Společenskovědní sekce

Metodologie výzkumu v kinantropologii


 • Vědecké poznání, kinantropologie v soustavě věd. výzkumné metody (přehled), vědecké zákonitosti a jejich druhy

 • Výzkumný materiál a jeho kategorizace. Zkoumané vlastnosti jako výzkumné proměnné, kódovaná data jako hodnoty proměnných. Druhy měření a typy kvantifikačních škál

 • Metody empirického výzkumu, pozorování vs. experiment, diagnostické metody, testy, dotazník

 • Struktura vědecké teorie – teoretické koncepty (konstrukty) a empirické indikátory. Definování vědeckých pojmů (definice klasická, operacionální, analytická). Hypotéza jako empiricky vyvratitelné tvrzení o zákonitém vztahu výzkumných proměnných

 • Vědecká hypotéza v systémové formulaci výzkumného problému. Výzkumné proměnné vstupní-výstupní a nezávislé. Nezávisle proměnné: relevantní, kontrolované, registrované, doprovodné a rušivé

 • Plán experimentu, jeho logická stavba (zvl. pravidlo jediného rozdílu), druhy experimentu, hlavní chyby při organizaci pokusu

 • Úvod do statistického zpracování výzkumných dat: vhodnost statistických metod pro data na různých druzích škál, statistické míry polohy a rozptylu, analýza vztahu pomocí korelace a regrese, statistika induktivní a věcná vs. statistická významnost výzkumných výsledků

 • Informační kvalita diagnostických metodik: měřicích metod, testů, dotazníků, klinických diagnostických metod. Validita a další vlastnosti diagnostických metodik – teorie testování

 • Kvalitativní výzkum jako intenzivní zkoumání vnitřních pohledů jedinců a jejich sociálního světa. Aplikace v sociologii a v pedagogických vědách. Hloubkové rozhovory, etnografické studie, případové studie. Kvalitativní analýza

 • Informatika ve výzkumné práci. Knihovnický informační systém. Bibliografické databáze. Přístup k informacím na Internetu. Statistické programy pro zpracování výzkumných dat. Využívání fakultní počítačové sítě


Doporučená literatura:

 • Blahuš, P.: K úloze tzv. kvantitativních metod v kinantropologii. Česká kinantropologie, Vol. 1, 1997, č. 1, s. 7-17

 • Blahuš, P.: K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. Praha, Karolinum 1996

 • Blahuš, P.: Kinantropologie na Univerzitě Karlově. Tělesná výchova mládeže 59, 1993, č. 7, str. 17-23.

 • Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha, Karolinum 1997

 • Hendl, J.: Poznávání pomocí kvalitativního výzkumu. Česká kinantropologie. Vol. 1, 1997, č. 1. str. 19-28

 • Kasal, P., Svačina, Š.: Lékařská informatika. Praha, Karolinum 1998

 • Komeštík, B.,Fejtek, M..: Metodologie kinantropologického výzkumu – vybrané přednášky. Hradec Králové, Gaudeamus (nakl. Vysoké školy pedagogické), 1997

 • Kovář, R.:, Blahuš, P.: Aplikace vybraných statistických metod v antropomotorice. (Skripta) Praha, Univerzita Karlova 1989

 • Kovář, R. – Blahuš, P.: Stručný úvod do metodologie. (Skripta.) Praha, Univerzita Karlova 1970 (a tři další vydání)

 • Kubánková, V., Hendl, J.: Statistika pro zdravotníky. Praha, Avicenum 1986

 • Pelikán, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha. Karolinum 1997


Základní zahraniční učebnice:

 • Thomas, J.R., Nelson, J.K.: Research methods in physical activity. Champaign, Human Kinetics 1996.


Doplňková literatura:

 • Blahuš, P.: K teorii testování pohybových schopností. Univerzita Karlova, Praha 1975.

 • Čelikovský, S. et. al: Empirické metody výzkumu v tělesné výchově. (Skripta) Praha, STN 1967.

 • Havránek, T.: Statistika pro biologické a lékařské vědy. Praha, Academia 1993.

 • Junger, J.: - Kasa. J.: Úvod do športovej kinantropológie (Skripta.) Prešov, Univerzita P. J. Šafaříka, Pedagog. fakulta, 1996.

 • Kerlinger, F.: Základy výzkumu chování, Praha, Academica 1973.

 • Měkota, K., Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha, SPN 1983.

 • Mervart, J.: Základy metodologie vědy. Praha, Svoboda 1977.

 • Průcha, J.: Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha, Karolinum 1995.

 • Satrapa, P.: WORLD – WIDE WEB pro čtenáře, autory a misionáře. Praha, Neokortex 1996.

 • Travers, B.: Úvod do pedagogického výzkumu. Praha, SPN 1968.

Historie TV a sportu


 • Tělesná výchova a sport v životě starověkých civilizací

 • Sport a TV antického Řecka a řecká tradice v moderní TV a sportu

 • Utilitární TV ve starověkém Římě

 • Středověk - skutečně temné období TV a sportu?

 • Renesance, humanismus, osvícenství a filantropismus

 • Velké evropské TV systémy 19. st.

 • Vznik a vývoj moderního sportu

 • Moderní olympijské hnutí od A až do Z

 • Školní TV 19.a 20. St. a její symbióza se spolkovou TV a sportem.

 • TV a sport 20. st. včetně TV a sportu totalitních společností.

 • Sokolské hnutí a jeho místo ve vývoji České společnosti (ve všech jeho aspektech) a jeho role při vzniku moderní TV ve slovanských zemích

 • Český sport a podíl Čechů na rozvoji evropského sportu i moderního olympismu.

 • TV a sport meziválečného Československa, odraz demokracie nebo obraz roztříštěnosti?

 • Pobyt v přírodě v Českých zemích a Československu - turistka skauting a tramping.

 • TV a sport v Českých zemích a Československu za fašismu a komunismu.


Filosofie


 • Definice a předmět filosofie; mýtus versus logos; hledání počátků (archai) a základní látky; Hérakleitos a jeho reflexe pohybu a fysis.

 • Sókratés a jeho antropologický obrat; péče o duši jako koncept výchovy občana; sókratovský dialog; daimonión jako zárodek svědomí

 • Platónovo učení (podobenství o jeskyni a říše idejí, trojčlennost duše aj.)

 • Aristotelova metafyzika, logika a etika – principy jsoucna, pojetí ctností, katarze aj.

 • Stoicismus a epikurejství; linie asketismu a hédonismu ve filosofii

 • Křesťanská filosofie a etika (biblické základy – Desatero; Augustin, Akvinský)

 • Renesanční filosofie přírody (Kusánský, Koperník, Bruno) a politiky (utopie, Machiavelli, Hobbes)

 • Bacon a počátky novověké filosofie; učení o idolech a jeho význam pro vědu

 • Descartes a preference myšlení more geometrico; hledání vhodné metody v 17. století

 • Komenský a teologicko-filosofické základy jeho pedagogiky (koncept pansofie; labyrinty světa i myšlení aj.)

 • Empirismus novověku a jeho význam ve vědeckém myšlení (Locke, Berkeley, Hume)

 • Kritická filosofie Kanta; jeho etika a kategorický imperativ

 • Filosofie vůle a života (Schopenhauer, Nietzsche, Bergson)

 • Fenomenologie jako filosofický směr i metoda (Husserl, Heidegger, Patočka)

 • Existencionalismus (Kierkegaard, Sartre, Camus, Jaspers, Marcel)

 • Filosofie dialogu (Buber, Lévinas) a jazyka (Wittgenstein aj.); hermeneutika (Dilthey, Gadamer)

 • Základní antropologická otázka a hledání odpovědi (analytický přístup Kanta; antropologická paradigmata v dějinách)

 • Filosofické reflexe času a pohybu (od Hérakleita k Patočkovi); kinantropologické souvislosti

 • Filosofické reflexe těla jako půdorys pro medicínské a kinantropologické kontexty (historický průřez a současné vyústění)

 • Olympijská filosofie a etika (antické základy, Coubertinovo pojetí, fundamentální zásady dnešního olympismu)


Povinná literatura:

 • Bude určena na základě konzultace a dohody se zkoušejícím.


Doporučená literatura:

 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Z něm. orig. „Einfűhrung in die Ethik“ přel. Karel Šprunk. Praha : Academia, 2001.

 • BEDNÁŘ, Miloš. Pohyb člověka na biodromu : Cesta životem z pohledu (nejen) kinatropologie. Praha : Karolinum, 2009.

 • JIRÁSEK, Ivo. Filosofická kinantropologie : setkání filosofie, těla a pohybu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005.

 • SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha : Vyšehrad, 1998, 2004, 2007, 2010.

 • STŐRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Z něm. orig. „Kleine Weltgeschichte der Philosophie“ přel. Miroslav Petříček, Petr Rezek a Karel Šprunk. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl., 2000, 2007.


Seminář k rozšiřujícímu studiu filosofie, požadovanému ke splnění požadavků rigorózní zkoušky z filosofie na UK FTVS, se pořádá nepravidelně, zpravidla čtyřikrát ročně (pátek odpoledne a sobota dopoledne) – aktuální informace viz


Psychologie sportu


 • Vývoj psychologie sportu

 • Psychické procesy ve sportu

 • Osobnost sportovce

 • Psychologie hry

 • Interakce a socializace ve sportu

 • Vůdcovství ve sportu

 • Motorické učení, ideomotorika

 • Postoje a role ve sportu

 • Psychohygiena a sport

 • Psychologická příprava sportovce


Doporučená literatura:

 • Nakonečný, M.: Základy psychologie. Academia, Praha 1998

 • Macák, I., Hošek, V.: Psychologie tělesné výchovy a sportu. SPN, Praha 1989

 • Slepička, P.: Psychologie koučování. Olympia, Praha 1988

 • Vaněk, M. a kol.: Psychologie sportu. Olympia, Praha 1984

 • Weinberg, R.S., Gould, D.: Foundations of Sport and Exercise Psychology. Human kinetics 1995Didaktika sportu


 • Systémové pojetí sportovního tréninku

 • Teoretickéa metodologické otázky struktury sportovního výkonu

 • Zátěžové podněty a problém specifické adaptace ve sportovním tréninku

 • Věkové aspekty rozvíjení specifické trénovanosti a jejich odkaz v koncepci dlouhodobého tréninku

 • Stimulace pohybových schopností

 • Didaktické možnosti uplatnění učení ve sportovním tréninku

 • Strategické a taktické schopnosti a dovednosti, jejich osvojování v tréninku a využití ve sportovních soutěžích

 • Vědecké řízení sportovního tréninku

 • Soudobé tendence přípravy vrcholových sportovců

 • Ergogenní determinance sportovní výkonnosti

 • Závodní sport jako fenomen moderní doby - filosofická a sociologická charakteristika

 • Společenský význam pohybových aktivit zdravotně (tělesně i smyslově) postižených - ve kterých oblastech a jak konkrétně se to projevuje

 • Odlišnosti v obsahu a postupech ve sportovní přípravě osob se zdravotním handicapem a zdravé populace.


Doporučená literatura:

 • Dobrý, L. , Semiginovský, B.: Sportovní hry. Výkon a trénink. 1. Vyd. Praha : Olympia, 1988. 196 s.

 • Dovalil, J. aj.: Sportovní trénink. Lexikon základních pojmů. 1. Vyd. Praha : Univerzita Karlova. Karolinum, 1992. 227 s.

 • Choutka, M.: Sportovní výkon. 1. Vyd. Praha: Olympia, 1981. 98 s.

 • Choutka, M., Dovalil, J.: Sportovní trénink. 2. Vyd. Praha: Olympia/Karolinum, 1991. 32 s. ISBN 80-7033-099-6.

 • Schnabel, B. aj.: Trainingswissenschaft: Leistung-Training- Wettkampf. 2. Vyd. Berlin: Sportverlag, 1997. 431 s. SIBN 3-328-00742-3.

 • Vaněk, M. aj.: Psychologie sportu. 1. Vyd. Praha: Olympia, 1983. 202 s.

 • Wilmore, J.H. a Costil, D.H.: Physiology of sport and exercise. 2. Vyd. Champaign: Human Kinetics, 1999. 710 s. ISBN 0-7360-0084-4.Didaktika školní tělesné výchovy


 • Klíčová období ve vývoji školní tělesné výchovy (trendy, curriculum, podmínky atd.)

 • Motorická docilita a specifikace tělesné zátěže žáků a studentů (mladší, střední a starší věk)

 • Výzkumné projekty v didaktice, metodologie (možnosti a limity didaktického výzkumu)

 • Strukturace, modely a výběr učiva do školního curricula

 • Pohybové dovednosti, klasifikace dovedností, specifikace nácviku ve školní tělesné výchově, intervenující proměnné v nácviku

 • Druhy senzomotorického učení; činitelé v učení pohybových dovedností, jejich vliv a využití ve školní tělesné výchově

 • Prožitková cvičení, podstata a aplikace

 • Učitel tělesné výchovy; schopnosti; dovednosti, vlastnosti; struktura a dynamika vyučovací činnosti učitele

 • Organizační formy ve školní tělesné výchově, efektivita

 • Limitující činitele efektivity školní tělesné výchovy;diagnostika efektivity školní tělesné výchovy.


Doporučená literatura:

 • Rychtecký, A., Fialová, L.: Didaktika školní tělesné výchovy. Praha, Karolinum 1998.

 • Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál 1996, 4. Část.

 • Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996, kapit. 2.

 • Kareš, J.: Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998m s: 65-76.Pedagogika


 • Zdroje poznání v pedagogice a pedagogice sportu, teorie a současné pojetí pedagogiky sportu

 • Sport jako socializační prostředí, cíle a úkoly pedagogiky sportu

 • Vývoj a výchova sportovce, rozvoj individuální osobnosti sportovce

 • Základy motorického učení, transfer

 • Motivace mládeže ke sportovní činnosti, fair play

 • Role a činnost trenéra, problémy interakce

 • Pedagogické otázky vedení sportovní skupiny

 • Diagnostické otázky činnosti trenéra, diagnostika sportovce

 • Komunikace trenér - sportovec, zásady taktního chování

 • Problémy ukončení sportovní dráhy


Doporučená literatura:

 • Cipro, M.: Prameny výchovy I. a II. Praha, SPN 1991

 • Pařízek, V.: Základy obecné pedagogiky. Praha, PedF UK 1996

 • Pelikán, J.: Výchova jako teoretický problém. Ostrava, Amosium servis 1995

 • Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997

 • Průcha, J.: Pedagogický výzkum: Uvedení do teorie a praxe.Praha, Karolinum 1995

 • Svoboda B.: Stručná pedagogika sportu. Praha, Karolinum 1996

 • Svoboda, B., Kocourek, J., Bartůněk, J.: Kapitoly z pedagogiky pro studující tělesné výchovy III. Praha, Univerzita Karlova 1991Ekonomie


 • Vliv vývoje státního rozpočtu ČR na fungování ekonomickýchsubjektů v oblasti TV a sportu.

 • Důsledky vývoje kursu české koruny na fungování ekonomických subjektů v oblasti TV a sportu.

 • Ekonomická integrace ČR do Evropské unie a prosperita mikroekonomických subjektů terciálního sektoru.

 • Optimální rozsah produkce ekonomických subjektů v oblasti TVa sportu v podmínkách české ekonomiky.

 • Vývoj spotřebitelského přebytku realizovaného zákazníkem přispotřebě vybraných produktů terciálního sektoru.

 • Podíl tvorby subjektů školství a sportu na hrubém domácímproduktu ČR.

 • Porovnání ekonomické situace subjektů terciální sféry ČRa Evropské unie.

 • Vliv vývoje hospodářského cyklu na mikroekonomické subjektyterciálního sektoru.

 • Vliv vývoje míry nezaměstnanosti v ČR na fungovánípodnikatelských subjektů v české ekonomice se zaměřením naoblast sportu.

 • Optimalizace volby právních forem podnikání v oblasti TVa sportu.


Doporučená literatura:

 • Kraft, J., Bednářová, P. Teorie ekonomie a její kvantifikovaná realita v české ekonomice: skripta. Liberec: Technická univerzita Liberec, 1999.

 • Kraft, J. Světová ekonomika a ekonomická integrace: skripta. Liberec: Technická univerzita Liberec, 1998.

 • Dornbusch, R., Fischer, S. Makroekonomie: skripta. Praha: Nadace Economics, SPN 1994.

 • Frank, RH. Mikroekonomie a chování. Praha: Svoboda 1995.Speciální psychologie


 • Pohybové funkce a kvalita života

 • Sebehodnocení a duševní zdraví

 • Odolnost v pojetí self efficacy

 • Pohybová aktivita a rozvoj osobnosti

 • Úloha pohybu ve zdravém životním stylu

 • Zátěž a utváření osobnosti

 • Úloha relaxace v duševní hygieně

 • Sportovní trénink a kvalita života u somatických postižení

 • Vhodnost pohybových programů u psychotiků

 • Pohyb jako salutor v léčbě neuróz

 • Behaviorální pohybové programy vhodné pro prevenci a léčbu závislých


Doporučená literatura:

 • BANDURA,A.1997: Self Efficacy. The Exercise of Control. New Zork,Freeman.

 • CSIKSZENTMIHALYI,M. (1996): O štěstí a smyslu života.Nakladatelství Lidové noviny.

 • DOSTÁLEK, C.: 1996. Hathajóga. Praha, Vydavatelství Karolinum.

 • DUŠEEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ. 1992.10. revize VHO AEeneva, Psychatrické centrum Praha

 • HÁTLOVÁ, B.(1998): Uplatnění sportovních činností v psychiatrických zařízeních. Česká kinantropologie, 1998,2.č.5.s.33 - 45.

 • HÁTLOVÁ,B.(1999): Možnosti kinezioterapie v léčbě dlouhodobě hospitalizovaných pacientů s diagnózou schizofrenního o­nemocnění. Č.S.Psychiatrie, 95,1999. No 5 pp. 325-335. ISSN 1212-0383

 • HOŠEK,V., MACHAČ,M., MACHAČOVÁ,H.(1986): Psychohygienické efekty tělesných cvičení a speciální psychologické techniky sebepřípravy sportovce. Olympia - S/9407, Praha

 • HOŠEK,V.1994. Psychologie odolnosti .UK Praha.

 • KREJČÍ, M.(1998).: Uplatnění jógy v resocializačním procesu dětí a mládeže. PF JU České Budějovice. ISBN 80-7040-311-X

 • KŘIVOHLAVÝ, J., (1994):Jak zvládat stres. Grada, Praha

 • NEŠPOR, K.(1994): Význam sportu a tělesného cvičení v prevenci škod působených návykovými látkami u dětí a mládeže. Tělesná výchova a sport u mládeže, 60, 1994, 5, s. 14- 16.

 • ROTGERS,F., a kol.(1999): Léčba drogových závislostí. Grada Publishing s.r.o.

 • VÁGNEROVÁ,M.(1999): Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál. Praha.


Obecná, vývojová, pedagogická a sociální psychologie


 • Psychologie jako věda a její význam pro profese kde dominuje jednání s lidmi.

 • Vývoj psychiky.

 • Psychické procesy.

 • Inteligence.

 • Osobnost a její poznávání.

 • Socializace.

 • Jedinec v sociální skupině.

 • Metody psychologie.

 • Psychohygiena, psychický stres, psychosomatika.

 • Hromadné chování.


Doporučená literatura:

 • Atkinsonová R.L. et al.: Psychologie. Victoria publishing, Praha, 1995

 • Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha, 1997

 • Hošek, V.: Psychologie odolnosti. Univerzita Karlova, Praha, 1994

 • Machač, M. et al.: Emoce a výkonnost. SPN Praha, 1985

 • Svoboda, B., Hošek, V.: Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. UK Praha, 1992

 • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha,1999Sociologie


 • Tělesná kultura a sport v hodnotovém systému současné populace

 • Sport jako specifický produkt kulturního vývoje

 • Perspektivy dalšího vývoje tělesné kultury a sportu

 • Funkce tělesné kultury a sportu u jednotlivých sociálních skupin a kategorií

 • Věkové hledisko jako strukturní faktor ve frekvenci pohybových aktivit

 • Pohybové aktivity jako způsob trávení volného času

 • Volný čas a proces socializace individua

 • Sport a massmédia

 • Dvojznačnost společenského uplatnění sportu

 • Handicapovanost jako specifický problém soudobé společnosti

 • Skupiny handicapovaných a jejich postavení ve společenské struktuře ČR

 • Sociální aspekty handicapovanosti a možnosti její kompenzace

 • Situace tělesně postižených na dnešním trhu práce

 • Skutečnosti pomáhající handicapovaným překonat vědomí společenské vyřazenosti

 • Uplatnění pohybové složky v systému komplexní péče o zdravotně postižené

 • Místo pohybových aktivit v životním způsobu dnešních handicapovaných

 • Děti a mládež jako cílové kategorie společenského uplatnění tělesné kultury a sportu

 • Fenomén sportovní podívané

 • Úloha sportu a tělesné výchovy vůči patogenním jevům v řadách mládeže

 • Možnosti empirického zkoumání významu sportu u jednotlivých sociálních skupin

 • Hlavní metodologické problémy v oblasti pohybových aktivit


Doporučená literatura:

 • ADORNO, T., HABERMAS, J, FRIEDEBURG, L.V. Didaktika a sociologie.

 • BAUMAN, Z. Kariéra.

 • BAUMAN, Z. Sociologie.

 • BAUMAN, Z. Vízie ludského sveta.

 • BERGER, P.L. Pozvání do sociologie.

 • BURIÁNEK, J. Sociologie.

 • DURKHEIM, E. Sociologie a filosofie.

 • FOURASTIÉ, J. 40 000 hodin.

 • HENDL, J. Kvalitativní metody

 • HIRSZOWICZOVÁ, M. Sociologické konfrontácie.

 • HOBSBAWM, E. Věk extrémů

 • KELLER, J. Úvod do sociologie

 • KELLER, J. Dvanáct omylů sociologie.

 • KELLER, J. Nedomyšlená společnost.

 • KLOSKOWSKA, A. Masová kultura.

 • LAMSER, V. Základy sociologického výzkumu

 • MILLS, C.W. Sociologická imaginace.

 • NOELLEOVÁ, E. Výzkum veřejného mínění.

 • PETRUSEK, M. Co je to sociologie?

 • REICH, R. Dílo národů.

 • RIESMAN, D. Osamělý dav.

 • SWOBODA, H. Statistika.

 • SZCZEPAŇSKI, J. Sociológia..

 • TOFFLER, A. Šok z budoucnosti.

 • WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika.

 • ZICH, F. Sociologický výzkum.


Etika


 • Dobro a zlo v dějinách filosofie

 • Kantův mravní imperativ

 • Aristotelova „Mesotes a Eudaimonia“

 • Hédonismus v etice

 • Nietzsche a resentiment v etice

 • Voluntarismus a etika

 • Charisma a etika

 • Thanatologie

 • Charitas a cupiditas

 • Asymetrická zodpovědnost

 • Legalita a legitimnost

 • Eko-, Holo-, Trans- a potřeby současné etiky


Doporučená literatura:

 • Höffding, H., Král, J.: Přehledné dějiny filosofie. Praha 1949.

 • Petříček, M.: Úvod do filosofie. Praha 1994.

 • Hogenová, A.: Etika a sport. Praha, Carolinum 1997

 • Hogenová, A.: Areté – základ olympijské filosofie. Praha 2000.Management, marketing


 • Management sportovních a tělovýchovných služeb

 • Finanční management sportovních organizací

 • Dary a sponzorování sportu

 • Management občanských sdružení v oblasti sportu

 • Změny obsahu manažerských činností sportovních organizací v návaznosti na integraci České republiky do Evropské unie

 • Organizování institucí v oblasti sportu

 • Odměňování sportovců, trenérů a funkcionářů sportu

 • Marketing nebo komercionalizace – silné a slabé stránky uplatnění marketingu ve sportu

 • Chování spotřebitele jako odezva na marketing

 • Prodej reklamy v oblasti sportu

 • Obchodovatelné produkty v oblasti sportu a strategie jejich obchodu

 • Propagační strategie vybraných sportovních produktů

 • Image ve sportu

 • Cenová politika podnikatelských subjektů v oblasti sportu

 • Kvalita a sortiment služeb poskytovaných ve sportu


Doporučená literatura:

 • Čáslavová, E., Management sportu. Praha: East West Publishing. 2000. 172s. ISBN 80-7219-010-5.

 • Koontz, H., Weihrich, H., Management. 10. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7.

 • Vodáček, L., Vodáčková, O. Management na prahu 90.let. Praha: Management Press, 1994. 257 s. ISBN 80-85603-55-1.

 • Hhannagan, J.T. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1992. 205s. ISBN 80-85943-07-7.

 • Hhoráková, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992. 365s. ISBN 80-85424-83-5.

 • Kotler, P. Marketing, management: analýza, plánování, kontrola. Praha: Victoria Publishing, 1991, 789s. ISBN 80-85605-08-2.

 • Mullin, B.J., Hardy, S., Sutton, W.A. Sportmarketing. Leeds: Human Kinetics Publishers, 1985. P.295. ISBN 3-428-07677-X.

 • Přibová, M. a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1.vydání. Praha: Grada Publishing, 1996. 248 s. ISBN 80-7169-299-9.


Poslední změna: 18. květen 2021 20:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS