Opatření děkana č. 9/2022

Koeficienty režijních (společných) nákladů pro rok 2022


Zpracoval: tajemník UK FTVS

Odpovídá: správce nákladových středisek DČ a CŽV


Úvod


Toto opatření je vydáváno pro potřeby stanovení koeficientu režijních (společných) nákladů pro realizaci doplňkové činnosti (DČ) a CŽV pro rok 2022.


Čl. 1

Koeficienty


Výpočet koeficientů režijních (společných) nákladů byl proveden v souladu s Opatřením rektora č. 27/2018 a v souladu s Opatřením tajemníka č. 1/2019.

Koeficient režijních (společných) nákladů je pro rok 2022 ve výši 22 %.


Čl. 2

Uplatnění režií


Koeficient režijních (společných) nákladů se uplatňuje v plné výši v případě realizace DČ a CŽV v areálu Veleslavín a všech ostatních výcvikových střediscích UK FTVS.

V případě realizace na výcvikových střediscích UK FTVS se uplatňuje plná výše koeficientu režijních (společných) nákladů pouze na složku nesouvisející s úhradou za ubytování a služby spojené s výukovým střediskem, kde je režie uplatněna samostatně.

V případě realizace DČ a CŽV mimo areál Veleslavín a mimo výcviková střediska UK FTVS se uplatní koeficient režijních (společných) nákladů pouze ve výši 11%.


Čl. 3

Závěrečné ustanovení


Výše koeficientů byla projednána a schválena AS UK FTVS dne 15. 2. 2022

Toto opatření nabývá účinnosti dne 20. 4. 2022.


PDF ke stažení


V Praze dne 20. 4. 2022

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan UK FTVSPoslední změna: 20. duben 2022 16:03 
Sdílet na: