Vědecká rada UK FTVS

Vědecká rada UK FTVS schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, projednává dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity, vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem.

Vědecká rada dále projednává složení redakčních rad vědeckých a odborných periodik vydávaných fakultou. 

Členové vědecké rady UK FTVS jsou významní představitelé oboru. VR má 26 členů a jednoho předsedu. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce univerzity.


Kalendář zasedání věděcké rady