšší nadmořské výšce do přípravy na ZOH v Salt Lake City. Za uplynulých patnáct let podle našeho názoru získal pobyt a trénink ve vyšší nadmořské výšce ještě větší na vliv na přípravu především u vytrvalostních sportů. Proto v rámci této knihy autorský kolektiv předkládá zásadně aktualizovanou publikaci k problematice, která je v posledních padesáti letech jednou z nejvíce diskutovaných legálních možností zvyšování limitní výkonnosti ve sportu.

Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu

Autor: Petr Jansa


Monografie zahrnuje dva dílčí pedagogické výzkumy zaměřené na komparaci názorů a postojů u vybraných skupin české populace, kdy se respondenti vyjadřují k otázkám denníhorežimu, životosprávy, psychosociálním funkcím pohybových aktivit a sportu.

První výzkumné šetření je věnováno srovnání názorů a postojů české dospělé populace ke zmíněným tématům v roce 2000 a 2010. Prezentované výsledky ukazují na některé znepokojivé informace o trendech dospělé populace u nás, zejména zvýšení denního stresu a požívání alkoholu.

Druhé výzkumné šetření se zaměřuje na důležitou populační skupinu českých pedagogů základních a středních škol a komparaci jejich názorů a postojů k životosprávě a funkci pohybových aktivit a sportu. Vztah učitelů k pohybovým aktivitám a sportu je velice pozitivní a společensky přínosný

Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století

Autor: Josef Vilášek, Miloš Fiala, David Vondrášek


Monografie je zaměřena na oblast integrovaného záchranného systému, která je v České republice legislativně ukotvena. Vychází z potřeby přípravy obyvatelstva České republiky na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových stavů. Ukazuje na historické souvislosti vzniku jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a současný stav legislativy, případně na další záměry jejího zdokonalování na počátku 21. století.

Monografie je určena zejména pro studenty studijního směru a studijního oboru OCHRANA OBYVATELSTVA, studijního oboru Management TVS, studenty TVS se zaměřením na vzdělávání a ostatní studenty UK FTVS.

Krizová komunikace v zátěžových situacích

Autor: Martin Dlouhý a kolektvi


Autoři, kteří zpracovali tento studijní text se věnovali šesti tematickým okruhům, týkajícím se základní problematiky krizové komunikace ve specifických - náročných situacích, které jsou řazené za sebou dle souvislosti a vztahu, resp. návaznosti jednotlivých témat. První kapitloal se věnuje obecnému uvedení do problematiky krizové komunikace, dále se věnuje základní problematicke komunikace rizika a komunikaci v krizovém řízení. Druhá kapitola zaměřuje pozornost na krizovou komunikaci z pohledu policejní praxe. Třetí popisuje komunikaci při dopravních nehodách, zejména při vyprošťování a komunikaci se speciálními skupinami osob, čtvrtá řeší komunikaci s agresivní, podnapilou osobou a s osobami duševně nemocnými. Pátá kapitola se pak zabývá oblastí komunikace s uživatelem omamných a psychotropních látek a poslední, šestá kapitola je věnována terorismu jakožto zásadní bezpečnostní hrozbě v současnosti, mj. z pohledu komunikace, zpravodajství a krizového řízení v rámci protiteroristické strategie ČR.

Fyziologie pohybové zátěže

Autor: Staša Bartůňková a kolektiv


Nově vydaná publikace Fyziologie pohybové zátěže byla vytvořena kolektivem katedry fyziologie a biochemie Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Tento učební text se snaží zachytit nové poznatky a vývojové trendy v daném oboru. Je určen nejen pro studenty tělovýchovných oborů, ale i oborů příbuzných, fyzioterapie, ergoterapie, protetiky apod..

Studijní materiál je tematicky rozdělen do dvou na sebe navazujících částí.

První část se zabývá reaktivními a adaptačními změnami v různých tělesných systémech v závislosti na pohybových aktivitách. Příklady kapitol: biochemické základy metabolických pochodů, funkce transportních systémů a detailně rozpracovaný pohybový systém.

Druhá, speciální část, se věnuje tělesné zdatnosti a sportovní výkonnosti. Zde jsou kapitoly zabývající se fyziologickými aspekty tréninku, věkovými a sexuálními odlišnostmi, příčinami a následky únavy, sportovní výživou apod.

Technické sporty

Autor: Miloš Fiala a kolektiv


Technické sporty jejichž sportovní výkon je spojen s ovládáním stroje, náčiní či zvířete, patří v České republice mezi nejúspěšnější sporty na mezinárodním poli. Technické sporty jako sportovní střelba a biatlon jsou zařazeny na každých letních a zimních olympijských hrách. Letecké sporty byly zařazeny na XI. olympijských hrách v Berlíně v roce 1936. Parašutismus byl jako ukázkový sport na olympijských hrách v Soulu v roce 1988 a v Barceloně v roce 1992. Technické sporty jsou pro mnoho zájemců velmi atraktivní a adrenalinové.

Tato publikace, ve které jsou uvedeny vybrané technické sporty, má sloužit jako učební skripta pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Studentům má sloužit k získání potřebných informací o vybraných technických sportech, které jsou organizovány v mezinárodních sportovních organizacích a u sportovních svazů České republiky.

Multimediální učebnice úpolových sportů – odkaz

Autor: Radim Pavelka, Jaroslav StichUčební opora pojednává o historii úpolových sportů, jejich vzniku a o rozdělení. Podrobněji jsou potom rozvedeny jednotlivé kapitoly bojových sportů s důrazem na historii charakteristiku, základní vyskytující se techniky a o s odkazem na nejnovější pravidla. Veškeré techniky jsou formou detailně dabovaných videoukázek. Zvláštní kapitolou jsou potom průpravné úpoly a sebeobrana. Tato učební opora je vhodná pro všechny cvičence úpolů, ale i pro specialisty či trenéry v jednotlivých uvedených sportech.


Sebeobrana: Nebuďte snadnou obětí – odkaz

Autor: Radim Pavelka, Jaroslav Stich


Každý z nás se může stát obětí násilí a každý z nás by se měl naučit co nejrychleji a nejefektivněji bránit. Autoři se věnují změnám, které probíhají v lidském těle, především v mozku, během konfliktní situace. V další části se zabývají výukou sebeobrany, popisují jednotlivé sebeobranné techniky. Věnují se speciálně sebeobraně žen a dívek. Kniha obsahuje cenné rady v oblasti prevence střetu, rozebírá chování v případě hrozícího konfliktu i praktické návody pro případ, že k němu již došlo. Výklad je doprovázen řadou názorných fotografií.


Kondiční trénink pro bojové sporty: rozvoj speciální síly

Autor: Radim Pavelka, André Reinders


Publikace s názorným fotografickým popisem cviků podrobně pojednává o rozvoji obecné i specifické kondice při bojových sportech. Autoři se zaměřují na rozvoj obecné a speciální síly formou funkčního posilování takovými cviky, jejichž podobu lze nalézt při technikách v bojových sportech.

Jedná se převážně o posilování s hmotností vlastního těla, s velkou a malou činkou a dále o cvičení s netradičními cvičebními pomůckami (TRX, Kettlebell, Gunex, Bosu, Aquahit apod.). Každý cvik je provázán na konkrétní pohyb či techniku z vybraného bojového sportu. Kniha je určena pro každého cvičence bojových sportů a má přesah i do jiných sportovních odvětví.


Vývoj bojových sportů

Autor: Radim Pavelka, Jaroslav StichPopularizace sportovních úpolů a některých bojových umění v posledních třiceti letech rostla. Mohli jsme se setkávat převážně s výukou džúdó, karate a aikidó. Tato koncepce se využívala i ve školství. V dnešní době však existuje mnohem více úpolových sportů, ve světě populárnějších a divácky atraktivnějších. Tato monografie popisuje základní charakteristiky nejznámějších bojových umění, seznamuje s jejich historií, současnou strukturou a částečně i s pravidly bojových sportů.


Poslední změna: 17. červenec 2023 10:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: