• Laboratoř sportovní motoriky

Laboratoř sportovní motoriky

Laboratoř LSM je profesionální badatelské pracoviště, které má vysoký podíl na výuce v pregraduálním i doktorském studiu a je řešitelem významných grantových úkolů jak s tuzemskou, tak i mezinárodní působností: Nejvýznamnější úkoly, kde mělo pracoviště LSM dominantní podíl na realizaci: v letech 1997 - 2000 "Školní mládež v konci 20. století", Výzkumný záměr "Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže v roce 2004, Výzkumný záměr "Aktivní životní styl v biopsychosociálním kontextu; v letech 2007 - 2013.Laboratoř LSM představuje přední výzkumné pracoviště v oblasti pohybových a sportovních aktivit a fyziologie zátěže. Řeší se zde úkoly spojené s hodnocením stavu trénovanosti jako důsledku aplikovaných pohybových aktivit, posuzuje se tělesné složení, hodnotí aerobní i anaerobní předpoklady, pohybový režim a zpracovávají se intervenční pohybové programy. LSM se dále zabývá problematikou řízení sportovního tréninku, výběrovými kritérii sportovních talentů, hodnocením stavu svalového aparátu a úrovně silových předpokladů, 2D i 3D analýzou pohybových činností a hodnocením flexibility vybraných kloubních spojení.


Klienty laboratoře jsou nejenom trenéři a sportovci, ale i jedinci se zdravotním omezením a osoby bez pravidelného pohybového tréninku. Rozsáhlé jsou i studie týkající se vybraných skupin pacientů a seniorů. Laboratoř rovněž řeší nebo experimentálně zajišťuje řadu diplomových prací a spolupracuje s ostatními pracovišti fakulty.


V laboratoři pracuje vedle stálých pracovníků řada prezenčních a distančních studentů PDS. Pracovníci laboratoře spolupracují s celou řadou tuzemských i zahraničních institucí, publikují v českých i zahraničních odborných periodikách a přednáší pravidelně jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Jejich činnost významně přispívá k vědeckému i pedagogickému výkonu fakulty.


Poslední změna: 24. leden 2018 12:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: