Opatření děkana č. 3/2022

Zajištění programu Cooperatio


Zpracoval: Ing. Radim Zelenka, Ph.D.

Odpovídají: koordinátoři programu Cooperatio


Čl. 1

Úvodní ustanovení


1. Toto opatření stanoví pravidla a postupy při realizaci programu Cooperatio v rámci Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu (dále též jen „UK FTVS“ nebo „fakulta“).

2. Toto opatření je závazné pro všechny pracovníky fakulty participující v programu Cooperatio a to podle pravidel stanovených Opatřením rektora č. 18/2021 a č. 47/2021.

3. Toto opatření je v souladu s dalšími interní předpisy UK a UK FTVS, které specifikují jednotlivé personální povinnosti a další parametry programu Cooperatio.

4. Termín realizace programu je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026.

5. Na fakultě jsou realizované dva programy Cooperatio, a to: a) Vědní oblast Sport Sciences - Biomedical Rehabilitation Medicine , s hlavním koordinátorem Doc. Šťastným (dále C1), b) Vědní oblast Sport Sciences – Social, s hlavním koordinátorem Prof. Waicem (dále C2).

6. Základní nastavení pravidel a podrobností o uskutečňování programu jsou uvedeny v Dohodách o uskutečňování programu.


Čl. 2

Základní vnitřní rozdělení finančních prostředků


1. Základní rozdělení získaných finančních prostředků bude u obou vědních oblastí rozdělen následujícím poměrem:

a) 20% prostředků neinvestičních prostředků je vyhrazeno na provozní režie fakulty

b) 10% prostředků je vyhrazeno pro nástroje podporující strategické priority fakulty

c) 60% prostředků je alokováno pro mzdy pracovníků programů s tím, že 80% této částky bude využita na refundace mezd a 20% této částky bude vyčleněno na odměny

d) 10% prostředků je vyhrazeno na neinvestiční náklady řešitelů programů

2. O změně základního vnitřního rozdělení finančních prostředků rozhoduje AS UK FTVS. V případě, že nebude požadována změna výše uvedeného rozdělení, prodlužuje se procentuální rozdělení získaných finančních prostředků automaticky na další kalendářní rok.


Čl. 3

Pravidla nakládaní s finančními zdroji


1. Počáteční rozdělení finančních zdrojů mezi C1 a C2 je stanoveno v poměru 1:1.

2. Rozdělení finančních zdrojů v následujících letech bude mezi jednotlivé programy upravováno na základě plnění bodů VPČ za předešlý kalendářní rok akademických pracovníků zařazených v programu.

3. Výpočet úprav rozdělení v následujících letech bude reflektovat stávající (výchozí) rozdělení prostředků s váhou 60% zdrojů a výpočtem změnového režimu s váhou 40% přiřazené k dosaženým výsledkům v roce předcházejícím roku nového rozdělení.

4. Výpočet nového poměru rozdělení bude vypočítán podle následujícího vzorce:

pVPČC1(1-t)*0,6+pVPČC1(t)*0,4 = pVPČC1(t+1),

pVPČC2(1-t)*0,6+pVPČC2(t)*0,4 = pVPČC2(t+1)

5. Z podílu neinvestičních nákladů programu koordinátoři mohou spolufinancovat přímé náklady na nákup vědecké literatury fakultní knihovny. Věcný a finanční návrh nákupu vědecké literatury předkládá koordinátorům písemně vedoucí knihovny nejpozději do 30. 6. aktuálního kalendářního roku.

6. Čerpání plánovaných neinvestičních prostředků dle bodu 1 d) Čl. 2 musí být účetně ukončeno nejpozději do konce listopadu aktuálního roku čerpání.


Čl. 4

Procesní a administrativní zabezpečení


1. Za plnění procesní a administrativní agendy vyplývající z povinností z Dohod o uskutečňování programu odpovídá koordinátor programu nebo zástupce programu.

2. Za správnost vedení ekonomické evidence odpovídá tajemník fakulty prostřednictvím EO. Pro tyto účely eviduje účetnictví programu na samostatném nákladovém středisku.

3. Každý akademický pracovník, popř. pracovník THP spolupracující na programu Progres má své povinnosti vyplývající z plnění programu uvedeny v pracovní náplni.


Čl. 5

Přechodné ustanovení


1. Vzhledem k implementaci univerzitních předpisů souvisejících s personální politikou budou jednotlivé a konkrétní personální kroky UK FTVS realizovány na základě harmonogramu stanoveném v Opatření tajemníka č. 2/2021.


Čl. 6

Závěrečná ustanovení


1. Osoby, pro něž má být toto opatření závazné, musí být s tímto opatřením náležitě seznámeny.

2. Toto opatření bylo projednáno a schváleno AS UK FTVS dne 1. 3. 2022.

3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a zveřejněním na úřední desce UK FTVS.


V Praze dne 2. 3. 2022

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan UK FTVS


Poslední změna: 6. březen 2022 23:50 
Sdílet na: