Sportovní sekce

Ekologie a TV aktivity


 • Trvale udržitelný rozvoj – strategie řešení současných globálních ekologických problémů. Podíl sportu a turistiky na jejich řešení.

 • Nástin hlavních ekologických problémů současnosti – znečištění ovzduší a vody, skleníkový efekt a globální oteplování, ochrana přírody a biodiverzity. Jak se tyto problémy promítají do oblasti sportu a tělesné výchovy.

 • Úsilí olympijského hnutí a sportovních svazů o zlepšení životního prostředí (Světová konference o životním prostředí v Rio de Janeiro 1992, konference MOV „Sport a prostředí“ 1995 v Lausanne a 1997 v Kuwaitu).

 • Základní otázky a pojmy ve vztahu sport a prostředí. Zachování biodiverzity, ochrana ekosystémů, územní plánování, znečištění prostředí, zdraví a bezpečnost, ochrana kulturního bohatství.

 • Základní principy ochrany prostředí ve sportu. Plánování a řízení sportovní události, výstavba sportovních zařízení a jeho využití. Sportovní vybavení. Doprava, spotřeba energie, hospodaření s vodou a odpady. Ekologické vzdělávání a výchova.

 • Sporty v přírodě a turismus ve vztahu k životnímu prostředí.


Doporučená literatura:

 • Doležal,T.,Málek P.: Ekologie a tělesná výchova. H+H, Praha, 1994

 • Doležal,T.: Sport a prostředí. Olympijská knihovnička, l6.sv., ČOV,Praha, 1998.

 • Doležal,T.: Sport na cestě k trvalé udržitelnosti. In: Česká společnost na konci tisíciletí.UK ,Praha, 1999, s. 277-284.

 • Earth Summit Agenda 21. UN, New York, 1993.

 • Environmental Guidelines. Sydney Organising Comittee for the Olympic Games, Sydney, 1995.

 • Final report. II. World Conference o­n Sport and the Environment. Kuwait City,1-2.9.1997.

 • Global Environment Outlook. Earth Publications Ltd, London, 1999

 • Naše společná budoucnost, Academia, Praha, 1991.

 • Olympijská charta. Olympijská knihovnička, 19.svazek, ČOV, Praha, 1999.

 • Olympic Movement’s Agenda 21. IOC, Lausanne,1999.

 • Sport for the Environment. IOC, Roma,1998.

 • Summaries of Speeches. Sub-theme B: Sport and the Environment. In Centennial Olympic Congress, Paris, 30.8.1994.

 • Summaries of Speeches. In World Conference o­n Sport and the Environment.Lausanne, 12.-15.7.1995.

 • Tourism and sustainable development.Ekonomický a sociální výbor OSN, E/ CN.17/1999/5/ Add.3


Kanoistika


 • Charakteristika vodního prostředí s ohledem na využití v kanoistice.

 • Biomechanický rozbor techniky jízdy ve vodním slalomu.

 • Biomechanický rozbor techniky jízdy v rychlostní kanoistice.

 • Využití rychlostního tréninku v tréninkovém cyklu ve vodním slalomu.

 • Využití vytrvalostního tréninku v tréninkovém cyklu v rychlostní kanoistice.

 • Charakteristika úrovně funkčních ukazatelů v průběhu sportovního výkonu ve vodním slalomu a ve sjezdu na divoké vodě.

 • Charakteristika úrovně funkčních ukazatelů v průběhu sportovního výkonu v rychlostní kanoistice.

 • Speciální příprava v kanoistice – prostředky a metody rozvoje speciálních pohybových schopností.

 • Obecná příprava v kanoistice – prostředky a metody rozvoje pohybových schopností.

 • Charakteristika současné problematiky výuky kanoistiky.

 • Charakteristika vodního prostředí s ohledem na využití v kanoistice.

 • Biomechanický rozbor techniky jízdy ve vodním slalomu.

 • Biomechanický rozbor techniky jízdy v rychlostní kanoistice.

 • Využití rychlostního tréninku v tréninkovém cyklu ve vodním slalomu.

 • Využití vytrvalostního tréninku v tréninkovém cyklu v rychlostní kanoistice.

 • Charakteristika úrovně funkčních ukazatelů v průběhu sportovního výkonu ve vodním slalomu a ve sjezdu na divoké vodě.

 • Charakteristika úrovně funkčních ukazatelů v průběhu sportovního výkonu v rychlostní kanoistice.

 • Speciální příprava v kanoistice – prostředky a metody rozvoje speciálních pohybových schopností.

 • Obecná příprava v kanoistice – prostředky a metody rozvoje pohybových schopností.

 • Charakteristika současné problematiky výuky kanoistiky.


Doporučená literatura:

 • Bílý,M.:Výuka eskymáckých obratů na kajaku.Ročenka vodního slalomu.ČSKF,Praha 1992.

 • Bílý,M.,Rohan,J.:Dokonalý přímý záběr.Ročenka vodního slalomu.ČSKF,Praha 1992.

 • Bílý,M.,Kračmar,B.:Technika jízdy na kajaku-přímá jízda. TVSM LX,č. 6,s. 20-23.

 • Bílý,M.,Kračmar,B.:Nejdůležitější záběry na kanoi dvojic. TVSM LXIII,č. 4,s. 30-36.

 • Bílý,M.,Kračmar,B.,Novotný,P.O.:Technika jízdy na raftových člunech. TVSM LXIII,č. 5,s. 30-35.

 • Bobák,J.,Klečka,V.:V peřejích pod Everestem. Praha 1978.

 • Cervenka,F.,Kračmar,B.:Kanovaren.Nieuvstadt 1999.

 • Deppe,H. a kol.:Kanuslalom.BLV-Verlag,Munchen 1979.

 • Doležal,T.,Kodeš,J.,Vambera,L.:Kanoistika a vodní turistika. UK,Praha 1983.

 • Doležal,T. a kol.:Základy kanoistiky a vodní turistiky. UK ,Praha 1991

 • Herberger,E.a kol.:Kanusport.Sportverlag,Berlin 1962

 • Hrubý,M.:Vodák.Smena,Bratislava 1987.

 • Hutchinson,D.:Le kayak de Mer.Imprimerie du Marval,Vitry-sur-Seine 1983.

 • Kohoutek,F.a kol.:70.výročí založení organizované kanoistiky v ČSSR. ČSK ČÚV ČSTV, Praha 1982.

 • Kohoutek,F.a kol.:Československé řeky kilometráž.

 • Kolínský,P.:Sjezdy extrémních toků.Praha 1991.

 • Kračmar,B.,Bílý,M.,Novotný,P.O.:Základy kanoistiky.Karolinum, Praha 1998.

 • Matz,H.:Wildwasserfuhrer.Freytag-Berndt Kanusportkarte. Freytag-Berndt und Artaria, Wien 1992.

 • Mc Ginnis,W.:Whitewater rafting.New-Zork,Toronto 19.

 • Nejedly,H.:Kanuwanedrn in Osterreich,Bohmen und Mähren.BLV Verlagsgesellschaft mbH,Munchen 1993.

 • Obstoj,J. a kol.:Kajak und Canadier.Rororo Sport,Hamburg 1978.

 • Rohan,J.:Rozbor techniky pádlování a jízdy na C1.Diplomová práce.FTVS UK,Praha 1991.

 • Roleček,L. a kol.:Pravidla kanoistiky na divokých vodách. ČSKDV,Praha 1997

 • Škranc,J.:Vodní turistika.Učební texty pro cvičitele II.třídy. Olympia,Praha 1989.

 • Škranc,J.:Záchrana ve vodní turistice.ČÚV ČSTV,Praha 1989.

 • Škranc,J.:Dějiny raftingu. Kanoe – raft - kajak, ročník I, 1994,č.4, s. 6.

 • Štemprok,K.:Vodní turistika.Olympia,Praha 1983.

 • Štěrba,O.:Kde příroda vládne-pět výprav do Asie.Praha 1975.

 • Štětina,J.:S Matyldou po Indu.Praha 1983.


Lyžování


 • Charakteristika modelu systémového řízení sportovního tréninku v alpských disciplínách.

 • Ideomotorický trénink a jeho využití pro racionálně řízený tréninkový proces v oblasti techniky zatáčení na lyžích.

 • Vyšetřovací metody pro analýzu časových a silových charakteristik techniky jízdy v alpských disciplínách.

 • Biomechanické aspekty řešení průjezdu zavřených a otevřených slalomových oblouků v alpských disciplínách.

 • Využití vysokofrekvenční kinematografie a dynamografického záznamu pro rozbor lyžařských oblouků.

 • Biomechanické základy lyžařských oblouků.

 • Charakteristika oblouků v paralelním postavení lyží ve standardních podmínkách sjezdových tratí.

 • Mechanismy vychýlení lyží z přímočaré jízdy.

 • Mechanismy regulace jízdy v průběhu napojovaných oblouků v alpských disciplínách.

 • Historický vývoj techniky zatáčení na lyžích.

 • Konkretizace faktorů, které se podílejí na úrovni techniky v alpském lyžování.

 • Charakteristika současné problematiky vyučování jízdě na lyžích.


Doporučená literatura:

 • Příbramský,M.: Struktura a výuka techniky sjíždění a zatáčení na lyžích. Lyžařství 79, 1993, č. 4, s. 20

 • Příbramský,M.: Druhy oblouků a jejich nácvik v etapě základního lyžování. Lyžařství 79, 1993, č. 5, s. 17

 • Příbramský,M.-Dvořák,F.: Podmínky pro rozvoj základního lyžování ve Svazu lyžařů ČR v oblasti vyučování jízdě na lyžích. In. Sborník lyžování, SL R, Praha 1993, s. 189-191

 • Příbramský,M.: K současnému stavu výuky v oblasti základního lyžování SL ČR. In: Sympozium k 90. letům založení Svazu lyžařů v Království českém.

 • Příbramský,M., Jelen,K.: Teoretická východiska standardizovaného provedení techniky lyžařského oblouku. Těl.Vých.Sport Mlád., 60, 1994, č. 8, s. 41-46

 • Příbramský,M., Jelen,K.: K diskusi o problemech v oblastivyučování jízdě na lyžích. Těl.Vých. Sport Mlád., 60, 1994, č. 4, s. 13-17

 • Příbramský,M., Jelen,K.: Mutual comparison of biomechanicalaspects of the course of the tight-radius and wide-radius slalom turns - Part I. Praha, FTVS UK, 1994, 9 s.

 • Jelen,K., Příbramský,M.: Mutual comparison of biomechanic aspects of steering a tight-radius slalom turn and wide-radius slalom turn - Part II. Praha,FTVS UK, 1994, 10 s.

 • Příbramský,M., Dvořák,F., Jelen,K.: Nácvik oblouků v etapě základního lyžování. Těl.Vých.Sport Mlád., 61, 1995, č. 1, s. 44 - 46

 • Příbramský,M.: Zatáčení na lyžích v praxi /1/. Těl.Vých. Sport.Mlád., 61, 1995, č. 1, s. 25 - 29

 • Příbramský,M.: Zatáčení na lyžích v praxi /2/. Těl.Vých.Sport.Mlád., 61, 1995, č. 1, s. 20 - 23

 • Příbramský,M.: Zatáčení na lyžích v praxi /3/. Těl.Vých.Sport.Mlád., 61, 1995, č. 7, s. 32-35

 • Příbramský,M.: Zatáčení na lyžích v praxi /4/. Těl.Vých.Sport.Mlád., 61, 1995, č.8 , s. 18-20

 • Příbramský,M., Jelen,K.: Mutual comparison of Biomechanical aspects of the course of the Tight-radins and Wide -radins Slalom turns. In: 15 th Interski Congress in Nozawa-Ousen, Japan, 1995

 • Příbramský,M., Jelen,K.: Mutual comparison of Biomechanical aspects of the course of the Tight-radins and Wide -radins Slalom turns - part I. In: Official Report 15 th Interski Congress in Nozawa-Ousen, Japan, 1995, s. 69-78

 • Příbramský,M., Jelen,K.: Mutual comparison of Biomechanical aspects of Steering a Tight-radins Slalom turn and Wide -radins Slalom turns - part II. In: Official Report 15 th Interski Congress in Nozawa-Ousen, Japan, 1995, s. 79-89

 • Jelen,K., Příbramský, M.: Biomechanical aspect of the course of the Tight - radius Slalom turns. In: Physical activity for life: East and West, South and North. 9th Biennal Conference in Prague, 1995, s.448-450

 • Příbramský,M., Jelen,K.: Mutual comparison of Biomechanical aspects of the course of the Tight-radins and Wide -radins Slalom turns - part I. Acta Univ.Car. kinantrop., 30, 1994, č. 2, s. 73-81

 • Jelen,K., Příbramský,M.: Mutual comparison of Biomechanical aspects of Steering a Tight-radins Slalom turn and Wide -radins Slalom turns - part II. Acta Univ.Car. kinantrop., 30, 1994, č. 2, s. 83-91

 • PŘÍBRAMSKÝ,M., JELEN,K.:Biomechanické aspekty průjezdu zavřeným a otevřeným slalomovým obloukem.IN: Výsledky výzkumu sportovního výkonu a tréninku.Sborník vědeckého semináře, Praha, FTVS UK, 1996, s. 26 - 31

 • PŘÍBRAMSKÝ,M.:Česká škola lyžování I.Lyžařství - Ski, březen - duben 1996, s.1-3

 • PŘÍBRAMSKÝ,M., HRUŠA,J., JELEN,K. aj. Česká škola kročné techniky. Sjíždění a zatáčení na lyžích. 1. vyd. Praha: Svaz lyžařů ČR, 1997, 82 s.

 • PŘÍBRAMSKÝ,M., JELEN,K. Souhrn poznatků o zatáčení na lyžích. Těl.Vých Sport Mlád., 1997, č. 1, s. 15-16, ISSN 1210-7689.

 • JELEN,K., PŘÍBRAMSKÝ,M. a MATOŠKOVÁ,P. Hodnocení úrovně všeobecných koordinačních schopbností u žáků 7. a 8. třídy základní školy s vazbou na speciální koordinační schopnosti v alpském lyžování. In Sborník ze semináře sportovní sekce. Praha: FTVS UK, 1997, 5 s.

 • PŘÍBRAMSKÝ, M. Výuka oblouků na carvingových lyžích (I.). Těl. Vých.Sport Mlád., 1998, 64, č. 8, s. 14 - 22. ISSN 1210-7689

 • Příbramský, Miloš. Výuka oblouků na carvingových lyžích (II). Ilustrace Bronislav Kračmar. Těl. Vých. Sport Mlád.. 1999, č. 1, s. 11-18. ISSN 1210-7689

 • Broda,T., Hirsa,J. a Máša,J Tréninková jednotka sjezdaře. Metodický dopis ČÚV ČSTV : Praha, 1985, 149 s.

 • Broda,T. Trénink sjezdových disciplín v lyžování. Praha : SPN, 1990, 85 s.

 • Chovanec,F. Dějiny lyžování. Praha : SPN, 1989, 132 s.

 • Příbramský,M., Vaverka,F. Technika a biomechanika sjezdových disciplín. Praha: UK, 1989, 111s.

 • Příbramský,M., Maršík,J. a Jelen,K. Sjezdové lyžování. Praha : SPN, 1984, 277s.

 • Šnebergrová,L., Podešva,V. a Alexandr,R. Trenér lyžování – sjezdové disciplíny. Praha :Sportpropag, 1990, 59 s.


Aktivity v přírodě,turistika,sporty a výchova v přírodě


 • Charakteristika základních pojmů - aktivity v přírodě, turistika, sporty v přírodě, výchova v přírodě, výchova pomocí prožitků a dobrodružství, výzvy a jejich překonávání

 • Historické kořeny výchovných aplikací aktivit v přírodě - osobnosti, směry a školy

 • Organizace zabývající se rozvojem aktivit v přírodě s výchovným zaměřením u nás i v zahraničí (Outward Bound aj.)

 • Celkový pohled na aktivity v přírodě ,charakteristika jednotlivých oblastí

 • Osobnost Kurta Hahna a jeho příspěvek k rozvoji výchovy v přírodě

 • Aplikace aktivit v přírodě v programech přispívajících k rozvoji osobnosti člověka-různé oblasti lidské činnosti,kde lze využívat aktivit v přírodě jako výchovných prostředků

 • Turistika a její postavení v aktivitách volného času,různé její podoby v současné společnosti

 • Srovnání aktivit v přírodě, turistiky, sportů v přírodě a výchovy v přírodě

 • Výchova v přírodě ,charakteristika, srovnání s tělesnou výchovou, možné aplikace programů

 • Využití her v programech výchovy v přírodě, různé druhy her, přístupy k členění her a jejich místo ve výchovně orientovanýchprogramech

 • Umělé dobrodružné prostředí, charakteristika různých typů, význam v aktivitách volného času i výchovných programech

 • Překážkové lanové dráhy jakovýchovný prostředek, různé směry využití

 • Sporty v přírodě, přehled,charakteristika, současný jejich rozvoj, perspektivya různé způsoby aplikace (volný čas, rekreace, sportovní disciplína, tělesná výchova, výchovný prostředek)

 • Charakteristika různých typů programů využívajících aktivit v přírodě-jejich zaměření, způsob uvádění a hodnocení


Doporučená literatura:

 • Sýkora, B. a kol.: Turistika a sporty v přírodě 1.vyd. Praha: SPN, 1986 (vybrané kapitoly)

 • Neuman, J. : Výchova v přírodě. Pracovní studijní text. FTVS UK 1996

 • Neuman, J.,Mytting I., Brtnik, J(red): Outdoor activities .Sborník z mezinárodního semináře.Lüneburg: edition erlebnispädagogik 1996

 • Výchova a pobyt v přírodě na konci 20. století.Sborník z konference 1996. FTK UP Olomouc.

 • Kalokagathia-nové dimenze a výzvy. Sborník z konference o výchovných a rekreačních aktivitách v přírodě.FTK Olomouc 1997

 • Neuman, J.: Aktivity v přírodě - význam a vývojové tendence. In Výsledky výzkumu sportovního výkonu a tréninku. Sborník sportovní sekce FTVS UK Praha, 1996,s. 41-46

 • Neuman, J. Výchova v přírodě a hra. Sborník z konferenceFTK UP Olomouc 1999

 • Neuman, J.: Dobrodružné hry v přírodě. Praha: Portál.1998

 • Neuman, J. a kol.: Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál 1999

 • Hanuš, R., Jirásek,I.: Výchova v přírodě. FTK Olomouc 1996

 • Holec, O. a kol. Instruktorský slabikář. Prázdninová škola Lipnice 1994Gymnastika


 • Gymnastika - etymologie pojmu a vývoj pohybových aktivit, označovaných tímto pojmem

 • Dělení gymnastiky na druhy a sporty, charakteristika současného stavu u nás i ve světě

 • Didaktická činnost učitele v intencích interakčně - činnostního paradigmatu pedagogické kinantropologie

 • Didaktické styly  z hlediska interakce učitele a žáků

 • Zdravotně orientovaná zdatnost (příp. pro 1.  stupeň ZŠ – tělesná výchova) v učebních programech školní tělesné výchovy

 • Sport pro všechny – programové a institucionální  zabezpečení pohybové rekreace v České republice

 • Tvorba hudebně pohybových kompozic- teorie, metodologie, praxe

 • Vývojové trendy v oboru pohybová skladba


Doporučená literatura:

 • APPELT, K. Pohybová skladba v teorii a praxi. Praha, vyd. Ústřední škola ČOS 1995.

 • APPELT, K., LIBRA, M. Gymnastické názvosloví cvičení na nářadí. Praha, Universita Karlova 1994, s. 78, ISBN 80-85787-65-2

 • APPELT, K., LIBRA, M. Gymnastické názvosloví (cvičení prostná a akrobatická). Praha, Universita Karlova 1998, s. 87, ISBN 80-7184714-3

 • DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. 2. Vyd. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1988. 191s

 • DOBRÝ, L., ŠAFAŘÍKOVÁ, J., MARVANOVÁ, Z. Pedagogická kinantropologie 98 (Sborník). Praha, Universita Karlova 1999, s. 103, ISBN 80-7184-854-9

 • DOBRÝ, L., SVATOŇ, V., ŠAFAŘÍKOVÁ, J., MARVANOVÁ, Z. Analýza didaktické interakce v tělesné výchově. Praha, Universita Karlova 1997, s. 80, ISBN 80-7184-334-2

 • KOS, B. Gymnastické systémy. Praha, Universita Karlova 1990, 176s.

 • KOS, B., WÁLOVÁ, Z. Kondiční gymnastika. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 5. vyd., 1985, 232s.

 • KRIŠTOFIČ, J. Fyzikální aspekty sportovní techniky. Praha, Universita Karlova 1996, s. 91, ISBN 80-71840130-7

 • KUBIČKA, J. aj. Vybrané kapitoly z teorie gymnastiky. Praha, Universita Karlova 1993, s. 49, ISBN 80-7066-721-4

 • LIBRA, J. aj. Teorie a metodika sportovní gymnastiky. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1. díl 1971, 2. díl 1973, 3. díl 1973

 • MIHULE, J., ŠŤASTNÁ, D. Rytmická gymnastika. Praha, Universita Karlova 1993, 217 s, ISBN 80-7066-728-1

 • NOVOTNÁ, V. Pohybová skladba. Praha, Universita Karlova 1999. s. 47, ISBN 80-7184-860-3

 • OČENÁŠEK, A., POSPÍŠIL, K. Základy rytmického tělocviku sokolského I. a II. díl. Praha, vyd. Sokol Žižkov 1928, s. 446 (I. díl), s. 131 (II. díl)

 • PETR, O., SVATOŇ, V. aj. Metodika gymnastiky ve školní tělesné výchově. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1. vyd. 1983, 2. vyd. 1985. S. 150

 • Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století. Ed. Tilinger, P., Perič, T. Praha, FTVS UK 1997, s.534, ISBN 80-902147-2

 • SVATOŇ, V. Pedagogika a psychologie v didaktické činnosti učitele. Praha, Ústřední škola ČOS 1997, s. 31

 • SVATOŇ, V. aj. Gymnastika (akrobacie a cvičení na nářadí). Praha, Nakl. Svoboda 1997, s. 106, ISBN 80-205-0542-3

 • SVATOŇ, V., TUPÝ, J. Program zdravotně orientované zdatnosti. Praha, nakl. Svoboda 1997, s. 78, ISBN 80-205-0541-5

 • SVATOŇ, V., ŠAFAŘÍKOVÁ, J. Didaktické styly ve školní tělesné výchově. Videopořad, vytvořený v grantu MŠMT ČR. Praha, videocentrum UK FTVS 1993

 • TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha, nakl. ARSCI 1999, s. 266, ISBN 80-86078-00-0

 • VARGA, G. Motorické učenie v gymnastických športoch. (Sborník), Bratislava, Univerzita Komenského 1999, s. 172

 • Sborník ze semináře 11. světová gymnaestráda Goteborg 1999. Ed. Vlasáková, N. UK FTVS 1999

 • WÁLOVÁ, Z. Gymnastika s hudebním doprovodem ve školní tělesné výchově. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1985, s. 112

 • ZÍTKO, M. Kompenzační cvičení. Praha 1998, NS Svoboda, ISBN 80-205-0529-6

 • ZÍTKO, M., SVATOŇ, V., MALCHAR, K. Zdravotně-kompenzační programy v tělesné a sportovní výchově mládeže. Videopořad, vytvořený v grantu M. Zdr., Fondu na podporu zdraví. Praha, Ag. Coubertin 1999


Atletika


 • Atletika - základní sportovní odvětví

 • Atletika - soutěžní sport

 • Školní atletika

 • Psychodiagnostika v atletice

 • Vědeckovýzkumná činnost v atletice

 • Motorická a somatická metrologie

 • Identifikace talentu v atletice

 • Atletické výkony

  - Bioenergetické determinanty

  - Biomechanické determinanty

  - Psychické determinanty

 • Tréninkový proces v atletice

 • Atletika u zdravotně postižených jedinců


Doporučená literatura:

 • BAUERSFELD,K.H.,SCHROTER,G.aj. Grundlagen der Leichtathletik. Das Standardwerk für Ausbildung und Praxis. 5.überarb. Aufl.Berlin : Sportverlag, 1998.

 • BLAHUŠ,P. K systémovému pojetí statistických metod vmetodologii empirického výzkumu chování. Praha : Karolinum,1996.

 • BLAHUŠ,P.,MĚKOTA,K. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983.

 • BLAHUŠ,P.,KOVÁŘ,R. a BUNC,V. Pojetí tělesné zdatnosti ajejich slo_ek. Těl.Vých.Sport Mlád., 1995, č.5, s.6-9.

 • CARR,G. Fundamentals of track and field. ISBN 0-7360-0008-9.Human Kinetics, 1999.

 • CORBIN,C.B.,PANGRAZI,R.P. a WELK,G.J. Physical Activity forChildren and Youth. JOPERD. 67, 1996, vol.4, s.38-43.

 • CZINGON.H. Rahmentrainingsplan für das Grundlagentraining. 6.unverand. Aufl. Aachen : Meyer und Meyer, 1999.

 • ČELIKOVSKÝ,S.aj. Empirické metody výzkumu v tělesné výchově. Praha : Olympia, 1967.

 • ČERMÁK,K.,KRÁL,T. Úprava didaktiky školní atletiky prozrakově posti_ené. 1.vydání. Praha : Karolinum, 1997, 94s.,382-96-97.

 • DEPAUW,K.at el. Disability and sport. Includesbibliographical references and index. !. Sports for thehandicapped. 1995. ISBN 0-87322-848-0.

 • DIGEL,H. Probleme und Perspektiven der Sportentwicklung:dargestelt am Beispiel der Leichtathletik. Aachen : Meyer undMeyer, 1997. ISBN 3-89124-447-9.

 • DJAČKOV,V.M. Soveršenstvovanie techničeskovo masterstvasportsmenov. Mosk : FiS, 1975.

 • DOSTÁL,E. Sprinty. Praha : Olympia, 1985.

 • DOSTÁL,E.,VELEBIL,V.aj. Didaktika školní atletiky. Praha :SPN, 1989.

 • FAJKUS,B. Současná filozofie a metodologie vědy. Praha :Filosofia, 1997.

 • FROMEL,K. Východiska dalšího rozvoje tělesné výchovy a sportudětí a mláde_e. In PERIČ,T.(editor). Tělesná výchova a sportna přelomu století : sborník referátů z konference-Praha, 28.listopadu - 1. prosince 1996. 1.vyd. Praha : FTVS UK, 1996,s.32-35.

 • GLESK,P.,HARSÁNYI,L. Výber talentov so zameraním na atletiku. 1998.

 • GROSSER,M.,BRŮGGEMANN,P. a ZINTL,F. Leistungssteuerung inTraining und Wettkampf. München : Wien : Zürich : LVVerlaggeselschaft, 1986.

 • HARRE,D.aj. Nauka o sportovním tréninku. Praha : Olympia,1973.

 • HAVLÍČEK,I.,OLEJÁR,M. K systémovej analýze skúmaniašportového výkonu. Teor.Praxe těl. Vých., 30, 1982, č.1,s.29-35.

 • HAVLÍČEK,I.,ZÁHORECÍ,I. Hodnotenie v_ahu mezi tréningovýmza_a_ením a športovým výkonom korelačnou analýzou časovýchradov. Teor.Praxe těl. Vých., 1983, roč.31, č.1, s.9-16.

 • HENDL,J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum,1999, 2.vydání.

 • HOŠEK,V. Hodnoty školní tělesné výchovy ve vztahu k úspěšnosti _áků. In PERIČ,T. (editor). Tělesná výchovaa sport na přelomu století : sborník referátů z konference-Praha, 28. listopadu - 1. prosince 1996. 1.vyd.Praha : FTVS UK, 1996, s.68-69.

 • CHOUTKA,M.,DOVALIL,J. Sportovní trénink. Praha : Olympia,1991.

 • JACOBY,E.,FRALEY,B. Complete book of jumps. 1995, ISBN0-87322-673-9.

 • JACOBY,E. Das grosse Buch der Sprünge. Aachen : Meyer undMeyer, 1997. ISBN 3-89124-406-1.

 • JURDÍK,M. Analýza videozáznamu pomocí Consport MotionAnalysis System. Kandidátská dizertační práce. Praha : UKFTVS, 1992.

 • JOCH,W. Das sportliche Talent. 3.überarb. Aufl. Aachen :Meyer und Meyer, 1997.

 • JONATH,U.u.a. Leichtathletik 1. Laufen. Reinbek bei Hamburg :Rowohlt, 1995.

 • JONATH,U.u.a. Leichtathletik 2. Springen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1995.

 • JONATH,U.u.a. Leichtathletik 3. Werfen und Mehrkampf. Reinbekbei Hamburg : Rowohlt, 1995.

 • KÁBELE,F. Tělesná výchova mláde_e vy_adující zvláštní péči. Praha : SPN, 1976, 256s.

 • KŘÍ_,V.,UHER,J. Sport paraplegiků: Rehabilitácia. roč.19,1986.

 • KERLINGER,F.N. Základy výzkumu chování. Praha : Academia,1973.

 • KUČERA,M.,DYLEVSKÝ,I.aj. Pohybový systém a zátě_. Praha :Grada Publishing, 1997.

 • KUCHEN,A.aj. Teória a didaktika atletiky. Bratislava : SPN,1987.

 • MATVEJEVA,L.P. Teorie a didaktika tělesné výchovy a sportu. Praha : Olympia, 1981.

 • MC NEIL,P. Research methods. London : Routledge (2end ed.),1990.

 • MILLEROVÁ,V.,DOSTÁL,E. a ŠIMON,J.aj. Základy atletickéhotréninku. Praha : UK, 1994.

 • MILLEROVÁ,V. Analýza tréninkového procesu v překá_kovém běhu_en na 100 m z hlediska vztahu některých komponent zatě_ováník výkonnosti. Kandidátská dizertační práce. Praha : FTVS UK,1986.

 • MORAVEC,R. Telesný funkčný rozvoj a pohybová výkonno_ 7-18ročnej mláde_e ČSFR. Bratislava : Šport, 1990.

 • NEUMANN,G. Optimiertes Ausdauertraining. Aachen : Meyer undMeyer, 1998. ISBN 3-89124-498-3.

 • PÁVEK,F. Tělesná zdatnost 7-19 leté mláde_e v ČSSR. Praha :Olympia, 1977.

 • PÁVEK,F. Hodnocení výkonnosti ve školní tělesné výchově. Praha : SPN, 1980.

 • PELIKÁN,J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998.

 • PRIŠČÁK,J. Kinantropologické interpretace kinematickýchcharakteristik sportovního pohybu. Kandidátská dizertačnípráce. Praha : UK FTVS, 1999.

 • ROGERS,J.L.at al. Includes bibliographical references (p.). ISBN 0-88011-604-8, 1. Track-athletics. Coaching : UnitedStates Handbooks, manuals, I. USA.

 • SCHIELE u.a. Leichtathletik in Schule und Verein auf demPrüfstand. Aachen : Meyer und Meyer, 1991.

 • SCHNABEL,G.at el. Trainingswissenschaft:Leistung-Training-Wettkampf. Stud.ausg., Berlin : Sportverl,1997. ISBN 3-328-00742-3.

 • SYER,J.,CONOLLY,CH.Psychotraining für Sportler.

 • ŠIMON,J. Studium struktury sportovního výkonu a některýchproblénmů techniky hodu oštěpem. Kandidátská dizertačnípráce. Praha : FTVS UK, 1985.

 • ŠIMON,J. Funkční a energetické změny při posilovacím tréninkuvrhačů. Rigorózní práce. Praha : FTVS, UK 1976.

 • ŠIMONEK,J.aj. Telesná príprava športovcov. Bratislava, Šport1980.

 • THOMAS,J.R.,NELSON,J.K. Research methods in physicalactivity. Champaign : Human Kinetics, 1996.

 • TRAVERS,R.M.W. Úvod do pedagogického výzkumu. Praha : SPN,1970.

 • VACULA,J.aj. Trénink lehkoatletických disciplín. Praha : SPN,1982.

 • VÁLKOVÁ,H. Role učitelky v tělesné výchově na 1. stupni ZŠ vsoučasných podmínkách škol. Těl.Vých.Mlád., 1997, č.6, s.367.

 • VERCHOŠANSKIJ,J.V. Programmirovanije i organizacijatrenirovočnovo processa. Moskva, 1985.

 • VERCHOŠANSKIJ,J.V. Osnovy specialnoj podgotovki v sporte. Moskva : FiS, 1977.

 • VINDUŠKOVÁ,J.,KAPLAN,A. a METELKOVÁ,T. Atletika. Edicemetodických listů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu asport 11-15letých _áků. Praha : NS Svoboda, 1998, 64s.

 • VONSTEIN,W.,JOCH,W. Rahmentrainingsplan für dasAufbautraining Grundprinzipien. 2.Aufl. Aachen : Mayer undMayer, 1996.

 • WIERSMA,W. Research methods in education. Boston : Allyn andBacon, 1985.

 • WINFRIED,J. Das sportliche Talent:Talenterkennung-Talentförderung-Talentperspektiven. 3.überarb. Aachen : Meyer und Meyer, 1997. ISBN3-89124-325-1.Plavání a plavecké sporty


 • Zvláštnosti motorického učení ve vodě

 • Charakteristika dílčích dovedností a komplexní plavecké dovednosti ve vodě

 • Specifika zatěžování ve vodě

 • Charakteristika a funkce plaveckých aktivit handicapovaných jedinců

 • Charakteristiky procesu plavecké výuky – cíle a úkoly jednotlivých etap Zvláštnosti motorického učení ve vodě

 • Specifické zdravotní účinky plaveckých aktivit

 • Tvorba programů zdravotně orientované zdatnosti s využitím plaveckých aktivit

 • Význam plavání pro zdravotně postižené v závislosti na druhu amíře handicapu

 • Sportovní plavecký trénink jako edukační proces

 • Struktura plaveckého výkonu

 • Péče o talentovanou mládež v plaveckém sportu

 • Fyzikální zákonitosti plaveckého prostředí

 • Sportovní plavecká technika – charakteristika plaveckých způsobů, činitelé ovlivňující efektivitu záběrových pohybů

 • Determinanty výkonu v synchronizovaném plavání

 • Determinanty výkonu ve vodním pólu

 • Determinanty výkonu ve skocích do vody

 • Pojem, charakteristika a obsah záchranného plavání v systému plaveckých dovedností


Doporučená literatura:

 • Bělková, T.Didaktika plavecké výuky.3.vyd., Praha: Karolinum, UK, 1994. 105 s. SBN 80-7066-837-7

 • Bělková, T. Zdravotní a léčebné plavání. Praha: Karolinum, UK, 1994. 42 s. ISBN 80-7066-990-X

 • Bulgakova, N.Ž. Otbor i podgotovka junych plavcov. Moskva: Fizkultura i sport, 1986.191 s.

 • Čechovská,I., Hofer, Z.Plavání (Profily sportu). Sport report, roč.3, 1994, č.7, 1994, s. 83 - 90.

 • Čechovská, I., Hochová, J. Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis ÚV ČSTV. 1.vyd. Praha: Sportpropag, 1989. 61 s.

 • Colwin, C.M. Swimming into the 21 stCentury. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 1991, 255 s. ISBN 0-88011-436-3.

 • Counsilman, J.E. Competitive swimming manual for ciaches and swimmer. Indiana (USA), 1997.

 • Hoch, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 1. vyd. Praha: SPN 1983. 171 s.

 • Hoch, M. Učte děti plavat. Praha: Olympia, 1991. 135 s. ISBN 80-7033-055-4.

 • Jasan, L. Fyzikální zákonitosti plaveckého prostředí: učební texty katedry plaveckých sportů.UK FTVS Praha,1996, 38 s.

 • Jursík, D. a kol. Plavánie: učební texty. Bratislava: Šport, slovenské telovýchovné vydavateĺstvo, 1990. 231 s. ISBN 80-7096-107-4.

 • Maglischo, E.W. Swimming Even Faster. USA: Arizona State University, Mayfield Publishing Company, 1993.

 • Macejková,Y., Hlavatý, R. Biomechanika a technika plaveckých sportov: učební texty. Bratislava: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, Slovenska plavecka federace, 1996, 31s.

 • Miler, T. Záchranář-bezpečnost a záchrana u vody. 2. vyd. Praha: VZS ČČK 1999. 63 s.

 • Novák, J. a kol. Zdravotnická problematika plavání. Metodický dopis. Praha: Sportpropag, 1989, 68 s.

 • Procházka, J. Plavání: základní programové materiály pro oblast vrcholového sportu. Praha: Sportpropag, 1985. 121 s.

 • Reischle, K. Biomechanik des Schwimmen. Bockenen, Germany: Sport Fahnemann, 1988.

 • Svozil, Z. Didaktika plavání pro 2.stupeň základní školy. Olomouc: FTK UP, 1992.Sportovní hry


 • Charakteristika sportovních her, definice, systematika

 • Pojetí herního výkonu

 • Diagnostika herního výkonu

 • Sportovní hry ve školní tělesné výchově

 • Tréninkový proces ve sportovních hrách

 • Řídící činnost učitele ve výuce sportovních her

 • Řídící činnost trenéra ve sportovních hrách

 • Didaktický systém učiva na začátečnické výkonové úrovni ve vybrané sportovní hře

 • Nácvik a zdokonalování herních činností jednotlivce

 • Nácvik a zdokonalování součinnosti hráčů (herní kombinace a herní systémy)


Doporučená literatura:

 • Kaplan,O.-Buchtel,J.:Odbíjená.Učebnice. Praha, SPN 1987.

 • Dobrý,L. – Velenský,E.: Košíková. Učebnice. Praha, SPN 1987.

 • Velenský,M.: Basketbal. Edice metodických textů pro školní, mimoškolní TV a sport 11-15letých žáků. NS Svoboda 1998.

 • Jančálek,S. – Táborský,F. – Šafaříková,J.: Házená. Učebnice. Praha, SPN 1990.

 • Šafaříková,J.: Házená. Edice metodických textů pro školní,mimoškolní TV a sport 11-15letých žáků. NS Svoboda 1998.

 • Navara,M. – o­ndřej,O. – Buzek,M.: Kopaná. Učebnice. Praha, 1986.

 • Buzek,M.: Procházka,L.: Česká fotbalová škola. Praha, Olympia 1999.

 • Kostka,V. – Bukač,L. – Šafařík,V.: Lední hokej. Praha, SPN 1986.

 • Dobrý,L.: Didaktika sportovních her. Učebnice, II. vyd.. Praha, SPN 1988.

 • Šafaříková,J. – Táborský,F. – Kaplan,O. – Buzek,M.: Vybrané pojmy z teorie sportovních her. Praha, FTVS UK 1994.

 • Dobrý,L. – Semiginovský,B.: Výkon a trénink. Praha, Olympia 1988.


Technické a úpolové sporty


 • Charakterizujte technické sporty z hlediska sportovního výkonu a specifikujte jednotlivá sportovní odvětví.

 • Vliv náhlé změny atmosferického tlaku vzduchu na psychofyziologické charakteristiky jedince ve sportovním parašutismu.

 • Vyjmenujte a popište faktory, které ovlivňují rizikovost přeletů v paraglidingu.

 • Rozdíly v tréninkové jednotce (délka, obsah, atd) u začínajícího a zkušeného střelce.

 • V čem spočívá problém náhlého přechodu z běhu na lyžích do klidu při střelbě u biatlonu.

 • Charakterizujte jednotlivé úpolové sporty z hlediska způsobu vedení boje.

 • Stručně popište jednotlivé letecké disciplíny.


Doporučená literatura:

Parašutismus, paragliding

 • Řepka, M.: Sportovní parašutismus, Praha 1999, Naše vojsko.

 • Dvořák, P.: Meteorologie, Praha 1993, Knižnice LAA.

 • Hons, Z.: Paragliding, Praha 1995, Sprint.

 • Olšanský, O.: Aerodynamika a mechanika letu, Praha 19995, Knižnice LAA.


Sportovní střelba

 • Brych, J.: Sportovní střelba – kulové disciplíny, Praha 1982, NV.

 • Válek, V.: Metodika výcviku v brokové střelbě, trop a skeet, Praha 1982, ÚV Svazarmu.

 • Jurčo, J.: Metodika výcviku ve střelbě na běžící terč,Praha 1982, ÚV Svazarmu.

 • Vajnštejn, L.M.: Střelec a trenér, Praha 1980, ÚV Svazarmu.


Technické sporty


 • Heller, J. a kol: Fyziologie tělesné zátěže I, II, III, Praha 1996, FTVS.

 • Dovalil, J.: Sportovní trénink, Praha 1995, FTVS.


Úpolové sporty

 • Pravidla jednotlivých úpolových sportů.


Biatlon

 • ÄSTRAND, P.O.: Textbook of Work Physiology. McGraw-Hill, 1970. 235 s.

 • AVELA, J., KOMI, P. V., SALONEN, M.:Development of an anatomical pole grip for cross-country Skiing. Unveröffenlichte Studie für die Fa Exel. Universität Jyväskylä, 1990. 18 s.

 • BOŘEK,T.: Porovnání tréninkových systémů reprezentačních družstev žen ČR v biatlonu a v běhu na lyžích v sezóně 1994/95. Diplomová práce Praha 1996

 • BILLIN, A. R., LEWIS, K.:A comparison of traditional and selected pronated Ski Pole Handles in Cross country Ski Racing. Inner New, Washington: Department of Physical Education-sports. Brigham Young University, 1988. 32 s.

 • BRNČÁLOVÁ, E., aj.:Metodika přípravy mládeže na masově branné soutěže. Praha: Svazarm, 1980. 134 s.

 • BUNC, V.:Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha, Výzkumný ústav tělovýchovný, 1990. 189 s.

 • BUNC,V.: Stručné poznámky k hodnocení výsledků laboratorníhovyšetření biatlonistů Praha 1989

 • DUNAJEV, K. S., DOKUČAJEV, V. P.:Režimy rychlosti přibližování k palebné čáře a jejich vliv na výslednost střelby v biatlonu. In: Teor. Prakt. fiz. kult., 1981, č. 4, s. 11-14.

 • FARBEJ, V. V., aj.:Střídání druhů speciální přípravy biatlonistů v ročním cyklu. In: Teor. Prakt. fiz. kult., 1981, č. 3, s. 16-22.

 • FENCL, S.:Jednotný tréninkový systém SZBZ a DZBZ. Praha: Svazarm, 1979. 133 s.

 • FENCL,S.: Vztah mezi kontrolními testy a výsledky v závodech za období 1985/87 na úrovni TSMa SVS-M

 • FOŘT, P.:Sledování hodnot dechové a tepové frekvence v průběhu fyzické přípravy a soutěžních výkonů u špičkových biatlonistů. In: Teor. Praxe těl. vých., 1979, č. 1, s. 55-62.

 • FOŘT, P.:Zkušenosti s využitím radiotelemetrie tepové a dechové frekvence u biatlonistů. In: Celostátní tělovýchovné lékařské dny, Praha, sborník referátů, 1983. s. 16-31.

 • FOŘT, P.:Změny faktorů vnitřního prostředí při tréninku ve střelectví a biatlonu. Záv. zpráva. Praha: Svazarm, 1984. 107 s.

 • Hudeček,J.: Základy sportovního tréninku v letním biatlonu. Závěrečná práce. Plzeň 2000

 • HÚSKA, J.: Střelecká příprava v biatlonu. Praha, UK 1995

 • CHMURA, J.:Verlauf der Veränderungen der psychomotorischenLeistungs fähigkeit bei Biathleten während der Ausdauerleistung mitansteigender Intensität. In: Leistungssport, 1993, roč. 23, č. 2, s. 51-54.

 • CHNYKINA, A.:Biologická kritéria všeobecné vytrvalosti vrcholových biatlonistů. In: Teor. Prakt. fiz. kult., 1986, č. 3, s. 17-18.

 • JURJEV, A. A.:Sportovní střelba z pušky a pistole. Praha: Naše vojsko,1966. 122 s.

 • KAŠIRCEV, J. A., SAVICKIJ, J. A.:Vliv fyzického zatížení na výsledky střelby v biatlonu. In: Teor. Prakt. fiz. kult., 1978, č. 10, s. 25-28.

 • KAŠIRCEV, J. A., SAVICKIJ, J. A.:Závislost mezi výsledky střelby z pneumatické, malorážové a vojenské pušky u biatlonistů. In: Teor. Prakt. fiz. kult., 1977, č. 4, s. 61-63.

 • KAŠPER, Z.:Ze zkušeností sovětských trenérů biatlonu a střelby. Met. listy, Praha: Svazarm, 1976. 31 s.

 • KNÁPEK, J.:Trénink v masových branných sportech. Praha: Záv. práce, FTVS, 1983. 58 s.

 • KOLEKTIV.:Pravidla IBU. Kongres IBU, Wien, červen, 1994. 89 s.

 • KRYL, L.:Fyziologie sportovní střelby. Praha: Svazarm, 1979. 154 s.

 • LEVORA, P.:Profesiogram biatlonu. Praha: Svazarm, 1985. 72 s.

 • LOUŽECKÝ, J. aj.:Tělesná příprava v branně technických sportech. Praha: Svazarm, 1985. 152 s.

 • MAMATOV, V. F.:Závislost kvality střelby na úrovni fyzické a funkční připravenosti mladých biatlonistů. In: Teor. Prakt. fiz. kult., 1981, č. 3, s. 27-29.

 • MARTIN, D., PAMPUS, B., WEIGELT, S.:Die neuen Skilanglaufstocke in der Trainerdiskussion. In: Leistungssport, 1987, roč. 17, č. 6, s. 10-15.

 • Melichna , J. a kol.: Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část - 2. díl.Praha, UK 1995

 • MULIK, V. V., FEMIN, S. K.:Metodika určení fáze biologického cyklu u sportovkyň biatlonistek. In: Teor. Prakt. fiz. kult., 1987, č. 1, s. 39-40.

 • MUNDIL, L.:Zkušenosti ze střelecké přípravy biatlonistů. In: Obzor MBS, 1984, č. 11, s. 20-21.

 • Neumann, J.: Nástin historie biatlonu-Diplomová práce, Praha FTVS UK 1985

 • NITZSCHE, K.:Biathlon, technik, training, taktik. Berlin: Sportverlag, 1988. 248 s.

 • NITZSCHE, K.:Zur Objektivierung und Vervollkommnung der Schiesstechnik im Biathlon. Leipzig: DHfK, Diss. B, 1981.

 • Ondráček, J.: Srdeční frekvence jako jedna z podmínek úspěšnosti střelby v biatlonu žen. Disertační práce. Brno, 1999

 • ONDRÁČEK, J.:Využití stabilometrie v tréninku biatlonu. In: Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu - sborník z vědeckého semináře, Brno: ÚTK Pdf MU, 1995, s. 30-34.

 • PIERCE, J. C., aj.:Force measurements in Cross-Country skiing. In: International Journal of Sport Biomechanics, 1987, č. 3, s. 382-391.

 • SEVASŤJANOV, B. V., NIKOLAJEV, J. V., PILIN, A. V.:Cesty zvýšení úrovně střelecké připravenosti v biatlonu. In: Teor. Prakt. fiz. kult., 1980, č. 10, s. 16-18.

 • SEVASŤJANOV, B. V., NIKOLAJEV, J. V.:Zpřesnění opravy na meteorologické podmínky při střelbě v biatlonu. In: Teor. Prakt. fiz. kult., 1979, č. 4, s. 19-20.

 • SCHOTE, G.:Effektive Gestaltung der Belastungsdynamik in Mikro-und Mesozyklen- eine Möglichkeit zur Steigerung der Wirksamkeit des Lauftrainings von Biathlonsportlern der 3. Förderstufe. Leipzig: DHfK, Diss. A, 1985.

 • SCHWIRTZ, A.:Der Stockeinsatz im Skilanglauf-biomechanische Untersuchungen zur optimalen Stocklänge. In: Entwicklungstendenzen im Skilanglauf. Köln: BISp, 1993, s. 57-66.

 • SOLDATOV, O. A., IZOTOV, V. N.:Vliv fyzické zátěže na přesnost střelby v biatlonu. In: Teor. Prakt. fiz. kult., 1978, č. 4, s. 18-21.

 • STEGEN, A.: Biathlon. Washington: NRAA, 1979. 120 s.

 • STOLZ, M.:Untersuchungen zur Effektivierung der Ubergangsgestaltung vom Laufen zum Schiessen. Leipzig: DHfK,Diss. A, 1987.

 • Thofelt, Sven: Modern Pentathlon, Biathlon and Olympism, in: Olympic Rewiew, No 192 1983, str. 689 – 725

 • TUZOV, V. F., SAVICKIJ, J. A.:O racionálním vztahu druhů tréninkových zaměstnání v přípravě mladých biatlonistů. In: Teor. Prakt. fiz. kult., 1977, č. 11, s. 43-45.

 • UTKIN, V. L., aj.:Modelování závodní činnosti v cyklických druzích sportu. In: Teor. Prakt. fiz. kult., 1982, č. 3, s. 11-13.

 • VOJTÍŠEK, Z.:Efektivita střelecké přípravy v biatlonu. In: Sborník studií VK ÚV Svazarmu, Praha: Svazarm, 1985, č. 2, s. 27-47.

 • VOJTÍŠEK, Z.:Rozbor taktiky v biatlonu. In: Zpravodaj VK ÚV Svazarmu, 1985, č. 4, s. 17-27.

 • VOJTÍŠEK, Z.:Vyhodnocení vztahu mezi tréninkovými testy a výsledky v závodech biatlonistů. In: Zpravodaj VK ÚV Svazarmu, Praha: Svazarm, 1985, č. 3, s. 3-12.

 • WICK, J.:Die Reaktionsleistung des Biathleten und ihre Bedeutung für die Trefferleistung beim Schiessen. In: Leistungssport, 1992, roč. 22, č. 2, s. 43-48.Vytrvalostní víceboje – triatlon, duatlon


 • Triatlon, duatlon - základní charakteristiky

 • Triatlon , duatlon – soutěžní sport

 • Triatlon, duatlon – sport pro všechny

 • Sportovní talent – zachycení a kultivace

 • Zvláštnosti přípravy dětí a mládeže

 • Zvláštnosti přípravy žen

 • Návaznosti jednotlivých disciplín – spojovací trénink

 • Předpoklady pro podání výkonu – funkční, somatické, motorické a psychické

 • Diagnostika, kontrola trénovanosti

 • Analýza závodního výkonu

 • Struktura tréninkového zatížení v základní, specializované a vrcholové etapě sportovní přípravy

 • Analýza časových, prostorových a silových charakteristik pohybu ve vytrvalostních vícebojích


Doporučená literatura:

 • BUNC, V.:Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha, Výzkumný ústav tělovýchovný, 1990. 189 s.

 • BUNC, V., HELLER, J., HORČIC, J., NOVOTNÝ, J.: Physiological profile ofbest Czech male and female young triathletes. J.Sports Med.Phys.Fitness, 36, 1996, č.3, s.265-270.

 • ČECHOVSKÁ, I. a kol.: Metodický dopis 1, Plavecká příprava v triatlonu. ČSTT, Praha 1994, 42 s.

 • EHLER, W.a kol.: Triatlon. Olympia, Praha 1990, 99 s.

 • FORMÁNEK, J.a kol.: Metodický dopis 1/ 96. ČSTT, Praha 1996, 30 s.

 • FORMÁNEK, J.a kol.: Metodický dopis 2/ 96. ČSTT, Praha 1996, 42 s.

 • FORMÁNEK, J.a kol.: Metodický dopis 1/ 98. ČSTT, Praha 1998, 37 s.

 • HORČIC, J.:Metodický dopis 3/96: Všeobecná příprava v triatlonu : ČSTT, Praha 1996, 50 s.

 • MACHARÁČEK, O. a kol.: Sportovní příprava v triatlonu - 2.část,. Zdravotnická problematika. ČÚVČSTV, Praha 1990, 31 s.

 • MARTINEC, J.a kol.: Sportovní příprava v triatlonu. ČÚV ČSTV, 1990, 49 s.

 • ASCHWER. H.: Handbuchfűr Triathlon. Aachen, SRN 1999.

 • ENGELHARDT, M.akol.: Triathlon: Medizinische und methodische Probleme des Trainings. BadEndorf, SRN 1993, 144 s.

 • ENGELHARDT, M.a kol.: 10. Internationales Triathlon - Symposium. Bad Endorf, SRN 1995, 154 s.

 • ENGELHARDT, M.a kol.: 11. und 12. Internationales Triathlon-Symposium. Hűckeswagen1996 , Losheim 1997, 194 s.

 • EVANS, M.P.: Coaching and Training Technigues for Triathletes, Duathletes and Coaches. California, USA 1994, 282s.

 • HELLEMANS, J.: Triathlon Guide for Training and Racing. Auckland, N.Z.1993, 201s.

 • HOTTENROTT, K.: Duathlon - training. Aachen, SRN 1996, 213 s. HOTTENROTT, K.:Ausdauertrainer Triathlon. Hamburg, SRN 1998, 220s.

 • LEHÉNAFF, D., HÉLAL, H.: Un sport, deux enchainements, trois disciplines: le triathlon, 1.symposium - INSEP, Paris, FRA 1997, 173 s.

 • LEHÉNAFF, D. (Eds) : 2nd INSEP Iternational Triathlon Congress. INSEP, Paris, No 24, 1999, 363 s.

 • NEUMANN, G., PFűTZNER, a., HOTTENROTT, K.: Alles unter Kontrolle - Ausdauertraining. Aachen, SRN 1993, 206.s.

 • NEUMANN, G., PFUETZNER, A., BERBALK, A.: Optimiertes Ausdauertraining. Meyer und Meyer, Aachen, SRN 1998, 323 s.

 • PENNY, L.D.: Open Water Schwimming. Human Kinetics, Leeds, U.K. 1998, 222 s.

 • SLEAMAKER, R.: Systematisches Leistungs-training: Schritte zum Erfolg. Aachen, SRN 1996.

 • ZINTL, F.: Ausdauertraining. BLV, Mnichov, 1997, 228 s.Potápění


 • Všeobecná a speciální předpoklady pro potápění

 • Organizace plaveckého tréninku v bazénu.

 • Organizace tréninku při orientačním potápění na volné vodě.

 • Regenerační a kompenzační cvičení.

 • Výstroj a pomůcky potápěče pro orientační závody.

 • Technika a taktika orientačního potápění.

 • Technika a didaktika disciplín plavání s ploutvemi a rychlostního plavání pod vodou.

 • Biomechanické aspekty plavání s ploutvemi.

 • Rozdíl v přípravě tréninku sprintera a vytrvalce.

 • Použití dýchacích směsí pro potápění (vhodnost a účel).

 • Specifika potápění v AČR.

 • Potápěčské nemoci a nehody, prevence – první pomoc.

 • Fyziologické rozdíly při potápění s přístrojem a na nádech.

 • Nebezpečí vyplývající s hloubkového potápění.

 • Vstup a výstup při potápění v moři včetně nebezpečí fauny a flory.


Doporučená literatura:

 • Vrbovský, V. a kol.: Potápění s přístrojem. Svaz potápěčů ČR, Praha 1998.

 • Pyš, J.: Potápění se základní výstrojí. Skripta UK FTVS, Praha 1996.

 • Pyš, J.: Orientační potápění. ÚV Svazarmu 1984.

 • Pyš, J.: Plavání s plouvemi a rychlostní plavání pod vodou. ÚV Svazarmu, 1989.

 • Pyš, J., Smolík, P.: Trénink sportovního potápění. Svaz potápěčů ČR, Praha 1994.

 • Piškula, F. a kol.: Sportovní potápění. NV – Svazarm, Praha 1985.

 • Miler, T.: Abeceda záchrany – teorie a praxe potápění se vzduchovým přístrojem. ČUV ČČK, Praha 1987

 • Hrnčíř, E., Černoch. O.: Zdravotnická problematika potápění. SPN, Praha 1990.

 • Kukleta, M.: Kapitolyfyziologie potápěče. ÚV Svazarmu, Praha 1980.

 • Štětina, J. a kol.: Fyzika pro potápěče. ÚV Svazarmu, Praha 1980.Tělesná výchova a sport v AČR


 • Vojenská tělovýchova v jednotlivých etapách našeho státu

 • Prvky systému služební tělesné výchovy v AČR a jejich charakteristika

 • Vrcholový a reprezentační sport v AČR

 • CISM – mezinárodní rada vojenských sportů a hlavní okruhy její činnosti

 • Testování tělesné výkonnosti vojenských profesionálů

 • Výkonnostně a zdravotně orientovaná zdatnost vojáka – podpůrné pohybové programy

 • Vzdělávání tělovýchovných odborníků a instruktorů speciální tělesné přípravy

 • Legislativa armádní tělovýchovy

 • Tělovýchovné systémy vybraných zahraničních armád a jejich vzdělávací instituce


Doporučená literatura:

 • Demetrovič, E. a kol.: Encyklopedie tělesné kultury. Olympia 1988

 • Kubálek, L.: Koncepce speciální tělesné přípravy. Vojenský profesionál ročník 1993-1994

 • Kysilka, Z.: Kapitoly z metodiky tělesné přípravy. VO FTVS UK Praha 1995

 • Petera, L.: Hodnocení a ovlivňování tělesné zdatnosti vojáků profesionální Armády České republiky. Kandidátská disertační práce, Praha 1993

 • Rozkaz MO č. 14/1999 ke speciální tělesné přípravě

 • Směrnice 1. NMO k provádění služební tělesné výchovy v AČR (Nařízení NGŠ č. 5/1993)

 • Šperl, K.: Místo a úkoly tělovýchovného náčelníka útvaru v systému tělesné přípravy. VO FTVS UK Praha 1983

 • Těl-1-1: Tělesná příprava v Československé lidové armádě. Praha 1989


Poslední změna: 18. květen 2021 20:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: