Informace a doporučení pro uchazeče a studenty DS

(platné pro uchazeče a studenty se zahájením studia v akademickém roce 2018/2019 a dále)


Na FTVS UK jsou realizovány dva doktorské studijní programy (SP):


 • kinantropologie

 • biomechanika

- za jejichž obsahovou náplň i průběh jsou odpovědné oborové rady (OR kinantropologie a OR biomechaniky).


1. Uchazeč

2. Průběh studia

3. Povinnosti a doporučení pro vypracování ISP v kinantropologii

4. Povinnosti a doporučení pro vypracování ISP v biomechanice

5. Činnost na školícím pracovišti

6. Projekt disertační práce

7. Hodnocení ISP a pokroku projektu disertace

8. Časté dotazy / FAQ


1. Uchazeč

Uchazeč o doktorské studium by měl dlouhodobě projevovat zájem o vědecko-tvůrčí činnost a inklinovat k některému z výzkumných témat realizovaných na UK FTVS. Přihlášku do doktorského studia uchazeč podává spolu se všemi povinnými přílohami v souladu s podmínkami pro přijímací řízení do doktorských studijních programů Kinantropologie a Biomechanika uskutečňovaných na UK FTVS, které jsou každoročně schvalovány Rektorátem Univerzity Karlovy (RUK) a vyvěšovány v období podzimu na webových stránkách UK FTVS.


Uchazeč spolu s přihláškou a dalšími povinnými přílohami předkládá anotaci výzkumného projektu. Je doporučeno, aby tento dokument byl vypracován ve spolupráci s potenciálním školitelem. Aktuální seznam školitelů je k nahlédnutí zde (použijte filtr SP pro zobrazení školitelů v kinantropologii, resp. biomechanice).


Informujete se o těchto osobách na vědeckém oddělení UK FTVS nebo za tímto účelem kontaktujte předsedy oborových rad. Výběr potencionálního školitele je možné konzultovat na vědeckém oddělení, či s předsedou příslušné OR nebo vedoucím školitelského pracoviště. O jmenování školitelem rozhoduje na návrh OR děkanka. Uchazeč se musí rozhodnout, zda se přihlásí do prezenční nebo kombinované formy studia.


Posouzení vhodnosti uchazeče pro přijetí do doktorského studia se každoročně ověřuje v termínu měsíce června přijímacími zkouškami. O přijetí uchazeče rozhoduje děkanka na základě doporučení zkušební komise.


2. Průběh studia

Povinnosti doktoranda vycházejí z vnitřních předpisů UK, vnitřních předpisů UK FTVS, z opatření rektora a děkanky, akreditací SP a zejména z usnesení oborových rad uvedených v zápisech z jejich jednání.


Do 30. listopadu má každý doktorand prvního ročníku za povinnost vypracovat individuální studijní plán (ISP), který definuje plán předmětů, zahraniční stáž, pedagogickou a podpůrně pedagogicko-vědeckou činnost (podle opatření děkanky č. 16/2018), publikační činnost nebo jinou prezentaci výsledků tvůrčí činnosti (konference apod.) včetně rozpisu povinností do jednotlivých ročníků studia. Vypracovaný ISP je nutné do uvedeného data vložit do SIS.


Vybrané předměty budou splněny nejpozději do konce 4. semestru, doktorská zkouška do konce 5. semestru a obhajoba disertační práce proběhne do konce čtvrtého ročníku. Je možné provést pouze dvě změny ve skladbě předmětů zařazených do ISP a to na základě žádosti studenta projednané a schválené OR. Nezbytnou součástí žádosti je vyjádření školitele. Standartní doba studia je pro oba SP v obou uskutečňovaných formách (prezenční / kombinovaná) 4 roky.


ISP včetně projektu disertace posuzuje a schvaluje příslušná OR (v případě jeho neschválení je doktorand povinen v určeném termínu ISP přepracovat a znovu předložit k posouzení). Jestliže doktorand nepředloží ve stanovených termínech ISP, je za jeho vypracování a předložení zodpovědný školitel. V takovém případě je doktorand povinen plnit požadavky v takto zpracovaném ISP stanovené školitelem.


Nesplnění vybraných předmětům uvedených v ISP ve stanovených termínech je pokládáno za nesplnění studijních povinností a vede k návrhu OR na ukončení studia.


3. Povinnosti a doporučení pro vypracování ISP v kinantropologii

Celkový minimální počet bodů ze všech předmětů

10 bodů

Počet bodů

• Metodologie (kód PDSK001): 2 body

• Ostatní předměty: 1 bod

Povinné / volitelné předměty

Povinné:

• Metodologie (kód PDSK001)

Volitelné:

• Ostatní předměty*

Celkový počet bodů z předmětů realizovaných na externích pracovištích

Maximálně 3 (tzn. 3 body)

Nejzazší termín pro splnění všech vybraných předmětů

Nejpozději do konce 4. semestru

Nejzazší termín pro splnění doktorské zkoušky (kód PDSK600)

Nejpozději do konce 5. semestru

Nejzazší termín pro obhajobu disertační práce (kód PDSK601)

Nejpozději do konce 5. ročníku

Zahraniční stáž

(kód PDSK800)

V minimální délce trvání 3 měsíce úhrnně, realizace do konce 6. semestru

- pro prezenční formu povinná

- pro kombinovanou formu doporučená

- není povinná pro zahraniční studenty

Aktivní účast na konferenci v ČR (kód PDSK106)

Minimálně dvě aktivní účasti do konce 4. semestru

Aktivní účast na konferenci v zahraničí

(kód PDSK107)

Očekává se minimálně jedna aktivní účast do konce 6. semestru

Schváléní a projednání projektu katedrou

(kód PDSK108)

Splnění této povinnosti je podmíněno předložením kopie ze schůze katedry, pod kterou doktorand patří

Schválení etické komise

(kód PDSK109)

Tato povinnost je dána vnitřním předpisem FTVS UK - Pravidla pro organizaci studia na FTVS UK, čl. 13, bod 3. - Odkaz zde

Povinná pedagogická a podpůrně pedagogicko-vědecká činnost (kód PDS102)

V ISP je povinné do příslušné kolonky uvést „v souladu s opatřením děkanka č. 16/2018

Podání projektu (grantové přihlášky) např. GAUK, GAČR – juniorský apod.

(kód PDSK103)

Je povinností podat alespoň jednu grantovou přihlášku v průběhu studia

Nejzazší termín je do konce 2. ročníku.

Publikační výstupy

Publikační výstup – článek v časopise s IF nebo v databázi ScopusPublikační výstup – článek v recenzovaném časopise vydávaném v ČR nebo v zahraničí

Publikační výstup – odborná kniha
Publikační výstup – kapitola v odborné knizePublikační výstup - biomedicínské téma

(kód PDSK104)


Publikační výstup - společenskovědní téma

(kód PDSK105)

Jimp **

JSC **


student je hlavním nebo korespondujícím autorem


Jost **

student je hlavním autorem; u tohoto výstupu se nepředpokládají více než 3 autoři


Student řešící disertaci na biomedicínské téma nebo na téma opírající se o biomedicínské metody má povinnost publikovat minimálně dva výstupy z položky Jimp nebo JSC (minimálně u jednoho z nich musí být uveden jako hlavní autor) a dále kterýkoli jeden výstup ze seznamu. Do ISP uvádí kód PDSK104.


B **

student je hlavním autorem, u tohoto výstupu se nepředpokládají více než 3 autoři


C **

hlavním autorem, u tohoto výstupu se nepředpokládají více než 3 autoři


Student řešící disertaci na společenskovědní téma má povinnost publikovat minimálně jeden výstup buď Jimp nebo JSC (minimálně u jednoho z nich musí být uveden jako hlavní autor) a dále kterékoli dva výstupy ze seznamu. Do ISP uvádí kód PDSK105.

* Volitelné předměty (kurzy) si student musí vybrat z nabídky interních předmětů pro SP kinatropologie nebo z nabídky jiných pracovišť. Předměty musí tematicky odpovídat zaměření projektu disertace.

** Podle definice Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107, zde

Za uznatelný publikační výstup je považováno autorství výlučně s afiliací k UK FTVS!


4. Povinnosti a doporučení pro vypracování ISP v biomechanice


Celkový minimální počet bodů ze všech předmětů

15 bodů

Počet bodů

Povinné předměty:

 • Angličtina PDSB004: 1 bod

 • Biomechanika PDSB001: 4 body

 • Biotermodynamika PDSB002: 3 body

 • Experiment v biomechanice PDSB003: 2 body


Volitelné předměty:

 • Ostatní předměty* (předmět Aplikovaná biomechanika se doporučuje zařadit do ISP)


Celkový počet bodů z předmětů realizovaných na externích pracovištích

Maximálně 7 z celkového počtu 15 povinných (nad toto kritérium není omezení)

Biotermodynamika je považována za interní předmět, přestože je přednášena na ČVUT v Praze.

Nejzazší termín pro splnění všech vybraných předmětů

Nejpozději do konce 4. semestru

Nejzazší termín pro splnění doktorské zkoušky (kód PDSB600)

Nejpozději do konce 5. semestru

Zahraniční stáž (kód PDSB800)

- pouze pro prezenční formu

V minimální délce trvání 3 měsíce, realizace do konce 6. semestru

Aktivní účast na konferenci v ČR (kód PDSB106)

Minimálně jedna aktivní účast do konce 4. semestru

Aktivní účast na konferenci v zahraničí (kód PDSB107)

Očekává se minimálně jedna aktivní účast do konce 6. semestru

Povinná pedagogická a podpůrně pedagogicko-vědecká činnost

V ISP je povinné do příslušné kolonky uvést „v souladu s opatřením děkanky č. 16/2018“

Nejzazší termín pro obhajobu disertace (kód PDSB601)

Do konce 5. ročníku (do ISP se vpisuje do 2. semestru 4. ročníku)

Publikační výstup – článek v časopise s IF nebo v databázi ScopusPublikační výstup – článek v recenzovaném časopise vydávaném v ČR nebo v zahraničí


Publikační výstup – odborná knihaPublikační výstup – kapitola v odborné knize

Jimp **

JSC **


1 výstup – student je hlavním nebo korespondujícím autorem


Jost **

1 výstup – student je hlavním autoremB **

1 výstup – student je hlavním autorem


C **

1 výstup – hlavním autoremStudent má povinnost publikovat minimálně dva výstupy Jimp nebo kombinaci Jimp a JSC (minimálně u jednoho z nich musí být vždy uveden jako hlavní autor) a dále kterýkoli jeden výstup ze seznamu (kód PDSB105).

Podání projektu (grantové přihlášky) např. GAUK, GAČR

– juniorský apod. PDSB103

Je žádoucí podat alespoň jednu grantovou přihlášku v průběhu studia

* Volitelné předměty (kurzy) si student vybírá z nabídky předmětů pro SP Biomechanika. Předměty musí tematicky odpovídat zaměření projektu disertace.

** Podle definice Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107, zde


Za uznatelný publikační výstup je považováno autorství s afiliací k UK FTVS, současně může být i s afiliací případného školicího pracoviště ve smyslu akreditace Biomechaniky (8 školicích pracovišť).5. Činnost na školícím pracovišti

Všechny povinnosti doktoranda jsou obsaženy v ISP. Předpokládá se, že doktorand je plnohodnotným členem pracoviště – katedry. Kromě toho, že studuje a pracuje na svém výzkumném projektu, prezentuje výsledky své tvůrčí činnosti a podílí se na výzkumných projektech svého školitele i pracoviště, účastní se i výuky, porad, seminářů apod. Povinný objem hodin na každý akademický rok, které doktorand musí věnovat pedagogické a podpůrně pedagogicko-vědecké činnosti jak v prezenční, tak kombinované formě je upraven opatřením děkanky č. 16/2018.


6. Projekt disertační práce

Nedílnou součástí předloženého ISP je projekt disertace, který vychází z anotace výzkumného projektu předkládaného k přijímacím zkouškám.


Projekt disertace by měl obsahovat následující body:

 • Formulování problému a vymezení tématu

 • Přehled literatury – rešerši

 • Cíle práce, vědecké otázky, hypotézy

 • Metodologie

  • Výzkumný soubor (zdroj dat)

  • Výzkumné metody

  • Organizace sběru dat

  • Zpracování dat

 • Předpokládané využití výsledků

 • Časový harmonogram

 • Případně spolupráce, financování, etická komise

 • Použitá literatura – reference


*ISP a projekt disertace musí být předložen k projednání na poradě školícího pracoviště.

*Po schválení na katedře student vkládá ISP a projekt disertace do SIS.

*Termín vložení do SIS je 30. listopad probíhajícího akademického roku!


7. Hodnocení ISP a pokroku projektu disertace


Hodnocení probíhá vždy na podzim každého akademického roku, termín pro odevzdání splněných studijních povinností a komentářů doktorand vkládá do SISu do 30. září (termín je každoročně vyvěšován a rozesílán). Hodnocení doktorand odesílá i v případě přerušeného studia z důvodů jiných než podle odst. 2 písm. a) a c) čl. 6 Studijního a zkušebního řádu UK. Nedodržení termínu odevzdání je hodnoceno jako nesplnění studijních povinností a studentovi je studium ukončeno. Nad rámce každoročního hodnocení se OR může rozhodnout pro hodnocení kdykoli během akademického roku v souladu s čl. 10 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu UK.


8. Časté dotazy / FAQ


a) Jaký je rozdíl mezi prezenční a kombinovanou formou doktorského studia?


V obou případech se uchazeč stává studentem a tudíž i členem akademické obce se všemi právy a povinnostmi. V obou formách studia je tzv. standardní doba studia 4 roky a maximální doba studia 8 let. Zásadní rozdíl je v tom, že podobně jako v pregraduálním studiu, je od studenta v prezenční formě doktorského studia očekávána větší participace na činnostech školícího pracoviště, která dotyčnému neumožnuje souběžné zaměstnání (nebo souběžné zaměstnání na plný úvazek). Z tohoto důvodu náleží studentovi v prezenční formě stipendium, které je na úrovni Univerzity upraveno Stipendijním řádem UK a dále opatřením děkanky č. 8/2018. Modelovým studentem kombinované formy je osoba působící v oboru, která má díky své praxi přístup k datům, má stanovenou vědeckou otázku, kterou chce ověřit a spolu s tím hledá příležitost k odborně-vědeckému růstu. Další rozdíly mezi prezenční a kombinovanou formou doktorského studia jsou upraveny oborovými radami např. ve věci povinné zahraniční stáže (u kombinované formy není vyžadována).


b) Nepodařilo se mi splnit předmět v původně uvedeném termínu, předmět není vypsán a potřeboval bych jej vyměnit za jiný. Potřebuji časově přesunout zahraniční stáž. Jsou možné takovéto změny v ISP?


Ano a podobné změny jsou možné, avšak o jejich umožnění / neumožnění rozhoduje příslušná oborová rada. Je nutné vypracovat žádost na předepsaném formuláři (žádost o změnu studijního plánu), požadovanou změnu popsat, zdůvodnit a nechat stvrdit podpisem školitele. Žádost student dále odevzdává na vědeckém oddělení UK FTVS, po vyjádření oborové rady je o stanovisku písemně vyrozuměn. Obecně ve zdůvodněných případech umožnují oborové rady změnu maximálně dvou předmětů v ISP (žádost o změnu musí být provedena nejpozději konce 3. semestru). Žádosti o změnu konání zahraniční stáže na poslední ročník standardní doby studia (tj. 7. a 8. semestr) oborové rady nevyhovují.


c) Je zahraniční stáž v průběhu doktorského studia v délce trvání 3 měsíce povinná?


Zahraniční stáž je povinná pouze pro studenty prezenční formy doktorského studia a to v délce trvání minimálně 3 měsíce úhrnně. Realizace publikačního výstupu se členy týmu zahraniční instituce, kde stáž byla uskutečněna, je žádoucí a bývá velmi pozitivně hodnocena při obhajobě disertační práce.


d) Lze přejít z prezenční na kombinovanou formu?


Přechod z prezenční na kombinovanou formu studia lze uskutečnit a to v souladu čl. 11 odst. 11 Studijního a zkušebního řádu UK. Na druhou stranu tento postup nelze vnímat jako možnost úniku před povinnostmi uvedenými v ISP. Plnění ISP v obou formách studia, prezenční i kombinované, je nastaveno na standardní dobu studia, tj. 4 roky.


e) Potřebuji přerušit studium, je to možné?


Podmínky přerušení studia jsou popsány ve Studijním a zkušebním řádu UK. Děkan žádosti, s výjimkou případů, kdy jsou dány důvody k ukončení studia, vyhoví. Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia (8 let), pokud přerušení nenastane z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a c) čl. 6 Studijního a zkušebního řádu UK (těhotenství, rodičovství, porod, péče o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo vážný zdravotní důvod). V těchto případech se doba přerušení studia nezapočítává do maximální doby studia.Poslední změna: 18. prosinec 2019 10:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: