Opatření děkana č. 6/2022

Kurzy přípravného studia realizované v rámci celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2022/2023

(§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění zákona č. 147/2001 Sb.)


Zpracovala: Helena Škábová

Odpovídá: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.Čl. 1

Kurzy přípravného studia


Do kurzů přípravného studia celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově Fakultě tělesné výchovy a sportu (dále „UK FTVS“) se může přihlásit jen uchazeč, který absolvoval přijímací řízení na UK FTVS na příslušný studijní obor v bakalářském studijním programu pro akademický rok 2022/2023 a nedosáhl bodového limitu pro přijetí.

1. Úvod do studia Tělesné výchovy a sportu

2. Úvod do studia Managementu tělesné výchovy a sportu

3. Úvod do studia Fyzioterapie

4. Úvod do studia Trenér

5. Úvod do studia Kondiční trenér


Čl. 2

Podmínky studia


1. Počet účastníků v kurzech je omezen. UK FTVS si vyhrazuje, že vybere uchazeče podle umístění v přijímacím řízení.

2. Účastníci těchto kurzů však ze zákona nejsou studenty (stát nehradí zdravotní ani sociální pojištění, fakulta rovněž nemůže vystavit potvrzení, že účastník kurzu je studentem).

3. Kurzy tvoří předměty předepsané pro 1. úsek studia příslušného studijního programu studijním plánem. Studijní plán bude uveřejněn v Karolínce pro akademický rok 2022/2023. Účastník kurzů má právo účastnit se přednášek, cvičení, seminářů a kurzů podle daného studijního plánu a získávat zápočty a zkoušky v souladu s Pravidly pro organizaci studia UK FTVS.

4. O podmínkách příslušného kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva. Cena kurzu je splatná do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy. Na základě dohody obou účastníků lze platbu rozložit

do dvou splátek a to tak, že první splátka ve výši 2/3 stanovené ceny bude uhrazena do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy a zbylá 1/3 stanovené ceny do začátku letního semestru 2022/2023.

5. Přijetí do příslušného kurzu nezakládá automaticky nárok na přijetí do příslušného studijního oboru bakalářského studijního programu pro akademický rok 2022/2023. Absolventi kurzů, usilující o přijetí do příslušného studijního programu na UK FTVS, se musí zúčastnit přijímacího řízení, tzn. podat novou přihlášku ke studiu pro akademický rok 2023/2024. Uchazeči o studium, kteří získají předepsané zápočty a zkoušky v Kurzu přípravného studia nejpozději do 19. 9. 2022 a splní minimálně 50 kreditů, budou na základě přihlášky ke studiu přijati s prominutím přijímací zkoušky.

6. V případě přijetí ke studiu budou účastníkům kurzu uznány splněné studijní povinnosti

a absolvent kurzu může být zařazen přímo do 2. úseku studia.


Čl. 3

Termín podání přihlášky


1. Řádně vyplněnou elektronickou přihlášku odešlete od 1. 8. 2022 nejpozději do 4. 9. 2022.

Elektronický formulář najdete na: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=kurzy&zobraz=1&ffak=11510&fkod=&fkeywords=&zobraz=Zobraz

2. Uchazeči budou dne 8. 9. 2022 informováni o přijetí či nepřijetí. Přijatí uchazeči se dne 15. 9. 2022 v 10 hodin dostaví k podpisu smlouvy na studijní oddělení - č. dveří H 055.

3. Zahájení výuky 1. 10. 2022

4. Informace podává:

Helena Škábová tel: 220172075 e-mail: skabova@ftvs.cuni.cz


Čl. 4

Úvod do studia Fyzioterapie


Cena kurzu: 70 000,– Kč

Počet míst pro přijetí: 3

Odpovídající Bc. studijní program: Fyzioterapie

Standardní doba studia – 2 semestry

Forma studia – prezenční

Koordinátor studia: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.


Úvod do studia Tělesné výchovy a sportu


Cena kurzu: 58 000,– Kč

Počet míst pro přijetí: 6

Odpovídající Bc. studijní program: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Standardní doba studia – 2 semestry

Forma studia – prezenční a kombinovaná

Koordinátor studia: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.


Úvod do studia Managementu tělesné výchovy a sportu


Cena kurzu: 58 000,– Kč

Počet míst pro přijetí: 6

Odpovídající Bc. studijní program: Management tělesné výchovy a sportu

Standardní doba studia – 2 semestry

Forma studia – prezenční

Koordinátor studia: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.


Úvod do studia Trenér


Cena kurzu: 58 000,– Kč

Počet míst pro přijetí: 6

Odpovídající studijní program: Trenér

Standardní doba studia – 2 semestry

Forma studia – prezenční a kombinovaná

Koordinátor studia: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.


Úvod do studia Kondiční trenér


Cena kurzu: 58 000,– Kč

Počet míst pro přijetí: 6

Odpovídající studijní program: Kondiční trenér

Standardní doba studia – 2 semestry

Forma studia – prezenční a kombinovaná

Koordinátor studia: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.


Čl. 5

Závěrečná ustanovení


Toto opatření děkana nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 24. 3. 2022


doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan fakulty


Poslední změna: 28. březen 2022 12:31 
Sdílet na: