Opatření děkana č. 2/2022

Pravidla pro přiznání stipendia na aktivitu post-GAUK


Zpracoval: doc. PhDr. RNDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

Odpovídá: děkanK provedení čl. 5 odst. 2–6 (Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných) Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vydávám pravidla pro přiznání stipendia z fondu post GAUK:


Čl. 1

Pravidla pro udělení stipendia


1. Přiznání stipendia Post-GAUK je umožněno pouze těm studentům, kteří v probíhajícím akademickém roce podali řádnou přihlášku do soutěže GAUK a zároveň splňují tato kritéria:

a) projekt žadatele byl hodnocen jako nefinancovaný z prostředků GAUK,

b) žadatel dosáhl minimálního bodového zisku ve výši 2/3 maxima (podle aktuálních podmínek a pravidel GAUK to představuje minimálně 40 bodů z 60 bodů možných),

c) nejzazší podání žádosti o financování stipendia v rámci podpory Post-GAUK musí být uskutečněno do konce 3. roku studia,

d) žadatel není v době žádosti o financování stipendia z podpory Post-GAUK hodnocen za plnění svého individuálního studijního plánu známkou „B“ (nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu),

e) žadatel předloží kompletní neúspěšnou žádost GAUK včetně výsledků hodnocení oponentů a zpravodaje GAUK a zároveň vypracuje žádost novou obsahující návrh zlepšení realizace projektu podle hodnocení oponentů a zpravodaje GAUK,

f) nově zpracovaná projektová žádost zohlední v návrhu řešení i podrobné finanční rozvaze zkrácenou dobu financování i připomínky hodnotitelů oproti původní GAUK žádosti, tj. pokryje ze stipendia dobu 12 měsíců a vypořádá se s nedostatky hodnotitelů,

g) žadatel akceptuje svým písemným prohlášením, že všechny povinnosti a výstupy, ke kterým se zavazuje, se nově stávají součástí jeho individuálního studijního plánu (tzn., je nutné tyto splnit před podáním přihlášky k obhajobě disertační práce); tyto povinnosti a výstupy budou doplněny do individuálního studijního plánu a navrženy ke schválení oborovou radu příslušného doktorského studijního programu.

2. O přidělení stipendia Post-GAUK rozhoduje děkan na návrh oborové rady prostřednictvím jejího předsedy (navrhovatele). Základním kritériem pro přiznání stipendia je celkový bodový zisk neúspěšné žádosti žadatele v soutěži GAUK.

3. Projekt lze přihlásit do soutěže nejpozději 21 dní od oficiálního vyhlášení výsledků projektové soutěže GAUK zasláním přihlášky (viz. Příloha tohoto opatření), a to na emailovou adresu: veda@ftvs.cuni.cz. Skutečnost, že projekt byl do soutěže doručen a přijat, bude oznámeno potvrzovacím emailem na adresu žadatele.

4. Výsledky soutěže budou uchazečům oznámeny emailem do 30 dnů od uzávěrky soutěže.

5. Dle čl. 9. odst. 4 Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy není přiznání stipendia z fondu post-GAUK nárokové.


Čl. 2

Výše finančních prostředků na aktivitu post-GAUK v roce 2022


1. Maximální možná výše čerpání stipendijního fondu na aktivitu post-GAUK je pro rok 2022 1.500.000 Kč. O konkrétní výši rozhoduje množství a kvalita hodnocených projektů.


Čl. 3

Účinnost


1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

2. Toto opatření se zveřejňuje na úřední desce fakulty.


Příloha č. 1 Formulář pro přiznání stipendia na aktivitu post-GAUK


V Praze dne 2. 3. 2022


doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan UK FTVS


Poslední změna: 28. březen 2022 10:53 
Sdílet na: