Přihláška ke studiu

Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá elektronickou přihlášku.

Elektronický formulář najdete ZDE

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 880,– Kč


Banka: Komerční banka Praha 6

Číslo účtu: 43-9685580247/0100

IBAN: CZ2301000000439685580247

SWIFT (BIC)

KOMBCZ PPXXX

Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód -  ID elektronické přihlášky


Platba je možná kartou, dle pokynů po podání přihlášky nebo bezhotovostním převodem z účtu.


Pokud neuvedete při platbě variabilní symbol, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce!


Platba je možná pouze bezhotovostním převodem z účtu.


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.


Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek do 23:59:59 dne 29. 2. 2024. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

Podmínkou zahájení přijímacího řízení je řádné podání přihlášky včetně příloh.


Stanovené přílohy:

- pro studijní obory s talentovou přijímací zkouškou


POVINNÉ


1. Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem na UK FTVS“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná do 30. 6. 2024 včetně. Upozorňujeme, že prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání.


Potvrzení sportovního nebo tělovýchovného lékaře

nebo

Prohlášení aktivních studentů FTVS UK - prohlídka od sportovního lékaře odevzdaná na studijním oddělení


NEPOVINNÉ


2. Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

Žádost o modifikaci písemných zkoušek


3. Uchazeči se speciálními potřebami o studium bakalářského studijního oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami mohou požádat o modifikaci talentových přijímacích zkoušek a písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

Žádost o modifikaci talentových zkoušek - pouze pro uchazeče studijního programu Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami


Další informace k přihlášce:

1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.


2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden studijní program, je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající počet přihlášek. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře.


3. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li doloženo, že přihláška byla řádně uhrazena, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, přijímací řízení bude zastaveno. V případě, že uchazeč nedodá Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem na UK FTVS“, jedná se o nesplnění jedné z podmínek pro přijetí, která má za následek vydání Rozhodnutí o nepřijetí. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.


Informace o přijímacím řízení

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.


Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech jednokolové, dvoukolové nebo tříkolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních programů.


Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan/ka na jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.


Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek v přihlášce uchazeče v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.


Ověřování podmínek doložitelných doklady:


Uchazeči o studium v bakalářských studijních programech a oborech, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkanem, budou přijati až po předložení dokladu o ukončení vzdělání požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, doklad o nostrifikaci středního vzdělání aj.).


Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech a oborech, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkanem, budou přijati až po předložení dokladu o ukončení studia požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysokoškolský diplom včetně dodatku k diplomu, osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR).


Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkanem, doručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení po písemné části přijímací zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí. (tzn. nejlépe do konce června 2024, nejpozději však do 30. 9. 2024), na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou.


Vysoká škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.


V případě absolvování maturitní nebo státní zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 30. 9. 2024Úspěšný uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání či studia, nemůže být přijat.


Poslední změna: 1. únor 2024 18:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: