• Aktuality

Aktuality

25. října 2021

Vážení členové akademické obce UK FTVS, Vážení nájemci a uživatelé prostor areálu Veleslavín,


v reakci na aktuální vývoj epidemiologické situace a příslušná usnesení vlády ČR a opatření ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR) vám krizový štáb UK FTVS sděluje vzhledem k hlavní a doplňkové činnosti fakulty následující:


Od 25. 10. 2021 platí tyto provozní opatření:


Ochrana horních cest dýchacích:


Dle mimořádného opatření MZČR ze dne 22. 10. 2021 je povinnost ve vnitřních prostorách objektů UK FTVS nosit ochranu horních cest dýchacích kromě výjimek, které definuje příslušné opatření MZČR. Povinnost se nevztahuje na:


 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,

 • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,

 • studenti a akademičtí pracovnici (za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení) podle zákona c?. 111/1998 Sb., o VŠ, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožnuje noseni? ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory),

 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak,

 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,

 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi,

Pohyb osob a provoz objektů UK FTVS


 • Ve vnitřních prostorách objektů UK FTVS se dodržují zvýšené nároky na dodržování hygieny (viz návody na mytí rukou, používání desinfekce atd.);

 • Desinfekční prostředky jsou pravidelně distribuovány na toalety;

 • Vedoucí pracovišť si pravidelně dle vytížení zaměstnanců daného pracoviště vyzvedávají ochranné pomůcky a desinfekční prostředky pro členy svého pracoviště na provozním oddělení (pro hladký průběh předání předem kontaktují Z. Měrtlovou),

 • Všichni zaměstnanci UK FTVS nadále eliminují osobní schůzky s externími subjekty ve vnitřních prostorách objektů UK FTVS.

 • Zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti (kromě osob, které vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby) používají ochranu dýchacích cest povinně.

Testování zaměstnanců


UK FTVS již nezajišťuje a nepožaduje pravidelné testování zaměstnanců. Každý zaměstnanec či student postupuje podle opatření Vlády ČR či MZČR samostatně.


Studium


Účast na výuce není omezena. Studenti nemusí prokazovat bezinfekčnost.

Dovolujeme si upozornit, že studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

Aktuální pravidla týkající se studia, pohybu studentů jsou definovány v samostatném dokumentu v rámci celé UK na webové adrese:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz


Ubytování na koleji


Ubytovaní studenti na koleji UK FTVS prokazují svou bezinfekčnost. Nově se bezinfekčnost dá prokázat těmito způsoby:


 1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

  • léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

  • léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

 5. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Aktuální pravidla týkající využívání ubytovacích kapacit jsou definovány v samostatném dokumentu v rámci celé UK na webové adrese:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13167&locale=cz


Dovolujeme si vás upozornit, že všichni nájemci a uživatelé prostor jsou povinni a zodpovědní za dodržování platných opatření orgánů veřejné moci týkající se jejich činnosti.


Krizový štáb UK FTVSSdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS