Jednací řád vědecké rady FTVS UK

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY KARLOVY


Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. c) a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto Jednacím řádu Vědecké rady Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu.


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Vědecká rada Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen „vědecká rada fakulty“) je samosprávným akademickým orgánem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále je „fakulta“) ve smyslu ustanovení § 29 a 30 zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).


Čl. 2

Působnost


Vědecká rada fakulty:

a) projednává strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracované v souladu se strategickým záměrem Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) a každoroční plány jeho realizace,

b) schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,

c) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě,

d) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě,

e) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách,

f) vyjadřuje se k dalším záležitostem, které jí předloží děkan.


Čl. 3

Složení vědecké rady fakulty


1. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan, který jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké rady fakulty po předchozím schválení akademickým senátem fakulty.

2. Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé vědních oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací činnost a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost a další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“). Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce univerzity.

3. Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady fakulty bez práva hlasovat význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu.

4. Členství ve vědecké radě fakulty dále zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) dnem uvedeným v prohlášení o vzdání se funkce doručeného děkanovi,

c) dnem odvolání z funkce děkanem po předchozím souhlasu senátu.


Čl. 4

Zasedání a průběh jednání


1. Časový plán zasedání vědecké rady fakulty na akademický rok stanoví děkan.

2. Zasedání vědecké rady fakulty svolává děkan zpravidla třikrát za semestr. Zasedání vědecké rady fakulty může svolat kromě děkana též děkanem pověřený proděkan.

3. Děkan je povinen svolat mimořádné zasedání vědecké rady fakulty, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů vědecké rady fakulty. Na každé zasedání bude členům vědecké rady fakulty elektronicky odeslána písemná pozvánka s programem a podklady k jeho jednotlivým bodům, a to nejméně 5 pracovních dní předem. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu časové tísně nebo naléhavosti otázky, mohou být podkladové materiály z rozhodnutí děkana předány později, popřípadě rozdány při zahájení jednání.

4. Znění usnesení přijatých vědeckou radou fakulty se bezodkladně zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek fakulty. Jednání vědecké rady fakulty řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.

5. Na jednání vědecké rady fakulty může vystoupit se svým sdělením její člen, proděkan, předseda akademického senátu fakulty a dále čestný člen vědecké rady fakulty. Další osoby pouze na základě souhlasu vědecké rady fakulty.

6. Jednání vědecké rady fakulty jsou zpravidla veřejná. Na návrh děkana nebo pověřeného proděkana se může vědecká rada fakulty usnést, že celé její jednání, nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené.

7. Zasedání vědecké rady zajišťuje materiálně a organizačně děkanát.


Čl. 4a

Hybridní nebo distanční zasedání vědecké rady


1. Zasedání vědecké rady je možné konat hybridním nebo distančním způsobem, pokud

a) z jiného právního předpisu nebo opatření vydaného na jeho základě vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,

b) z vnitřního předpisu univerzity nebo stavu vyhlášeného na jeho základě vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,

c) se na tom z důvodu zvláštního zřetele hodného vědecká rada usnese na svém zasedání nebo hlasováním mimo zasedání vědecké rady (dále jen „hlasování per rollam“).

2. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem, je členům vědecké rady sdělena elektronicky nejpozději 3 dny před konáním tohoto zasedání.

3. Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání vědecké rady stanoví děkan opatřením.


Čl. 4b

Zasedání a hlasování habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem


1. Habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem mohou zasedat hybridně nebo distančně.

2. Habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem mohou hlasovat elektronicky způsobem, který zajišťuje tajnost hlasování.

3. Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání a elektronického hlasování habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem stanoví děkan opatřením.


Čl. 5

Usnesení


1. Vědecká rada fakulty se rozhoduje usnesením.

2. Vědecká rada fakulty je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.

3. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro něj hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady fakulty. Hlasování může být veřejné, či tajné. Tajným hlasováním rozhoduje vědecká rada fakulty, zejména pokud se hlasuje o konkrétních osobách anebo pokud se na tom usnese.Čl. 6

Jednání a usnesení per rollam


1. Děkan může vyhlásit hlasování mimo zasedání vědecké rady fakulty, jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání vědecké rady fakulty. Hlasovat per rollam nelze o návrzích na jmenování profesorem, o obsazení místa mimořádného profesora a návrzích na jmenování docentem ani o návrzích na udělení titulu doktor honoris causa.

2. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací lístek se rozešlou členům prostřednictvím uzavřené elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro hlasování, která činí nejméně tři pracovní dny.

3. Člen stejnou cestou zašle vyplněný hlasovací lístek obsahující jméno a jeho hlasování, tj. souhlas, nesouhlas, nebo zdržení se, ve lhůtě podle odstavce 5, jinak je jeho hlas neplatný. Stejnou formou a ve stejné lhůtě může člen hlasování per rollam odmítnout.

4. Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů; to neplatí, jestliže hlasování per rollam o návrhu odmítla nejméně jedna třetina všech členů.

5. Zápis o hlasování per rollam je součástí zápisu z nejbližšího dalšího zasedání vědecké rady.

6. U usnesení týkajících se věcí uvedených v § 72 odst. 10 a 11 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách je zapotřebí souhlasu většiny všech členů vědecké rady. V uvedených případech je hlasování tajné.


Čl. 7

Závěrečná ustanovení


1. Tato změna jednacího řádu byla schválena Akademickým senátem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy dne 16. 3. 2021.

2. Tato změna jednacího řádu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.

3. Tato změna jednacího řádu nabývá účinnosti dnem následujícím po dni nabytí její platnosti.doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

předseda akademického senátu FTVS UK děkanka FTVS UK


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UKPoslední změna: 29. září 2021 09:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: