Přijímací řízení


HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Termín podání přihlášky : do 29. 2. 2024


Součástí přijímacího řízení jsou písemné zkoušky a talentové zkoušky.


TALENTOVÉ ZKOUŠKY


U bakalářských studijních programů Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s dalším předmětem, Trenér, Kondiční trenér, Aplikovaná tělesná výchova a sport se specifickými potřebami a Vojenská tělovýchova je nutné úspěšně absolvovat talentové zkoušky tělesné výchovy. U studijního programu ortotik - protetik jsou talentové zkoušky zaměřeny na tvůrčí schopnosti a manuální dovednosti. Podrobnosti najdeš zde:


PÍSEMNÉ ZKOUŠKY


V rámci přijímacího řízení do bakalářských studijních programů je od akademického roku 2024/2025 nutné absolvovat písemnou zkoušku SCIO z testu obecných studijních předpokladů nebo dalších předmětů.


Fyzioterapie | Test obecných studijních předpokladů a test z Biologie


Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – Matematika se zaměřením na vzdělávání | Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – Informatika se zaměřením na vzdělávání | Test z matematiky


Management tělesné výchovy a sportu | Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání | Vojenská tělovýchova | Kondiční trenér | Trenér | Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami | Test obecných studijních předpokladů


Testy musíš stihnout maximálně do 1. května 2024. Více informací o podmínkách a termínech jednotlivých testů najdeš na webových stránkách společnosti SCIO. Testy se píší v českém jazyce.


Písemné zkoušky (mimo SCIO) se týkají navazujících magisterských studijních programů a především bakalářských studijních programů Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, kdy je druhý předmět vyučován na partnerské fakultě Univerzity Karlovy - Přírodovědecké, Matematicko-fyzikální nebo Filozofické.


Řádný termín: 1. - 10. 6. 2024

  • nav. Mgr. studijní programy / Bc. studijní programy partnerské fakulty

  • Harmonogram písemných zkoušek (bude doplněno)


Náhradní termín: 12. – 14. 6. 2024


Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní programy Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterské programy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy) se nemusí shodovat s termíny na FTVS UK viz webové odkazy partnerských fakult. Upuštění od písemných zkoušek na partnerských fakultách není možné.Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan/ka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo z důvodu konání maturitní zkoušky. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast na přijímací zkoušce na jinou vysokou školu.


V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek. Žádost se zasílá pouze prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy. Jednotlivé žádosti jsou ke stažení níže.


V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.


V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají. Další náhradní termín se nepřipouští.


Další důležité odkazy:Formuláře ke stažení:


Informace:

Studijní oddělení FTVS

e-mail:

Poslední změna: 4. duben 2024 11:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: