Opatření děkana č. 14/2022

Centrum pro E-sport UK FTVS


Zpracoval: tajemník

Odpovídá: vedoucí centraK provedení čl. 6 odst. 1 Opatření děkana č. 5/2022 Organizační řád Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy:Čl. 1

Ostatní pracoviště


Ke dni 1. 7. 2022 vzniká na UK FTVS nové celofakultní Centrum pro E-sport (Academic department of E-sport). Vedoucí centra za činnost centra odpovídá děkanovi. Centrum je organizačně přiřazeno v hospodářském oddělení v úseku Další pracoviště. Zdrojem financování jsou prostředky z doplňkové činnosti a externích zdrojů.Čl. 2

Činnosti centra


Cílem činností centra je aktivní snaha o začlenění pohybové složky do širokého prostředí gamingu a E-sportu a povýšení prostředí „hraní her“ na úroveň etablovaných sportovních odvětví, ve kterých je standardem systém vzdělání trenérů, podpora volnočasových aktivit mládeže, pořádání meziuniverzitních soutěží a využívání standardizovaných metodik testování zdatnosti a výkonnosti. Činnosti centra jsou rozděleny:


  1. Výzkumná a projektová činnost integrované pohybové aktivity,

  2. Poskytování podpory ke studijním a vzdělávacím programům,

  3. Participace na národních a mezinárodních soutěžích,

  4. Výzkum rozvoje E-sportových dovedností,

  5. Grantová činnost.Čl. 3

Závěrečné ustanovení


1. Zřízení centra schválilo kolegium děkana na svém zasedání dne 1. 6. 2022.

2. Toto opatření se zveřejňuje na veřejné části internetových stránek (úřední desce) UK FTVS.V Praze dne 10. června 2022Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan UK FTVSPoslední změna: 10. červen 2022 10:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: