OP VVV - ANALÝZA NEHODOVÝCH DĚJŮ CHODEC TRAMVAJ


Název projektu: ANALÝZA NEHODOVÝCH DĚJŮ CHODEC TRAMVAJ - VALIDACE SIMULAČNÍCH MODELŮ


Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008401


Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Číslo výzvy: 02_16_026


Název výzvy: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1 OP


Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum


Investiční priorita: IP 1 - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu


Specifický cíl: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou


Název projektu CZ: Analýza nehodových dějů chodec tramvaj - validace simulačních modelů

Název projektu ENG: Analysis of tram-pedestrian traffic collision, validation of simulation models


Anotace projektu: Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti tramvají vzhledem k chodcům. Projekt bude řešit úlohy pasivní i aktivní bezpečnosti. Bude vytvořena metodika nárazových zkoušek tramvaj-chodec s testovací figurínou. Využitím většího množství crashtestů bude vytvořen a validován simulační model střetu tramvaj-chodec. Přínosem bude efektivní návrh bezpečnějších konstrukcí vozidel. Zařízení a metodika bude využita pro experimentální ověření přínosu, funkčnosti a potřebnosti systému automatického brzdění před překážkou.


Klíčové aktivity projektu:


1. Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry

2. Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou

3. Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů

4. Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, včetně pořízení infrastruktury

5. Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejích výstupů

6. Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně odborného vedení studentských prací

7. Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry


Celkové způsobilé výdaje: 43 449 413,68 Kč

Fyzická realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2022

Garant projektu: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.

Partneři projektu: VÚKV a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Advanced Engineering s.r.o.


Tento projekt je spolufinancován EUPoslední změna: 12. prosinec 2018 10:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS