Opatření děkana č. 15/2022

Grantové a projektové centrum

Zpracoval: tajemník

Odpovídá: vedoucí centra

K provedení čl. 6 odst. 1 Opatření děkana č. 5/2022 Organizační řád Fakulty tělesné výchovy

a sportu Univerzity Karlovy:


Čl. 1

Ostatní pracoviště


K 1. 7. 2022 vzniká na UK FTVS nové celofakultní Grantové a projektové centrum. Vedoucí

Grantového a projektového centra odpovídá za činnost centra děkanovi. Centrum je

organizačně přiřazeno v hospodářském oddělení v úseku Další pracoviště. Zdrojem

financování jsou prostředky z hlavní činnosti, doplňkové činnosti a projektových a grantových

zdrojů.


Čl. 2

Činnost centra


1. monitoruje rozvojové potřeby fakulty v oblasti obsahu, metod a nástrojů vzdělávání,

mezinárodní spolupráce, služeb studentům, lidských zdrojů, společenské odpovědnosti

a podpory finanční nezávislosti fakulty,

2. komunikuje tyto potřeby směrem k Univerzitě, aktivně se podílí na přípravě

celouniverzitních projektů,

3. monitoruje dotační/grantové a další finanční příležitosti pro naplňování rozvojových

potřeb v jednotlivých oblastech,

4. usiluje o získání těchto prostředků,

5. realizuje/administruje/metodicky pomáhá při realizaci projektů,

6. zajišťuje interní komunikaci v oblasti rozvoje,

7. ve spolupráci s marketingovým týmem dbá na atraktivní prezentaci projektů směrem

k odborné i laické veřejnosti.


Čl. 3

Závěrečné ustanovení


1. Zřízení centra schválilo kolegium děkana na svém zasedání dne 28. 6. 2022.

2. Toto opatření se zveřejňuje na úřední desce fakulty.

V Praze dne 30. června 2022Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan UK FTVSPoslední změna: 1. červenec 2022 17:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: