Akademický senát FTVS UK

Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Kartlovy jedná o všech zásadních otázkách činnosti fakulty, rozhoduje ve věcech podle § 27 zákona o vysokých školách.

Zejména:


  1. na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť,

  2. schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,

  3. schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,

  4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,

  5. na návrh děkana schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu pro každý akademický rok,

  6. schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise fakulty; pozměňovací návrhy členů senátu jsou nepřípustné,

  7. usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,

  8. schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné vývojové nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty. Návrhy děkana na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť, na schválení rozpočtu fakulty (písmeno c)) a na jmenování a odvolání členů vědecké rady a návrhy na schválení návrhů vnitřních předpisů fakulty mohou být senátem buď schváleny a nebo zamítnuty.

  9. o návrzích na jmenování, popř. odvolání děkana se senát usnáší tajným hlasováním.

Poslední změna: 16. říjen 2023 14:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: