Opatření děkana č. 8/2022

Čerpání dovolené v roce 2022 a poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy


Zpracoval: Mgr. Martin Čížek, LL.M., právník

Odpovídá: Eva Pavlišová, personální oddělení

Veronika Stanko Vondrušková, mzdová účtárna


1. Vzhledem k tomu, že dle § 218 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody, stanovuji povinnost všech zaměstnanců UK FTVS vyčerpat jejich dovolenou následovně:


2. Akademickým pracovníkům určuji čerpání dovolené zejména:


v době od 1. 7. - 17. 8. 2022

v době od 21. 12. - 31. 12.2022

s tím, že je nutné brát ohled na harmonogram aktuálního akademického roku, tedy v případě výuky ve výše uvedeném období, platí se souhlasem vedoucího pracovníka výjimka pro takto určené čerpání dovolené. Pracovník, který s ohledem na výuku ve výše uvedeném období nemůže čerpat řádnou dovolenou, bude čerpat dovolenou v nejbližším možném termínu tak, aby byla řádně zajištěna výuka a pracovník vyčerpal dovolenou nejpozději v termínu ve smyslu tohoto opatření.


3. Neakademickým zaměstnancům určuji čerpání dovolené tak, aby svůj nárok na veškerou zákonnou dovolenou vyčerpali nejpozději do 31. 12. 2022.


4. Zaměstnanci, kteří nemají vyčerpaný zůstatek dovolené z roku 2021, vyčerpají tuto dovolenou přednostně nejpozději do 30. 6. 2022.


5. Děkan UK FTVS může udělit výjimku z bodu 4. tohoto opatření zaměstnanci, který nejpozději do 31. 5. 2022 (pro případ nevyčerpané dovolené z roku 2021), podá prostřednictvím personálního oddělení žádost, která prokáže nutnost přítomnosti zaměstnance na jeho pracovišti

v důsledku plnění nezbytných úkolů zajišťujících chod pracoviště a jiné naléhavé provozní důvody zaměstnavatele. Tato žádost musí být předem schválena vedoucím pracoviště zaměstnance.


6. Zaměstnanec, jemuž skončí pracovní poměr na UK FTVS v průběhu roku 2022, je povinen vyčerpat veškerou svoji poměrnou část dovolené, která mu za rok 2022 náleží, jakož i veškerou dovolenou za předchozí rok, nejpozději do posledního dne jeho pracovního poměru.


7. Řádná dovolená bude zaměstnanci poskytnuta výhradně na základě dovolenky schválené vedoucím pracoviště zaměstnance a odevzdané před nástupem na dovolenou v mzdové účtárně. V případě, že zaměstnanec nastupuje na dovolenou na konci měsíce v období mezi 26. a 31. dnem v měsíci, je povinen odevzdat dovolenku schválenou jeho vedoucím pracoviště nejpozději 25. den v měsíci, ve kterém bylo čerpání dovolené zahájeno.


8. Pracovní volno bez náhrady mzdy může být zaměstnancům poskytnuto (s přihlédnutím k potřebám daného pracoviště) v max. výši 4 týdnů v době letních prázdnin a pouze po úplném vyčerpání řádné dovolené. K žádosti o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy vyplní zaměstnanec dovolenku (s uvedením „neplacená dovolená“).


9. Aktuální přehled čerpání dovolených zaměstnanců pracoviště a přehled o nároku na poměrnou část řádné dovolené poskytne vedoucímu daného pracoviště na požádání mzdová účtárna.


10. Mzdová účtárna průběžnou kontrolou v průběhu celého kalendářního roku zjišťuje stav čerpání dovolených u všech zaměstnanců UK FTVS a informuje vedoucí kateder a center UK FTVS tak, aby bylo zajištěno čerpání dovolených u všech zaměstnanců UK FTVS dle tohoto opatření.


11. Plán dovolených odevzdat do 20. 4. 2022 na personální oddělení.


12. Mzdová účtárna informuje nejpozději dne 3. 8. 2022 vedoucí všech pracovišť o tom, kterému jim podřízenému zaměstnanci zbývá ke dni 31. 7. 2022 vyčerpat alespoň polovina nároku na dovolenou za daný rok.


13. Každý vedoucí pracoviště, který zjistí, že jeho podřízený zaměstnanec nečerpá dovolenou v souladu s tímto opatřením, nařídí neprodleně čerpání dovolené tak, aby bylo zajištěno čerpání dovolených u všech jeho podřízených zaměstnanců dle tohoto opatření.


14. Novela zákoníku práce s účinností od 01. 01. 2021 ruší dovolené za odpracované dny. Dovolená se nově počítá i čerpá v hodinách. Délka dovolené se nemění a bude nadále dána v násobku týdnů, i když bude přepočtena na hodiny.


15. Formulář na čerpání dovolené tzv. „Dovolenka“ si zaměstnanci budou vyplňovat čerpání dovolené ve dnech.


16. Toto opatření nabývá účinnosti dnem jeho podpisu a vyvěšením na veřejné části internetových stránek (úřední desce) UK FTVS.


PDF ke stažení


V Praze dne 13. 4. 2022


doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan UK FTVSPoslední změna: 14. duben 2022 13:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: