Opatření děkana č. 16/2022

Centrum profesní přípravy a kariérového poradenství


Zpracoval: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.

Odpovídá: proděkan pro studijní záležitosti


k provedení čl. 6 odst. 1. Opatření děkana č. 5/2022 Organizační řád Fakulty tělesné výchovy

a sportu


Čl. 1

Ostatní pracoviště


1. K 01. 09. 2022 vzniká na UK FTVS (dále jen fakulta) nové celofakultní centrum s názvem

Centrum profesní přípravy a kariérového poradenství.

2. Zaměstnanci centra odpovídají za svojí činností proděkanovi pro studijní záležitosti.

Centrum je organizačně začleněno pod děkanát fakulty, oddělení studijního proděkana.

3. Zdrojem financování jsou prostředky z hlavní činnosti, doplňkové činnosti a grantových

zdrojů.


Čl. 2

Činnost centra


1. Cílem centra je vytváření podmínek a komplexní zajišťování činností plynoucí z obsahu,

organizace, hodnocení a dalších okolností určující profesní a kariérní přípravu studentů

fakulty, včetně aktivního rozvoje této oblasti na fakultě a implementace cílů definovaných

ve strategických dokumentech fakulty, Univerzity Karlovy a dalších institucí zasahující do

této oblasti.


2. Centrum ve své činnosti zajišťuje agendu související s organizací odborných a

pedagogických praxí studentů fakulty v bakalářských a magisterských studijních

programech se zvláštním zřetelem na přípravu budoucích učitelů a trenérů. Personálně a

svojí tvůrčí činností zabezpečuje trvale udržitelný rozvoj akreditovaných předmětů

odborné i pedagogické praxe zejména ve studijních programech zaměřených na přípravu

budoucích učitelů a trenérů. Za tímto účelem komunikuje směrem dovnitř fakulty i

navenek, zajišťuje interní komunikaci mezi pracovišti/katedrami fakulty a jejich

zaměstnanci, poskytuje administrativní i organizační součinnost.


3. Centrum zajišťuje spolupráci se subjekty, u kterých absolventi fakulty nacházejí uplatnění

na trhu práce. Koordinuje a zajišťuje programy a aktivity fakulty v oblasti kariérového

poradentství. V této činnosti vytváří fakultní strategie a implementuje strategie Univerzity

Karlovy a příslušných orgánů státní správy.


Základní činnosti centra:


- příprava, plánování, realizace a vyhodnocení praxí

- administrativní a organizační činnosti nutné pro zajištění praxí

- příprava smluvní a pracovně právní dokumentace

- administrativní a organizační činnosti

- spolupráce s relevantními pracovišti fakulty, univerzity, externími subjekty v ČR i

v zahraničí

- příprava strategických dokumentů fakulty souvisejících s rozvojem odborné a profesní

přípravy

- podporuje mezinárodní spolupráci a využívání dalších evropských programů

Čl. 3

Závěrečná ustanovení


1. Zřízení centra schválilo kolegium děkana na svém zasedání dne 23. 8. 2022.

2. Toto opatření se zveřejňuje na veřejné části internetových stránek (úřední desce) UK

FTVS.

3. Toto opatření nabylo platnosti dne 23.8.2022


V Praze dne 30. srpna 2022


Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan UK FTVS
Poslední změna: 4. říjen 2022 20:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: