Procesní kroky jmenovací řízení na UK FTVS

V případě, že má uchazeč zájem o řízení ke jmenování profesorem na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, podá návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaný děkanovi fakulty, viz níže.


Řízení ke jmenování profesorem je standardně vedeno v českém případně slovenském jazyce, avšak je možné jej uskutečnit i v jazyce anglickém. V takovém případě je profesorská přednáška vedena v anglickém jazyce, ale další podklady je nutné připravit zčásti v českém a zčásti v anglickém jazyce dle níže uvedených instrukcí.


Požadavky na habilitační a jmenovací řízení jsou stanovené zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy a dokumenty UK (zde).

Doporučený postup pro podání návrhu na zahájení řízení ke jmenování profesorem


 1. Doručit na Vědecké oddělení UK FTVS emailem ( ) k posouzení vyplněný formulář (v maximálním rozsahu 2 stran), na základě kterého proděkan pro vědu doporučí či nedoporučí uchazeči pokračovat v dalších krocích vedoucích k zahájení jmenovacího řízení.

 2. Připravit přílohy č. 1 – 9 a odeslat je k předběžné kontrole na email . Tento postup je efektivní vzhledem k případnému nutnému doplnění či přepracování podkladů.

   

  • Příloha č. 1: Strukturovaný životopis s datem vyhotovení a podpisem uchazeče v českém, případně i anglickém jazyce (vzor)


  • Příloha č. 2: Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče za poslední tři roky, podepsaný uchazečem, vedoucím jeho pracoviště a vedoucím studijního oddělení vlastního pracoviště s datem vyhotovení – v českém, případně i anglickém jazyce (vzor)


  • Příloha č. 3: Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u periodik, kde existuje) s datem vyhotovení a podpisem uchazeče – v českém, případně i anglickém jazyce (vzor)


  • Příloha č. 4: Citační ohlas prací uchazeče dle metodiky WoS a Scopus (eventuálně jiné) doložený kopií příslušných stránek z WoS/Scopus – v českém, případně i anglickém jazyce (vzor)


  • Příloha č. 5: Podklady pro zhodnocení internacionalizace (zahraniční zkušenosti při výchově vědeckých pracovníků, řešení grantů a výzkumných úkolů včetně prokázání jejich výsledků) – v českém, případně i anglickém jazyce (vzor)


  • Příloha č. 6: Potvrzení o zaměstnavateli uchazeče a odborné praxi (vyhotovený zaměstnavatelem)


  • Příloha č. 7: Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání


  • Příloha č. 8: Originály doporučujících dopisů od dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru, pokud možno z různých zemí, nebo návrh děkana fakulty, případně rektora univerzity (vzor souhrnu přílohy). Možno připojit i další doporučující dopisy významných odborníků v oboru jmenování, kteří v případě, že nepůsobí na univerzitách, nemusí být profesory. Doporučující dopisy nebo návrh děkana (rektora) musí hodnotit celou vědeckou činnost uchazeče a definovat jeho přínos pro obor jmenovacího řízení. Dopisy musí být podepsané s datem vyhotovení.


  • Příloha č. 9: Téma profesorské přednášky – v českém nebo anglickém jazyce (vzor)


 3. Po odsouhlasení příloh, a zapracování případných doporučení, vyplnit Formulář pro uchazeče o řízení ke jmenování profesorem – v českém, případně i anglickém jazyce. Údaje uvedené v jednotlivých přílohách se musí shodovat s údaji uvedenými ve formuláři. Formulář se vyplňuje ve 3. osobě a je odesílán pouze elektronicky ve formátu docx (Word).

 4. Vytvořit vlastní návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru, ve kterém žádá o habilitaci (vzor).

 5. Doručit na UK FTVS (osobně na podatelnu či Vědecké oddělení, nebo poštou) následující dokumenty podepsané žadatelem v uvedeném množství:


  návrh na zahájení jmenovacího řízení

  1 originál

  přílohy 1-5

  2 originály

  přílohy 6-7

  2 originální vyhotovení

  příloha 8

  2 originální vyhotovení, originály dopisů

  příloha 9

  1 originál


 6. Odeslat elektronicky na email následující dokumenty v uvedených formátech:


  přílohy 1-5

  formát pdf (podepsaný scan originálu)

  příloha 8

  formát pdf (scan originálu)

  příloha 9

  formát docx (Word)

  formulář JŘ   

  formát docx (Word)

Kroky po podání návrhu na zahájení řízení


 1. Děkan připraví návrh na ustavení komise pro řízení ke jmenování profesorem do 1 měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na písemnou výzvu děkana návrh doplnil či odstranil jeho nedostatky. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí. Návrh předloží děkan ke schválení nejbližšímu vhodnému zasedání Vědecké rady UK FTVS.

 2. Na základě § 74 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Univerzita Karlova stanovila poplatky za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem v čl. 18 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK, a to ve výši 5.000 Kč za řízení ke jmenování profesorem.

  Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise pro řízení ke jmenování profesorem Vědeckou radou UK FTVS a je nevratný.

  Po schválení komise pro řízení ke jmenování profesorem Vědeckou radou UK FTVS je uchazeč Vědeckým oddělením vyzván k úhradě poplatku.  Úhrada:

  banka:

  Komerční banka

  účet:

  85332011/0100

  IBAN number:

  CZ77 0100 0000 0000 8533 2011

  Swift:

  KOMBCZPPXXX

  konstantní symbol:

  0308 (pro platbu převodem), 379 (pro platbu složenkou)

  variabilní symbol:

  120004

  specifický symbol:

  část RČ před lomítkem

 3. Po zaplacení poplatku obdrží uchazeč od Vědeckého oddělení pokyny k profesorské přednášce Po získání kladného stanoviska komise pro řízení ke jmenování profesorem je profesorská přednáška zařazena na program nejbližšího vhodného zasedání Vědecké rady UK FTVS.

Kroky po profesorské přednášce


 1. V případě schválení návrhu na jmenování profesorem Vědeckou radou UK FTVS je návrh se všemi nezbytnými materiály postoupen na Rektorát Univerzity Karlovy.

 2. V případě schválení návrhu na jmenování profesorem Kolegiem rektora UK je návrh se všemi nezbytnými materiály zařazen na program nejbližšího vhodného zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy. Uchazeč se zde osobně představí během přibližně 10 min.

 3. V případě schválení návrhu na jmenování profesorem Vědeckou radou UK je návrh se všemi nezbytnými materiály předán Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 4. V případě potvrzení návrhu na jmenování profesorem MŠMT je uchazeč pozván na profesorskou promoci Univerzity Karlovy. Za účelem uzavření spisu řízení ke jmenování profesorem je nezbytné, aby uchazeč předal kopii jmenovacího dekretu na Vědecké oddělení UK FTVS.

Poslední změna: 18. září 2020 09:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS