Procesní kroky habilitačního řízení na UK FTVS

V případě, že má uchazeč zájem o habilitační řízení na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, podá návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty, viz níže.


Habilitační řízení je standardně vedeno v českém případně slovenském jazyce, avšak je možné jej uskutečnit i v jazyce anglickém. V takovém případě je habilitační práce, habilitační přednáška a vlastní obhajoba habilitační práce vedena v anglickém jazyce, ale další podklady je nutné připravit zčásti v českém a zčásti v anglickém jazyce dle níže uvedených instrukcí.


Požadavky na habilitační a jmenovací řízení jsou stanovené zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy a dokumenty UK (zde).


Doporučený postup pro podání návrhu na zahájení habilitačního řízení


Uchazeči doporučujeme dodržovat následující postup:


 1. Doručit na Vědecké oddělení UK FTVS emailem ( ) k posouzení vyplněný formulář (v maximálním rozsahu 2 stran), na základě kterého proděkan pro vědu doporučí či nedoporučí uchazeči pokračovat v dalších krocích vedoucích k zahájení habilitačního řízení.

 2. Připravit přílohy č. 1 – 9 a odeslat je k předběžné kontrole na email . Tento postup je efektivní vzhledem k případnému nutnému doplnění či přepracování podkladů.

   

  • Příloha č. 1: Strukturovaný životopis s datem vyhotovení a podpisem uchazeče v českém, případně i anglickém jazyce (vzor)


  • Příloha č. 2: Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče za poslední tři roky, podepsaný uchazečem, vedoucím jeho pracoviště a vedoucím studijního oddělení vlastního pracoviště s datem vyhotovení – v českém, případně i anglickém jazyce (vzor)


  • Příloha č. 3: Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u periodik, kde existuje) s datem vyhotovení a podpisem uchazeče – v českém, případně i anglickém jazyce (vzor)


  • Příloha č. 4: Citační ohlas prací uchazeče dle metodiky WoS a Scopus (eventuálně jiné) doložený kopií příslušných stránek z WoS/Scopus – v českém, případně i anglickém jazyce ( vzor)


  • Příloha č. 5: Podklady pro zhodnocení internacionalizace (zahraniční zkušenosti při výchově vědeckých pracovníků, řešení grantů a výzkumných úkolů včetně prokázání jejich výsledků) – v českém, případně i anglickém jazyce (vzor)


  • Příloha č. 6: Potvrzení o zaměstnavateli uchazeče a odborné praxi (vyhotovený zaměstnavatelem)


  • Příloha č. 7: Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání


  • Příloha č. 8: Habilitační práce – v českém, slovenském nebo anglickém jazyce předložená jako:


   • písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo

   • soubor uveřejněných vědeckých nebo inženýrských prací doplněný komentářem, nebo

   • tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky.


   Vlastní habilitační práce musí být zaslána též v elektronické podobě na uvedený mail, a to výhradně ve formátu pdf/a ve verzích 1a nebo 2u (návod na převod do uvedeného formátu).

   Vzhledem k autorským právům nelze zveřejňovat články na internetu, proto elektronická podoba habilitační práce musí být totožná s tištěnou formou, ale bez naskenovaných publikovaných článků v časopisech. Vlastní práce obsahuje pouze seznam publikovaných článků (týká se především habilitační práce formou soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem).


  • Příloha č. 9: Téma habilitační přednášky – v českém nebo anglickém jazyce (vzor)


 3. Po odsouhlasení příloh, a zapracování případných doporučení, vyplnit Formulář pro uchazeče habilitačního řízení – v českém, případně i anglickém jazyce. Údaje uvedené v jednotlivých přílohách se musí shodovat s údaji uvedenými ve formuláři. Formulář se vyplňuje ve 3. osobě a je odesílán pouze elektronicky ve formátu docx (Word).

 4. Vytvořit vlastní návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru, ve kterém žádá o habilitaci (vzor).

 5. Doručit na UK FTVS (osobně na podatelnu či Vědecké oddělení, nebo poštou) následující dokumenty podepsané žadatelem v uvedeném množství:


  návrh na zahájení habilitačního řízení  

  1 originál

  přílohy 1-5

  2 originály

  přílohy 6-7

  2 originální vyhotovení

  příloha 8

  3 výtisky

  příloha 9

  1 originál


 6. Odeslat elektronicky na email následující dokumenty v uvedených formátech:


  přílohy 1-5

  formát pdf (podepsaný scan originálu)

  příloha 8

  formát pdf/a ve verzích 1a nebo 2u (návod na převod do uvedeného formátu)

  příloha 9

  formát docx (Word)

  formulář HŘ   

  formát docx (Word)

Kroky po podání návrhu na zahájení řízení


 1. Děkan připraví návrh na ustavení habilitační komise do 1 měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na písemnou výzvu děkana návrh doplnil či odstranil jeho nedostatky. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí. Návrh předloží děkan ke schválení nejbližšímu vhodnému zasedání Vědecké rady UK FTVS.

 2. Na základě § 72 odst. 16 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách Univerzita Karlova stanovila poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením v čl. 8 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK, a to ve výši 2.000 Kč za habilitační řízení.

  Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení habilitační komise Vědeckou radou UK FTVS a je nevratný.

  Po schválení habilitační komise Vědeckou radou UK FTVS je uchazeč Vědeckým oddělením vyzván k úhradě poplatku.


  Úhrada:

  banka:

  Komerční banka

  účet:

  85332011/0100

  IBAN number:

  CZ77 0100 0000 0000 8533 2011

  Swift:

  KOMBCZPPXXX

  konstantní symbol:

  0308 (pro platbu převodem), 379 (pro platbu složenkou)

  variabilní symbol:

  120004

  specifický symbol:

  část RČ před lomítkem

 3. Po zaplacení poplatku obdrží uchazeč od Vědeckého oddělení pokyny k habilitační přednášce. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce je vždy zařazena na program nejbližšího vhodného zasedání Vědecké rady UK FTVS po získání kladného stanoviska habilitační komise.

Kroky po habilitační přednášce a obhajobě habilitačního řízení


 1. V případě schválení návrhu na jmenování docentem Vědeckou radou UK FTVS je návrh se všemi nezbytnými materiály postoupen na Rektorát Univerzity Karlovy.

 2. V případě schválení návrhu na jmenování docentem Kolegiem rektora UK je uchazeč informován o jmenování docentem a zařazen na nejbližší možný termín promoce docentů Univerzity Karlovy. Za účelem uzavření habilitačního spisu je nezbytné, aby uchazeč předal kopii jmenovacího dekretu na Vědecké oddělení.


Poslední změna: 9. září 2020 14:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS