Opatření děkana č. 4/2022

Vymezení kompetencí a rozsahu agendy proděkanů UK FTVS


Zpracoval: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

Odpovídá: děkan


K provedení čl. 10. odst. 7 Statutu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy stanovuji kompetence a rozsah agendy proděkanů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy:


Čl. 1

Proděkan pro studijní záležitosti


Zastupuje děkana ve vzdělávací oblasti, zabezpečuje chod studijní agendy a činnost Studijního oddělení. Zodpovídá především za:

1. koordinaci a realizace přijímacího řízení do pregraduálního studia,

2. koordinaci hodnocení výuky studenty,

3. vytváření a kontrolu standardů kladených na výuku studentů včetně nastavení kvality studijních opor,

4. proces řízení a podávání žádostí o akreditace studijních programů,

5. průběžné zpracovávání dat ze studijní agendy pro koncepční rozhodování kolegia,

6. účelné čerpání stipendijního fondu,

7. hospodaření a majetek svěřeného pracoviště.


Čl. 2

Proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a doktorské studium


Zastupuje děkana při koordinaci tvůrčí činnosti a v záležitostech týkajících se přípravy, zabezpečování a kontroly vědecko-výzkumných aktivit fakulty. Zodpovídá především za:

1. administraci a uskutečňování doktorského studia včetně zajištění přijímacího řízení do postgraduálního studia,

2. realizaci rigorózních řízení,

3. tvorbu a spolupráci koncepce vědecké a výzkumné práce, kontrolu a hodnocení vědeckého výstupu fakulty,

4. výzkumné aktivity fakulty ve spolupráci s příslušnými orgány a organizacemi včetně zahraničních partnerů,

5. komunikaci grantových a projektových příležitostní v oblasti základního aplikovaného výzkumu dovnitř fakulty,

6. metodické řízení Ústřední tělovýchovné knihovny,

7. organizaci habilitačních a jmenovacích řízení,

8. popularizaci tvůrčí činnosti na fakultě i směrem do vnějšího prostředí,

9. hospodaření a majetek svěřeného pracoviště.


Čl. 3

Proděkan pro internacionalizaci a zahraniční styky


Zastupuje děkana v oblasti internacionalizace a zahraničních záležitostí. Zodpovídá především za:

1. vytváření strategických partnerství se zahraničními institucemi, zajišťování a naplňování dohod týkajících se spolupráce v oblasti studijní výměny, stáží a pobytů studentů a akademických a vědeckých pracovníků fakulty,

2. uskutečňování programu Erasmus+ a jeho kompletního využití k internacionalizaci fakulty,

3. osvětu stimulující studenty a akademické a vědecké pracovníky ke spolupráci se zahraničními partnery,

4. vytváření a kontrolu standardů kladených na výuku zahraničních studentů včetně nastavení kvality studijních opor,

5. řízení „International Students Office“,

6. hospodaření a majetek svěřeného pracoviště.


Čl. 4

Proděkan pro vnitřní záležitosti a celoživotní vzdělávání, statutární zástupce děkana


Zastupuje děkana v oblasti vnitřních záležitostí fakulty a je jeho statutárním zástupcem. Zodpovídá především za:

1. zastupování děkana v úseku řízení a organizace fakulty,

2. přípravu, revizi a uveřejňování vnitřních předpisů včetně archivace,

3. koordinaci při zpracování dokumentů strategického plánování,

4. hodnocení činnosti akademických a vědeckých pracovníků pro následné uplatňování pravidel a parametrů Kariérního řádu UK FTVS,

5. správu vnitřní komunikace,

6. řízení a zpracování celofakultních rozvojových projektů,

7. uskutečňování programů celoživotního vzdělávání a jejich koncepční rozvoj,

8. komunikaci se sportovními spolky a organizacemi při spolupráci na vzdělávání v oblasti tělesné výchova a sportu,

9. koordinaci činnosti Edičního centra a vydávání odborných a vědeckých časopisů,

10. hospodaření a majetek svěřeného pracoviště.


Čl. 5

Proděkan vnější vztahy a rozvoj


Zastupuje děkana v oblasti vnějších vztahů a propagace fakulty do vnějšího prostředí. Zodpovídá především za:

1. komunikaci a spolupráci s organizačními složkami státu a dalšími relevantními subjekty s ohledem na odborné zaměření fakulty,

2. podporu fakultních pracovníků ke členství v relevantních komisích, radách, odborných skupinách a mezinárodních boardech,

3. vyhledávání příležitostí pro zajištění externího financování fakulty,

4. ideové podchycení významných rozvojových projektů fakulty,

5. propagaci fakulty do veřejného prostoru,

6. koordinaci činnosti Marketingového centra,

7. komunikaci a implementaci inovativních postupů ve vzdělávací činnosti,

8. problematiku řešení studijní neúspěšnosti,

9. hospodaření a majetek svěřeného pracoviště.


Čl. 6

Společná ustanovení


Proděkani jsou povinni vypracovat plán rozvojových činností vlastní agendy, ve kterém jsou popsány dílčí cíle a úkoly včetně harmonogramu jejich předpokládaného plnění a to na dobu celého funkčního období.


Čl. 7

Účinnost


1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

2. Toto opatření se zveřejňuje na úřední desce fakulty.


Praha, 2. 3. 2022

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan UK FTVS


Poslední změna: 7. březen 2022 00:19 
Sdílet na: