Disciplinární komise

 • Disciplinární komise UK FTVS je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Samosprávné akademické orgány dbají, aby členové akademické obce fakulty byli informováni o jejich činnosti a měli možnost se vyjádřit k dokumentům a opatřením zásadního významu, jimiž se tyto orgány zabývají. Dále dbají, aby členové akademické obce fakulty mohli podávat připomínky k činnosti těchto orgánů.


 • Jednání komise je veřejné s výjimkou hlasování.


 • Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty; jmenuje a odvolává je se souhlasem Akademického senátu UK FTVS. Komise má nejméně šest členů. Předseda je členem komise. Polovinu členů komise tvoří studenti. Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva studenti.


 • Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté.


 • O jednání komise se pořizuje zápis, o hlasování komise se pořizuje protokol.


 • Disciplinární přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem o vysokých školách nebo vnitřními předpisy univerzity a jejích součástí nebo zaviněné porušení povinností podle jiných právních předpisů. Za disciplinární přestupek může komise studentce/studentovi navrhnout uložení:


    a. 

  napomenutí (veřejná i neveřejná sankce),

    b. 

  podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení (veřejná sankce),

    c. 

  vyloučení ze studia (veřejná sankce).


  Případně může podat návrh na úplné zastavení disciplinárního řízení


 • Děkan fakulty může:


    a. 

  uložit sankci, kterou komise navrhla, nebo, nejde-li o případ podle čl. 5 odst. 7 písm. d) Disciplinárního řádu pro studenty Univerzity Karlovy v Praze,

    b. 

  uložit sankci mírnější, nebo

    c. 

  od uložení sankce upustit.


 • Student/studentka, nebo na základě přiložené plné moci zvolený zástupce, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana požádat o přezkoumání rozhodnutí; žádost o přezkoumání rozhodnutí (dále jen "žádost") se podává děkanovi. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí děkana studentu doručeno. Podání žádosti má odkladný účinek.

Poslední změna: 24. leden 2018 12:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS