• Aktuality

Aktuality

23. listopadu 2021

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE ATLETIKA 2021

on-line konference

25. listopadu 2021

6. oznámení


Katedra atletiky

Fakulty tělesné výchovy a sportu

Univerzity Karlovy


Vás zve na mezinárodní vědeckou konferenci


Cílem konference je informovat o výsledcích badatelské činnosti a zkušenostech z praxe atletického tréninku, didaktiky školní atletiky a kondiční atletiky.


TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

25. 11. 2021 od 10,00 hod, FTVS UK v Praze, José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín, prostřednictvím MS Teams


JEDNACÍ JAZYKY: čeština, slovenština, angličtina (nebude zajišťován simultánní překlad)


Z KONEFERNCE NEVZNIKNE SAMOSTATNÝ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. ZASLANÉ PŘÍSPĚVKY VYJDOU JAKO SPECIÁLNÍ ČÍSLO ČASOPISU ČESKÁ KINANTROPOLOGIE.


KONFERENCE PROBĚHNE V ON-LINE FORMĚ (vzhledem k aktuální epidemické situaci):

bude možné se zúčastnit distančně prostřednictvím MS Teams.


DOPOLEDNÍ BLOK SE VSTUPNÍMI REFERÁTY A ODPOLEDNÍ BLOK SEKCE SPORTOVNÍ TRÉNINK V ATLETICE:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9817938dd72540adb990fcaf1545c057%40thread.tacv2/1637309006867?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2237000186-664f-493c-bb68-968478a90f53%22%7d


ODPOLEDNÍ BLOK SEKCE ATLETIKA V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ SPORTOVCŮ A VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aca82243591e6436a93815a31025b72bb%40thread.tacv2/1637308975064?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2237000186-664f-493c-bb68-968478a90f53%22%7d


VŠECHNY REFERÁTY BUDOU NAHRÁVÁNY. Dodatečně bude možné si poslechnout referáty z paralelní sekce.


Připravené prezentace pro jednání sekcí (délka 10 min) zašlete ve formátu *.ppt s názvem prezentace (jméno_příjmení.ppt) na e-mail feher@ftvs.cuni.cz nejpozději do středy 24. 11. 2021 do 20:00.


TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE:

Příspěvky je možno prezentovat formou sdělení v délce 10 minut a dále bude věnováno 5 min rozpravě k přednesenému příspěvku. Příspěvky budou rozděleny podle tematického zaměření do sekcí:

1. Sportovní trénink v atletice

2. Atletika v kondiční přípravě sportovců a ve školní tělesné výchově


SE VSTUPNÍMI REFERÁTY VYSTOUPÍ:

Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.: Uplatnění sportovní genomiky (nejen) v atletice

Doc. PaedDr. Martin Pupiš, Ph.D.: Biologický pas športovca - benefity a riziká interpretácie výsledkov

Mgr. Jan Pernica, Ph.D. Běžecká příprava vrcholového a výkonnostního běžce

Mgr. Jan Feher Atletický tréninkový deník

Délka vstupního referátu je v trvání 30 min.


RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE

25. 11. 2021 9,30 registrace, přihlášení účastníků (on-line)

10,00 zahájení konference (on line)

10,05– 12,30 jednání konference – vstupní referáty (doc. Petr, doc. Pupiš, Dr. Pernica, Mgr. Feher)


13,30 – 16,00 jednání v sekcích (on-line – dvě online místnosti dle výše přiložených odkazů)


Plánované setkání Metodické komise Českého atletického svazu se zástupci kateder tělesné výchovy tělovýchovných a pedagogických fakult se NEBUDE KONAT. Nový termín bude stanoven předsedkyní Metodické komise (Mgr. Iveta Rudová), která Vás bude informovat.PROGRAM JEDNÁNÍ V SEKCÍCH:


1. SEKCE Sportovní trénink v atletice

Moderátoři sekce: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. a RNDr., PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.


13,30 – 13,45

Alberty, R., Pupiš, M., Vachalík, V., Bátovský, M.

Vplyv diurnálnej variácie a fyzickej záťaže na markery krvného dopinku v biologickom pase športovcov: WADA, neskoro večer možeme mať problém!


13,45 – 14,00

Homolková, H., Pupiš, M., Cacek, J.

Vliv intermitentní hyperoxie na hematologickou složku biologického pasu atleta


14,00 – 14,15

Broďáni, J., Toth, M., Pupiš, M.

Tréningové zaťaženia determinujúce športovú výkonnosť v chodzi na 50 km


14,15 – 14,30

Franková, A., Červinka, P.

Hodnocení techniky běhu u elitních českých běžců a běžkyň


14,30 – 14,45

Mitašík, P., Doležajová, L., Lednický, A.

Intraindividual evaluation of reaction time at the Men´s World Athletics Championships 1999 - 2019


14,45 – 15,00

Králová, T., Šiška, S., Hlavoňová, Z., Cacek, J.

Věk dosažení osobního maxima českých skokanek do výšky


15,00 – 15,15

Kisiel, J., Kisiel, K, Ratkowski, W.

Analysis of the results of selection and diagnostic tests for the athletics team of Wielkopolskie athletics association


15,15 – 15,30

Feher, J.

Hodnocení výsledků testování atletů a atletek zařazených do SCM v letech 2017 – 2019


2. SEKCE Atletika v kondiční přípravě sportovců a ve školní tělesné výchově

Moderátoři sekce: Doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. a PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.


13,30 – 13,45

Pavlů, J., Červinka, P.

Hodnocení červeného krevního obrazu a biochemických parametrů u elitních běžců


13,45 – 14,00

Procházka, J., Kalina, T.

Aktuální trendy v taperingu a peakingu u vytvalostních sportů


14,00 – 14,15

Krupková, D.

Spektroskopie a její využití v atletickém tréninku


14,15 – 14,30

Caha, J.

Warm-up - má opravdu vliv na výkon?


14,30 – 14,45

Wagner, Š., Kaplan, A.

Náhled na prevenci zranění v atletice (literární rešerše)


14,45 – 15,00

Čillík, I.

Zmeny úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti chlapcov v Detskej atletike


15,00 – 15,15

Kaplan, A.

Jaké důvody vedly děti k zahájení atletického tréninku před 10 lety a dnes?
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS