Opatření děkana č. 5/2022

Organizační řád Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy


Zpracoval: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

Odpovídá: děkan


K provedení čl. 3 odst. 2 Statutu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále též „fakulta“) vydávám organizační řád Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy:


Čl. 1

Fakultní pracoviště


Fakultními pracovišti jsou:

a) děkanát

b) katedry

c) knihovna

d) hospodářské oddělení


Čl. 2

Děkanát


1. Na fakultě působí děkanát, který se člení na oddělení proděkanů a na personální a mzdové oddělení.

2. Oddělení proděkanů řídí příslušný proděkan jmenovaný děkanem dle čl. 10. odst. 7 Statutu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vymezení kompetencí a rozsah agendy jednotlivých proděkanů stanoví opatřením děkan dle čl. 10 odst. 8 Statutu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

3. Personální a mzdové oddělení řídí vedoucí jmenovaný děkanem po projednání s tajemníkem fakulty. Za chod oddělení odpovídá vedoucí tajemníkovi fakulty.


Čl. 3

Katedry


1. Na fakultě působí tyto katedry, které jsou z hlediska svého zaměření rozděleny do tří sekcí:

A. Sekce společenskovědní

a) Katedra společenskovědního základu v kinantropologii

b) Katedra managementu sportu

B. Sekce biomedicínská

a) Katedra biomedicínského základu v kinantropologii

b) Katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství

c) Katedra fyzioterapie

C. Sekce sportovní

a) Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě

b) Katedra gymnastiky a úpolových sportů

c) Katedra sportovních her

d) Katedra plaveckých, vodních a technických sportů

e) Katedra vojenské tělovýchovy

f) Laboratoř sportovní motoriky

2. Katedru řídí vedoucí katedry jmenovaný děkanem.


Čl. 4

Knihovna


1. Na fakultě působí knihovna, která je pracovištěm fakulty pro poskytování odborných informačních fondů a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. Poskytuje knihovnicko-informační služby i pro veřejnost.

2. Knihovnu řídí ředitel jmenovaný děkanem. Za chod knihovny odpovídá ředitel příslušnému proděkanovi dle opatření děkana v souladu s čl. 10 odst. 8 Statutu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

3. Pracovníci knihovny jsou neakademickými zaměstnanci fakulty.


Čl. 5

Hospodářské oddělení


1. Na fakultě působí hospodářské oddělení, které řídí tajemník fakulty jmenovaný děkanem.

2. Tajemník odpovídá za hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana v souladu s čl. 12 odst. 3 Statutu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.


Čl. 6

Ostatní pracoviště


1. Na fakultě v závislosti na celofakultní potřebě působí, vznikají a zanikají centra, jejichž činnost má přesah do ostatních pracovišť fakulty. Působnost centra na návrh děkana, proděkanů a tajemníka schvaluje kolegium děkana.

2. Centrum řídí vedoucí jmenovaný děkanem. Za chod centra odpovídá vedoucí děkanovi.


Čl. 7

Společná ustanovení


Vedoucí každého fakultního pracoviště uvedeného v čl. 1 tohoto opatření je povinen vnitřní směrnicí stanovit organizační řád jemu podřízeného pracoviště. Návrh organizačních řádů a jejich změn pracovišť schvaluje kolegium děkana.


Čl. 8

Přechodná ustanovení


1. Zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť v souvislosti s tímto opatřením bude k provedení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30. 9. 2022.

2. Změna názvu fakultního pracoviště v souvislosti s tímto opatřením, bude promítnuta v identifikačních a komunikačních nástrojích (hlavičkové papíry, razítka, vizitky, označení pracovišť apod.) v tištěné i elektronické podobě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. 9. 2022.

3. Tímto opatřením se ruší Organizační řád Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vydaný jako opatření děkanky č. 8/2017.


Čl. 9

Účinnost


1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana pro schválení senátem dle čl. 12 Jednacího řádu AS FTVS UK ze dne 23. 6. 2017.

2. Toto opatření se zveřejňuje na úřední desce fakulty.


V Praze dne 4. 3. 2022

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan UK FTVS


Poslední změna: 7. březen 2022 00:21 
Sdílet na: