Biomedicínská sekce

Antropomotorika


 • Podstata a struktura základních pohybových schopností člověka

 • Celoživotní somatický a motorický vývoj

 • Senzitivní období ve vývoji motoriky

 • Projevy motorické laterality

 • Tělesná zdatnost a motorická výkonnost

 • Motorická výkonnost vybraných populačních skupin

 • Motorická talentovanost a motorická insuficience

 • Genetická podmíněnost motoriky

 • Testy a měření v antropomotorice (teorie testování a měření, konstrukce norem, unifikované a standardní testové baterie zdatnosti a výkonnosti)


Doporučená literatura:

 • Baur, J. – Bös, K. – Singer, R.: Motorische Entwicklung. Ein Handbuch. Schondorf, Verlag K. Hofmann 1994, 421 s.

 • Bouchard, C. – Malina, R. M. – Pérusse, U.: Genetics of Fitness and Physical Performance. Champaign, Il., Human Kinetics 1997, 400 s.

 • Čelikovský, S. et. al.: Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha, SPN 1989, 258 s.

 • Drnková, Z. – Sylabová, R.: Záhada leváctví a praváctví. Praha, Avicenum 1991, 88 s.

 • Eurofit : Handbook for the Eurofit tests of Physical Fitness. Strasbourg, Sport Division 1993,

 • Haywood, K. M.: Life Span Motor Development. Champaign Il., Human Kinetics Publisher 1986, 381 s.

 • Kovář, R.: Human Variation in Motor Abilities and its genetic Analysis. Prague, Charles University 1981, 178 s.

 • Malina, R. M. – Bouchard, C.: Growth, Maturation and Physical Activity. Champaign Il., Human Kinetics Publisher 1991, 501 s.

 • Meinl, K. – Schnabel, G.: Bewegungslehre – Sportmotorik. Berlin, Sportverlang 1998, 447 s.

 • Měkota, K. - Blahuš, P.: Testy a měření ve školní TV. Praha, SPN 1983, 240 s.

 • Měkota, K. – Kovář R. et al. : Unifittest (6-60). Manuál pro hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České republice. Praha, PF o­n 1996, 94 s.

 • Měkota, K. - Kovář, R. – Štěpnička, J.: Antropomotorika II. Praha, SPN 1988, 177 s.

 • Oja, P. – Tuxworth, B. (překlad R. Kovář): Eurofit pro dospělé. Praha, Karolinum 1997, 59 s.

 • Riegrová, J. Ulbrichová, M.: Aplikace fyzické antropologie v TV a sportu. Olomouc, UP 1988, 185 s.

 • Schnabel, G. Harre, D. – Borde, A.: Trainingswissenschaft. Leistung, Training, Wettkampf. Berlin, Sportverlag 1994, 556 s.

 • Synek, F.: Záhady levorukosti. Praha, Horizont 1991, 174 s.

Anatomie a biomechanika


Charakteristiky rozložení hmotnosti lidského těla, interpretace těžiště v intencích vybrané pohybové činnosti.

Kinematická a dynamická analýza vybrané pohybové činnosti (metody, přesnost, problém interpretace).

Problém tolerance pohybového systémuna mechanickou zátěž, která má původve výkonu vybrané pohybové činnosti v daném prostředí.


Doporučená literatura:


Fyziologie


 • Stres a adaptace - mechanismy na buněčné a molekulární úrovni

 • Fyziologické principy a adaptační mechanismy sportovního tréninku

 • Metabolické pochody zajišťující energii pro pohybovou činnostrůzné intenzity.

 • Homeostatické regulační mechanismy zajišťující stálost vnitřního prostředí organizmu při fyzickém zatížení

 • Výživa a pitný režim - úloha v homeostáze organizmu

 • Kosterní svaly - adaptabilita strukturní, funkční a biochemická

 • Vliv zevního prostředí a biorytmů na výkonnost jedince

 • Únava, zotavení, přetrénování - mechanismy vzniku, principy regenerace, vliv adaptace

 • Doping a ergogenní látky ve sportu

 • Vliv pohybové aktivity v prevenci civilizačních o­nemocnění

 • Význam funkční zátěžové diagnostiky v hodnocení reakce a adaptace na fyzickou zátěž

 • Laboratorní a terénní zátěžová diagnostika

 • Pohybová aktivita, tělesná zdatnost a limitace u různých typů zdravotního postižení


Doporučená literatura:

J.H. Wilmore, D.L . Costill: Physiology of sport and exercise, Human Kinetics, 1994, Champaign, IL

T. Reilly, N. Secher, P. Snell, C. Williams: Physiology of Sports. E. and F.N.Spon, Chapman and Hall, London, 1990

G.L. Zubay, W.W. Parson, D.E. Vance: Principles of Biochemistry, 1995, Wm.C. Brown,Dubuque, IA

W.D. Mc Ardle, F.I. Katch, V.L. Katch: Exercise Physiology, Lea and Febiger, 1991, Malvern, PA


Fyzioterapie


 • Uplatnění holistického přístupu ve fyzioterapii v jednotlivých klinických oborech (kazuistiky s rozborem)

 • Význam individuálního přístupu ve fyzioterapii, osobnost fyzioterapeuta a pacienta, význam IQ a EQ v práci fyzioterapeuta

 • Plasticita – rigidita, reaktibilita, adaptabilita a význam pro fyzioterapii

 • Problematika fyzioterapeutických principů, metodik a konceptů (diagnostických a terapeutických)

 • Tradiční a netradiční fyzioterapeutické přístupy

 • Ontogenetické hledisko ve fyzioterapii

 • Používání moderních prostředků pro akvizici a zpracování odborných informací

 • Vztah periferních a centrálních lézí v oblasti motorických poruch

 • Lidská motorika – uplatnění teleologického principu ve fyzioterapii – civilizační důsledky

 • Význam psycho-neuro-endokrinno-imunitních regulací ve fyzioterapii

 • Problematika týmové práce fyzioterapeuta v terapii a prevenci

 • Odborná experimentální práce s dopadem do příslušných oblastí fyzioterapie (aplikace nejnovějších cizojazyčných publikací)


Doporučená literatura:

 • Brozmanová, B. a kol.: Ortopedická protetika. Osveta, Martin 1992.

 • Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Grada, Praha 1998.

 • Doherty, M., Doherty, J.: Klinické vyšetření v reumatologii. Grada, Praha 1999.

 • Dostálek, C.: Hathajóga. Karolinum, Praha 1996.

 • Goleman, D.: Emoční inteligence. Columbus, Praha 1996.

 • Gúth, A. a kol.: Vyšetrovacie a liečebné metody pre fyzioterapeutov. Liečreh, Bratislava 1998.

 • Hadraba, I.: Protetika a ortotika. SPN, Praha 1987.

 • Haškovcová, H.: Kapitoly z psychoonkologie. Karolinum, Praha 1991.

 • Hlízdil, J. a kol.: Léčebné rehabilitační postupy L. Mojžíšové. Grada, Praha 1996.

 • Hromádková, J.: Fyzioterapie. H+H, Jinočany 1999.

 • Kittel, A.: Myofunkční terapie. Grada, Praha 1999.

 • Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Grada, Praha 1994.

 • Kříž, V.: Rehabilitace a její uplatnění po úrazech a operacích. Avicenum, Praha 1985.

 • Kubát, R., Mrzena, V.: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro posluchače FTVS-obor rehabilitace. SPN, Praha 1980.

 • Kučera, M., Dylevský, I.: Tělovýchovné lékařství v teorii a praxi. Grada, Praha 1999.

 • Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. ČLS JEP, Praha 1996.

 • Lysebeth, A. V.: Jóga. Olympia, Praha 1984.

 • MackIntosh, A. J.: IQ a inteligence. Grada, Praha 2000.

 • Mumenthaler, M. Mattle, H.: Neurologie. Grada, Praha 1998.

 • Pacovský, V. a kol.: Vnitřní lékařství. Avicenum, Praha 1986.

 • Pfeiffer, J.: Ergoterapie II. Avicenum, Praha 19090.

 • Poděbradská, J.,m Vařeka, I.: Fyzikální terapie I, II. Grada, Praha 1998.

 • Růžička, R.: Akupunktura v teorii a praxi. NADAS, Praha 1990.

 • Smith, R. V., Leslie, J. H.: Rehabilitation Engineering. CRC Press, Boca Raton 1990.

 • Trnavský, K. a kol.: Léčebná péče v revmatologii. Grada, Praha 1993.

 • Vojta, V., Peters, A.: Vojtův princip. Grada, Praha 1995.

 • Way, L. W. a kol.: Současná chirurgická diagnostika a léčba. Grada, Praha 1998.

 • Zvárová, J.: Zstatistiky pro biomedicínské obory. Karolinum, Praha 1998.

 • + časopis: Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha (od 1994-dosud)

Zdravotní a tělesná výchova


 • Zdravotní funkce tělovýchovy, využití různých forem tělesné výchovy k podpoře lidského zdraví.

 • Zdravotně tělovýchovné systémy, např.P.H.Linga, Bess Mensedieckové apod.

 • Pojem zdraví a nemoci, charakteristika zdravotního oslabení a zdravotního postižení.

 • Posturální funkce a její poruchy. Podstata správného a nesprávného držení těla,metody hodnocení držení těla.

 • Chůze jako základní lokomoční cvičení a prostředek k harmonizaci axiálního systému.

 • Choroby dýchacího systému jako indikace zdravotní TV.

 • Rozdělení a metodika nácviku relaxačních cvičení, jejich význam a využití ve zdravotní TV.

 • Choroby srdečně cévního systému jako indikace zdravotní TV.

 • Endokrinní a metabolická oslabení. Charakteristika oslabení a koncipování pohybového režimu pro příslušná oslabení.

 • Gynekologická oslabení jako indikace zdravotní TV.


Doporučená literatura:

 • Hošková, B., Matoušová, M.:Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 136 s. ISBN 80-7184-621-X

 • Hošková, B. a kol. Vademekum ZTV – druhy oslabení. Praha: Karolinum, 2012

 • Kabelíková, K., Vávrová, M.: Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 240 s. ISBN 80-7169-384-7

 • Kyralová, M., Matoušová, M., a kol. Zdravotní tělesná výchova II. Praha: o­nyx, 1995. 176 s. ISBN 80-85228-24-6

 • Matoušová, M. a kol. Zdravotní tělesná výchova I. 1. vyd. Praha: Asociace rekreační TV a sportu, 1992, 213 s.

 • Strnad, P.: Vybrané kapitoly z tělesné výchovy zdravotně oslabených. Praha: SPN, 1987. 165s.

 • Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi.1.vyd. Praha Grada Publishing, 1997. 271 s. ISBN 80-7169-256-5

Tělesná výchova a sport ZdP


 • Charakteristika postižení, neschopnosti, handicapu. Postoje společnostiv různých obdobích vývoje společnosti. Incidence různých typů u nás ave světě.Handicap psychosociální alokomoční v běžných denních činnostech, invalidita.

 • Etiologie a klinické diagnózytělesných, mentálních, sluchových a zrakových postižení (vrozené vady a získaná o­nemocnění). Pohybovéadalší problémy ve vztahu k handicapu.

 • Rizika progrese stavu postiženého. Kontraindikace k provádění určitéčinnosti. Prevence jednostranného přetěžování, úrazů. Rizika nevhodného životního stylu (sedavý způsob života, kouření, alkohol, drogy atd.)

 • Význam pohybu pro člověka, pro jedince se zdravotním handicapem. Vznik a vývoj sportu

 • ZdP. Organizace sportu ZdP, soutěže (paralympiády apod.).

 • Přehled státních a nestátních organizací podílejících se na péči o handicapované.Národní a mezinárodní sportovní organizace.Druhy soutěží, závodů a podobných tělovýchovně sportovních akcí a jejich organizace. Vrcholné světové soutěže Paralympiády, Deaflympiády apod.

 • Přehled tělovýchovných asportovních aktivit pro jednotlivé typy postižení. Technické pomůcky.

 • Sportovní příprava – cíle a úkoly. Zatěžování. Trénink jako proces adaptace, výchovy a vzdělávání. Rozvoj pohybových schopností (R,S,O,V). Tréninkové metody.

 • Zvláštnosti motorického učení u jednotlivých typů postižení. Psychologická příprava. Stavba sportovního tréninku – cykly. Diagnostika.

 • Sportovní příprava. Hodnocení zdatnosti. Způsoby testování. Tělesná zdatnost u různých typů postižení

 • Zásady a prostředky regenerace. Svalové dysbalance, příčiny vzniku a způsoby jejich prevence a léčení, posilovací a relaxační cvičení.Dechová cvičení a jejich význam.

 • Formy pohybové aktivity pro různé typy zdravotního handicapu. Výběr daného typu postižení (výběr sportovního odvětví amodifikace jeho provádění u různých typů postižení). Problémy a jejich řešení.


Doporučená literatura

 • Choutka, M., Dovalil, J. Sportovní trénink. Olympia Praha 1991.

 • Dovalil, J. a kol.: Sportovní trénink. (Lexikon základních pojmů). UK Praha 1992.

 • Adams, R. C., Daniel, A. N., Rullman, L. Cames, Sports and Exercises for the Physically Handicapped. Lea a Febiger, Philadephia 1975.

 • Eichstaedt., C, B., Laway, B. W., Physical Activity for Individuals With Mental Retardiation. Human Kinetics Books, Champaign III. 1992.

 • Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby. Štrasburk 1987. MŠMT ČR, Praha, 1996.

 • Lockette, K. F., Keyes, A. M. Conditioning With Physical Disabilities. Human Kinetics Books, Champaign, III. 1995.

 • Sherill, C., (ed.) Leadership Training in Adapted Physical Education. Human Kinetics Books, Champaign, III. 1988.

Klinická kineziologie a neurofyziologie


 • Klinický význam posturální funkce

 • Takzvané funkční (nestrukturální) poruchy hybnosti

 • Poruchy hybnosti po traumatech, kompresích nervů apod.

 • Degenerativní poruchy hybnosti, stárnutí

 • Perinatální poruchy hybnosti

 • Poruchy hybnosti při lezích CNS

 • Poruchy hybnosti podmíněné psychicky, psychosomatické vztahy

 • Poruchy hybnosti při chorobách vnitřních orgánů

 • Dynamika základních dějů NS: funkce místních neuronálních sítí, vyšších (funkčních) okruhů, projekčních drah

 • Zpětnovazebné mechanizmy řízení motoriky

 • Neurofyziologie bolesti

 • Tvorba pohybových programů a jejich adaptabilita za patologických podmínek


Doporučená literatura:

 • Atwood, H. L., MacKay, W. A.: Essencials of Neurophysiology. Decker. Toronto 1989.

 • Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J.: Psychosomatická medicína. Grada, Praha 1993.

 • Beran, J.: Psychoterapeutický přístup v klinické praxi. H H, Praha 1993.

 • Honzák, R. a kol.: Základy lékařské psychologie, psychiatrie a psychosomatického přístupu. Karolinum, Praha 1992.

 • Janda, V.: Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch. IDVPZ, Brno 1984.

 • Kalvach, Z. a kol.: Úvod do geriatrie a medicíny chronických stavů. Karolinum, Praha 1995.

 • Lánik, V.: Kineziológia. Osveta, Martin 1990.

 • Mysliveček,J., Myslivečková-Hassmannová, J.: Nervová soustava. Funkce, struktura a poruchy činnosti. Avicenum, Praha 1989.

 • Novák, M., Faber, J., Kufudaki, O.: Neuronové sítě a informační systémy živých organismů. Grada, Praha 1993.

 • Petrovický, P.: Malá neuroanatomie. Karolinum, Praha 1993.

 • Smetáček, V.: Informace o informacích. Grada, Praha 1993.

 • Trojan, S. a kol.: Lékařská fyziologie. Grada, Praha 1994.

 • Trojan, S., Druga, R., Pfeiffer, J., Votava, Z.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky. Grada, Praha 1996.

 • Véle, F.: Kineziologie posturálního systému. Karolinum, Praha 1995.

 • Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Grada, Praha 1997.

 • Velíšek, L. a kol.: Kapitoly z moderní neurofyziologie a epileptologie. Karolinum, Praha 1992

Biologie dítěte


 • Morfofunkční změny logistických funkcí v rané o­ntogenezi

 • Vývoj imunitního systému dítěte, patofyziologické projevy, stres.

 • Růstové a vývojové změny pohybového systému dítěte

 • Růst a zrání NS ve vztahu k motorickému projevu dítěte

 • Vývoj posturální kontroly v rámci motoriky dítěte

 • Rozvoj manipulativních funkcí ruky

 • Lokomoční vývoj dítěte

 • Problematika testování motorických projevů dětí

 • Novorozenecká reflexologiejejí význam pro posouzení motorického vývoje

 • Ekosociální problematika dětského věku, výživa.


Doporučená literatura:

 • Ackerman, U.: Fetal and Perinatal Physiology. In: Essentials of Human Physiology. Mosby-Year Book, St. Louis 1992.

 • Connolly, K. J., Forssberg, H. (eds.): Neurophysiology and Neuropsychology of Motor Development. Mac Keith Press, Cambridge 1997.

 • Dargassies, S. S.-A.: Neuro-motor and Psycho-affective Development of the Infant. Elsevier, Amsterdam 1986.

 • Falkner, F., Tanner, J. M.(eds.): Human Growth. Vol. 2. Postnatal Growth. Plenum Press, New York 1978.

 • Falkner, F., Tanner, J. M.(eds): Human Grow. Vol. 3. Neurobiology and Nutrition, Plenum Press, New York 1979.

 • Havlíčková, L.: Biologie dítěte. Karolinum, Praha 1998.

 • Kolektiv: Dětské lékařství pro posluchače lékařských fakult. Avicenum, Praha 1991.

 • Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Grada, Praha 1998.

 • Miler, I.: Imunita lidského plodu a novorozence. Avicenum, Praha 1980.

 • Vlach, V.: Vybrané kapitoly kojenecké neurologie. Avicenum, Praha 1979.

 • Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Grada, Praha 1993.

 • + časopis: Early Human Development. Elsevier Sci. Ireland (posledních 10 let)


Poslední změna: 18. květen 2021 20:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS