Etická komise


Výzkum zahrnující lidské účastníky, zvířata, nebo identifikovatelný biologický materiál či data musí být prováděn vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a schvalují ho příslušné etické komise/instituce. Vzhledem k hlavní činnosti UK FTVS schvaluje Etická komise UK FTVS výzkum zahrnující zejména lidské účastníky. Etické komisi UK FTVS se předkládají ke schválení projekty, které mají experimentální charakter, které obsahují intervenční programy kondičního či terapeutického charakteru, různé formy zátěžového testování a laboratorních vyšetření a další typy projektů, které zahrnují lidské účastníky. (V případě výzkumu zahrnujícího zvířata, nebo identifikovatelný biologický materiál, je nutné kontaktovat předsedkyni Etické komise UK FTVS.) Týká se to i seminárních, bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a všech dalších kvalifikačních prací, pokud mají výše uvedený charakter. Originál schválené žádosti je nedílnou součástí těchto prací a měl by být zařazen na prvním místě v příloze těchto prací, na druhém místě se zařazuje schválený text informovaného souhlasu (bez uvedení jmen a příjmení účastníků).


Postup pro podávání Žádosti o vyjádření Etické komise UK FTVS


Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS (dále jen Žádost) je třeba vyplnit v době přípravy výzkumu, před realizací vlastní praktické části projektu, v dostatečném časovém předstihu – nejlépe 2-3 měsíce před plánovaným sběrem dat.


Jsou 2 možnosti pro schvalování žádostí:


1. VÝZKUMY BEZ NUTNOSTI POSOUZENÍ EK


U bakalářských a diplomových prací může etické aspekty výzkumu schválit vedoucí práce. Toto se týká níže uvedených typů výzkumů. Podmínky, za kterých je schválení vedoucím práce možné, jsou uvedeny v jednotlivých dokumentech.


 • Online dotazníky a ankety


  Žádost | Předlohy


  (platná verze = EK UK FTVS 1 dot)


 • Rozhovory


  Žádost | Předlohy


  (platná verze = EK UK FTVS 1 roz)


 • Bakalářské práce oboru Fyzioterapie na UK FTVS (Kazuistika fyzioterapeutické/ortotické/protetické péče o pacienty ve smluvním klinickém zařízení)


  Žádost | Předloha


  (platná verze = EK UK FTVS 1 kaz)V případě schvalování práce vedoucím se při zadání nové práce do SIS (kolonka: Etické aspekty výzkumu) vkládá věta: Výzkum z hlediska etiky schvaluje vedoucí práce na základě dokumentů EK UK FTVS2. OSTATNÍ VÝZKUMY


Formulář Žádosti - klikněte zde. Vyplňte všechny vyznačené položky v souladu s realizovaným projektem, přitom odstraňte červený text. Součástí Žádosti je Informovaný souhlas - klikněte zde. Na základě návodu, jak formulovat informovaný souhlas, a informací k tomuto tématu (viz dokumenty níže), doplňte formulář Informovaný souhlas, který musí obsahovat kompletní text informovaného souhlasu a který musí odpovídat realizovanému projektu. Pro dotazníky a ankety rozesílané elektronicky lze využít zjednodušeného informovaného souhlasu v podobě úvodu dotazníku/ankety – klikněte zde pro návrh textu (viz na konci tohoto dokumentu). Součástí Žádosti mohou být i další potvrzení, o kterých se dozvíte individuálně od referentky Etické komise UK FTVS pí Kopřivové (např. potvrzení pracoviště, je-li výzkum prováděn na mimofakultním či zahraničním pracovišti).


3. Vyplněný formulář Žádosti spolu s dokumentem obsahujícím text Informovaného souhlasu posílejte v elektronické podobě ve Wordu na e-mailovou adresu: .


4. V případě, že budete vyzváni Žádost či text Informovaného souhlasu opravit, posílejte opravené dokumenty zpět jako odpověď na zaslaný e-mail, se zanecháním jednacího čísla v předmětu e-mailu. V případě nejasností je možné kontaktovat člena komise za odpovídající oblast.


5. Žádosti odevzdané vždy do 15 dne každého kalendářního měsíce (kromě července a srpna, kdy Etická komise UK FTVS nebude žádosti vyřizovat) budou posouzeny členy etické komise a vyjádření obdržíte e-mailem do 1 měsíce. V případě, že budete vyzváni žádost opravit, může dojít k posunutí termínu vyjádření, proto je vhodné žádat v dostatečném časovém předstihu – nejlépe 2-3 měsíce před plánovaným sběrem dat. U výzkumů prováděných na mimofakultních pracovištích doporučujeme podávat žádosti s delším časovým předstihem.


6. Schválená Žádost bude vytištěna ve dvou vyhotoveních, která je třeba podepsat u referentky Etické komise UK FTVS pí Kopřivové (kancelář č. E 324, katedry biomedicínského základu v kinantropologii) před realizací sběru dat, nejlépe však do týdne po obdržení e-mailu s vyjádřením Etické komise UK FTVS o schválení. Podepsané žádosti zůstávají uložené u pí Kopřivové do té doby, než jí předáte podepsané originály Informovaného souhlasu od všech účastníků výzkumu. Druhý originál bude uložen na zabezpečeném místě v archivu Etické komise UK FTVS.


7. Při provádění výzkumu v zahraničí je potřeba dodržovat místní právní předpisy, proto je pro schválení doporučeno oslovit etickou komisi v zemi daného výzkumu, popř. jinou etickou komisi, která je daných právních předpisů znalá. Etická komise UK FTVS tyto výzkumy neschvaluje.


8. Dojde-li ve výzkumu po schválení Žádosti ke změnám projektu nebo metod, je třeba Žádost revidovat. Navrhovatel ve své schválené Žádosti uvede nové či doplňující informace a spolu se zanecháním jednacího čísla v předmětu e-mailu zašle opět žádost na adresu


Případné dotazy posílejte na email: .Poslední změna: 21. únor 2024 12:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: