Hřeje mě pohyb


(english version below)

 

KDE A KDY BĚŽÍME 

Zveme vás všechny v neděli 2. dubna 2023 na další ročník sportovně-charitativní akce Hřeje mě pohyb, která začíná v 11:00 na atletickém oválu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na pražském Veleslavíně. Přijít ale můžete kdykoliv. Poběžíme celý den – až do večera.  


KAM A PROČ BĚŽÍME 

Letos povede trasa z Prahy do Ankary směrem k tureckému městu Gaziantep v provincii Malatya, kde se nacházelo jedno z epicenter ničivého zemětřesení. To si do začátku března vyžádalo v Turecku a sousední Sýrii téměř 50 tisíc obětí. V mapových aplikacích dělí Prahu a hlavní město Turecka vzdálenost 2 303 kilometrů. Chtěli bychom společnými silami štafet a jednotlivců absolvovat co nejdelší úsek této trasy a tím vyjádřit úctu obětem a podporu postiženým a jejich rodinám. Současně chceme vyzvat jednotlivce a organizace, aby přispěli finančními prostředky prostřednictvím příslušných sbírek či nadací.  


KDO BĚŽÍ A CO JE JEŠTĚ NA PROGRAMU 

Zveme studenty a zaměstnance všech fakult Univerzity Karlovy, ostatních vysokých, středních či základních škol, celé rodiny či zkrátka kohokoliv, kdo má zájem si zaběhat a přispět svými kilometry k uběhnutí trasy Praha-Ankara. Chceme zapojit i zahraniční účastníky a také osoby se zdravotním či jiným znevýhodněním. Přivítáme, když si různé instituce postaví své vlastní týmy. Kromě samotného běhu bude pro účastníky připraven také doprovodný program pro dospělé i děti. V případě deštivého počasí budou doprovodné aktivity probíhat v nafukovací hale. 


Základní časový harmonogram akce:

11:00

otevření areálu, registrace

12:00

slavnostní zahájení a start běhu

12:00-17:00

běh na ovále po trase Praha – Ankara

12:00-16:00

doprovodné sportovní aktivity

17:00

slavnostní ukončení


Akce se zúčastní také zajímaví hosté z  řad známých osobností. Patří mezi ně například český spisovatel, publicista, nakladatel a cestovatel Martin Vopěnka, paralympionik Michal Stark, běžec Ondřej Fejfar a další. 


REGISTRACE  

Můžete se zúčastnit jako jednotlivec, nebo v týmu (2-4 osoby). Členové týmu se registrují samostatně a svou příslušnost k týmu vyjádří vyplněním názvu týmu v registračním formuláři. Budeme rádi, když se registrujte, abychom mohli připravit dostatečný počet čipů, které budou měřit uběhnutou vzdálenost. Přijít samozřejmě můžete i bez registrace.


Věk běžců není omezen, zapojit se proto může celá rodina a startovné je zdarma.      


REGISTRUJTE SE ZDESportovně-charitativní akci Hřeje mě pohyb pořádá fakulta dvakrát ročně (na jaře a na podzim). 


Akce vznikla jako podpora pohybových aktivit, sportu a integrace různých skupin do většinové společnosti. Hlavním cílem prvního roku bylo vyjádření solidarity s ukrajinským bojem proti ruské agresi. Na jaře 2022 se běžela vzdálenost mezi Prahou a Kyjevem, tj. 1 264 km. Na podzim 2022 téměř 500 účastníků a účastnic zdolalo 1989 km mezi Kyjevem a Bruselem. Kromě sportovních aktivit v rámci loňského podzimu proběhl také e-sportový souboj mezi týmem domácí fakulty a týmy z anglického Staffordshire a finské Kajaani.     


Na akci zveme také zajímavé osobnosti se vztahem k pohybu a sportu, se kterými je možné diskutovat. „Líbí se mi myšlenka POHYB SPOJUJE“, řekla v loňském roce lyžařka a bikerka Kateřina Neumannová. „Díky pohybu navazujeme neformální přátelské vztahy, pohyb je nástroj pro bourání bariér – zdravotních, cizojazyčných, ekonomických. Společný pohyb přináší přirozenou diverzitu.“ Celou akci ocenil také český vodní slalomář Tomáš Rak: “Skvělá akce, která jistě přinese další zviditelnění pohybu, loajality a lidství. Tedy motta akce POHYB SPOJUJE. Běhat pro dobrou věc je prostě radost.“  


FOTOGALERIE PODZIM 2022
WHEN WE WILL RUN

It is a pleasure to invite you on Sunday, April 2, 2023 to the next year of sport-charity run Sport Unites. The opening will be at 11.00 AM at athletic stadium of Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague district - Veleslavín. We will run through the whole day till late afternoon, you can join us anytime.


WHERE AND WHY WE WILL RUN

We will reach the distance between Prague to Ankara this year. The route will lead towards the Turkish city of Gaziantep in the province of Malatya, where one of the epicenter of the devastating earthquake was located. This claimed almost 50,000 lives in Turkey and Syria by the beginning of March. There is a distance of 2,303 km separating Prague and the capital of Turkey. We would like to complete the longest possible section of this route with the joint efforts of relay teams and individuals and thereby express our respect for the victims and support for the disabled and their families. At the same time, we want to encourage individuals and organisations to contribute funds through the respective collections or foundations.


WHO WILL RUN AND WHAT IS THE PROGRAM ABOUT

We invite students and employees of all faculties of Charles University, other universities, secondary andelementary schools, families and simply anyone who is interested in running and contributing with their kilometer(s) to beat the Prague- Ankara distance. We want to involve foreign participants as well as people with health or other disabilities. We would welcome institutions with setting up their own teams and joining the run. In addition to the run itself, an accompanying program for adults and children will also be prepared for the participants. In case of rainy weather, accompanying activities will take place inside of the inflatable athletic hall.


TIME SCHEDULE

11:00

opening of the area, registration

12:00

opening ceremony, official start

12:00-17:00

time to run the distance Prague- Ankara

12:00-16:00

accompanying sports activities

17:00

closing ceremony


Sport Unites event will also be attended by guests from well-known personalities. Martin Vopěnka - the Czech writer, publicist and traveler; Michal Stark - Paralympics athlete and pursuit cyclist; Ondřej Fejtar - runner; andmany others.


REGISTRATION

You can participate as an individual or in a team (2-4 people). Team members register separately and indicate their team affiliation by filling in the team name on the registration form. We would like to kindly ask you to register to faster the process and prepare measuring time chips in advance. Of course you can also come without registration.


The age of runners is not limited. Everyone is welcomed. Easily the whole family can participate. There is no entry fee.


REGISTER HEREThe sport-charity run Sport Unites is being or ganized by the Faculty of Physical Education and Sport, twice a year (spring and autumn). Aiming to support physical activities, sports and the integration of various groups into mainstream society. The main goal of the first year was to express solidarity with the Ukraine against aggression crime of Russian Federation. In spring 2022 we ran the distance between Prague and Kyiv (1.264 km). In autumn 2022 almost 500 participants covered 1,989 km between Kyiv and Brussels. In addition to sports activities, there was also an esport battle between the home faculty team and the English Staffordshire University and Finnish Kajaani University teams.


We also invite interesting personalities with a great relationship to healthy life style, sport and movement idea with whom is possible to discuss. Kateřina Neumannová, the most famous ski - cross skier and biker said last year: ”I like the idea that MOVEMENT CONNECTS. Thanks to movement, we establish informal friendly relationships, movement is a tool for breaking down barriers - health, foreign language, economic”. Joint movement brings natural diversity. The Czech water slalom skier and canoeist Tomáš Rak also praised the whole event: "A great event that will certainly bring more visibility to movement, loyalty and humanity. That is the motto of the event MOVEMENT CONNECTS. Running for a good cause is simply a joy.”


PHOTOGALLERY AUTUMN 2022
Poslední změna: 18. březen 2023 12:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: