Pravidla pro přiznávání stipendií FTVS UK


Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a podle čl. 19 Statutu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, v platném znění, usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu.


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen „pravidla“) stanovují v souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy, v platném znění (dále jen „stipendijní řád“), podmínky, pravidla, podrobnosti a další náležitosti pro přiznávání stipendií na Fakultě tělesné výchovy a sportu (dále jen „fakulta“) Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).


Čl. 2

Stipendium za vynikající studijní výsledky

(na základě čl. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy)


1. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává v souladu s podmínkami stipendijního řádu 10 % studentů fakulty, daného studijního programu a daného úseku studia, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle stipendijního řádu.

2. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává studentům fakulty, daného studijního programu a daného úseku studia, kteří dosáhli v předcházejícím úseku studia nejlepšího prospěchového průměru a zároveň dosáhli v tomto úseku studia alespoň 60 kreditů.

3. V případě, že by počet studentů splňující podmínky podle odstavce 2 byl nižší, než počet studentů podle odstavce 1, počet kreditů se sníží tak, aby počet studentů podle odstavce 1 byl naplněn.

4. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává studentům v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu na základě jejich žádosti, a to za vynikající studijní výsledky, tj. prospěl s vyznamenáním v předchozím studiu v bakalářském studijním programu.

5. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává do konce kalendářního roku, ve kterém studentovi vznikl nárok na přiznání stipendia. Stipendium za vynikající studijní výsledky se vyplácí jednorázově.


Čl. 3

Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí

(na základě čl. 5 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy)


1. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí může být přiznáno v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří doložili autorství významné publikace, autorství užitného vzoru či patentu nebo jiného výsledku mající charakter duševního vlastnictví.

2. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí je určeno pouze studentům, kteří v průběhu studia vytvořili dílo nad rámec povinností stanovených jejich studijním plánem.

3. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí se vyplácí jednorázově.


Čl. 4

Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu

(na základě čl. 6 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy)


1. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu Univerzity Karlovy studentům, kteří se aktivně účastnili ve výzkumu, vývoji nebo inovacích.

2. V případě stipendií vyplácených na základě dohod, v nichž se protistrana zavazuje poskytnout prostředky na stipendium ve prospěch konkrétního studenta a v konkrétní částce, nahrazuje tato dohoda návrh na přiznání stipendia.

3. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu se vyplácí jednorázově nebo opakovaně měsíčně.

Čl. 5

Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných

(na základě čl. 9 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy)


1. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných se přiznávají v souladu s podmínkami Stipendijního řádu Univerzity Karlovy studentům zejména:

a) za mezinárodní spolupráci,

b) za aktivní účast na vědecké konferenci,

c) za pomoc při studiu studentům se speciálními potřebami,

d) za reprezentaci univerzity a fakulty,

e) za příkladné občanské činy.

2. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných se nad rámec odstavce 1 přiznávají také studentům doktorských studijních programů, kteří neuspěli s projektem podaným do soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK), (dále jen „stipendium Post-GAUK“). Stipendia Post-GAUK jsou přidělována v souladu se následujícími pravidly a podmínkami.

3. Maximální výše stipendia Post-GAUK je 150 000 Kč, přičemž tato podpora může být přiznána studentovi doktorského studijního programu pouze jednou v průběhu standardní doby studia.

4. Přiznání stipendia Post-GAUK je umožněno pouze těm studentům, kteří v probíhajícím akademickém roce podali řádnou přihlášku do soutěže GAUK a zároveň splňují tato kritéria:

a) projekt žadatele byl hodnocen jako nefinancovaný z prostředků GAUK,

b) žadatel dosáhl minimálního bodového zisku ve výši 2/3 maxima (podle aktuálních podmínek a pravidel GAUK to představuje minimálně 40 bodů z 60 bodů možných),

c) nejzazší podání žádosti o financování stipendia v rámci podpory Post-GAUK musí být uskutečněno do konce 3. roku studia,

d) žadatel není v době žádosti o financování stipendia z podpory Post-GAUK hodnocen za plnění svého individuálního studijního plánu známkou „B“ (nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu),

e) žadatel předloží kompletní neúspěšnou žádost GAUK včetně výsledků hodnocení oponentů a zpravodaje GAUK a zároveň vypracuje žádost novou obsahující návrh zlepšení realizace projektu podle hodnocení oponentů a zpravodaje GAUK,

f) žadatel akceptuje svým písemným prohlášením, že všechny povinnosti a výstupy, ke kterým se zavazuje, se nově stávají součástí jeho individuálního studijního plánu (tzn., je nutné tyto splnit před podáním přihlášky k obhajobě disertační práce); tyto povinnosti a výstupy budou doplněny do individuálního studijního plánu a navrženy ke schválení oborovou radu příslušného doktorského studijního programu.

5. O přidělení stipendia Post-GAUK rozhoduje děkan po vyjádření oborové rady prostřednictvím jejího předsedy. Základním kritériem pro přiznání stipendia je celkový bodový zisk neúspěšné žádosti žadatele v soutěži GAUK.

6. Bližší podmínky pro přiznávání stipendií Post-GAUK stanoví pravidelně v každém akademickém roce děkan opatřením, a to s dostatečným předstihem před každoročním oznámením výsledků soutěže GAUK. V opatření děkan stanoví především celkovou výši finanční podpory určenou na stipendia Post-GAUK pro daný akademický rok a podmínky formálního zpracování žádosti o přidělení stipendia včetně všech důležitých termínů“.


Čl. 6

Stipendium na podporu studia v zahraničí

(na základě čl. 10 odst. 1 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy)


1. Stipendium na podporu studia v zahraničí se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu Univerzity Karlovy studentům, kteří nemohli získat jiné stipendium určené na podporu studia v zahraničí a svým studiem významně přispěli k rozšíření mezinárodních kontaktů fakulty.

2. Stipendium na podporu studia v zahraničí se vyplácí jednorázově.


Čl. 7

Doktorandské stipendium

(na základě čl. 12 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy)


1. Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia přihlédne k výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů v doktorském studijním programu v prezenční formě studia.

2. Konkrétní výši tohoto stipendia stanoví děkan ve svém opatření po vyjádření akademického senátu fakulty.

3. Studentům doktorských studijních programů v prezenční formě, kteří jsou plátci pojistného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu , lze na základě jejich podložené žádosti přiznat další stipendium, a to až do výše zaplaceného pojistného . Stipendium se vyplácí dvakrát ročně. Další podrobnosti stanoví opatření děkana.


Čl. 8

Stipendia z jiných zdrojů

(na základě čl. 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy)


Překážky poskytnutí stipendia dle Stipendijního řádu Univerzity Karlovy se vztahují i na stipendia z jiných zdrojů dle čl. 15 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.Čl. 9

Společná ustanovení


1. Navrhovatel musí pravdivě uvést skutečnosti, na základě kterých mu je stipendium přiznáno. Kontrolu splnění podmínek pro přiznání stipendia včetně návrhu jeho výše provede navrhovatel. Navrhovatel musí zohlednit, že návrh je v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem finančních prostředků, že výše stipendia je přiměřená a že jsou splněny předepsané podmínky.

2. Výplaty stipendií probíhají bezhotovostní formou převodem na bankovní účet vedený v českých korunách u peněžního ústavu v České republice; student svůj účet zadává do studijního informačního systému. Výjimky povoluje děkan.

3. Podrobnosti o podávání žádostí o stipendia, jejich náležitostech a o vyplácení stipendií, příp. další související záležitosti stanoví v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty po projednání ve stipendijní komisi a v Akademickém senátu fakulty svým opatřením děkan. Děkan může v tomto opatření stanovit, že se žádost o přiznání stipendia podává elektronickým způsobem.

4. Při přiznávání stipendií a stanovení jejich výše se zohledňuje aktuální stav finančních prostředků fakulty. Stipendia uvedená v článku 2 odst. 2 a článcích 3, 4, 5, 6 a článku 7 odst. 4 nejsou nároková.


Čl. 10

Přechodná ustanovení


Řízení zahájená přede dnem účinnosti těchto pravidel se dokončí podle těchto pravidel.


Čl. 11

Závěrečná ustanovení


1. Tato změna Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy byla schválena Akademickým senátem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy dne 16. 3. 2021.

2. Tato změna pravidel nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.

3. Tato změna pravidel nabývá účinnosti dnem následujícím po dni nabytí její platnosti.doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA

předseda akademického senátu FTVS UK


doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

děkanka FTVS UK


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK
Poslední změna: 3. říjen 2021 20:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: