PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

Konzultační hodiny / Office hours

Pondělí 27.1.2020 12:00 – 13:00

Pondělí 10.2.2020 10:30 – 11:30

Pondělí 17.2.2020 10:30 – 11:30

Pondělí 24.2.2020 10:30 – 11:00

Pondělí 2.3.2020 10:30 – 11:00


UPOZORNĚNÍ: Ohledně uznání splněné studijní povinnosti, zápisu Z+ZK do SISu a s veškerými dotazy se na mne obracejte výhradně v konzultačních hodinách


Profesní charakteristika

 • Odborná asistentka na Oddělení psychologie a poradkyně v Pedagogicko-psychologické poradně UK FTVS

 • Pregraduální studium Psychologie absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studium Tělesné výchovy na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2009, titul Mgr.)

 • Postgraduální doktorské studium Kinantropologie absolvovala na téže univerzitě (2014, titul Ph.D.), státní rigorózní zkoušku složila tamtéž (2015, titul PhDr.)

 • Na UK FTVS působí od roku 2009, pracuje v řadě akademických funkcí (členka Akademického senátu UK FTVS, členka Státní zkušební komise UK FTVS, členka Státní zkušební komise pro rigorózní řízení UK FTVS, členka Oborové rady Grantové agentury UK, koordinátorka Specifického vysokoškolského výzkumu)

 • V rámci celoživotního vzdělávání vede kurzy Psychologie sportu a podílí se na výuce v Trenérské škole - licence B (2. trenérská třída)

 • Je členkou České kinantropologické společnosti, Evropské federace sportovní psychologie (FEPSAC) a Evropské sítě mladých odborníků v oblasti sportu (ENYSSP)

Vzdělání

 • 2015

  Složení státní rigorózní zkoušky (titul PhDr.)

 • 2014

  Obhájení doktorské disertační práce: „Motivace ve sportu: Vztah k celkové sebeúctě a tělesnému sebevnímání“ (titul Ph.D.)

 • 2012

  Složení státní doktorské zkoušky, ukončení interního postgraduálního doktorského programu

 • 2009 – 2014

  Postgraduální doktorské studium Kinantropologie na FTVS UK, specializace Psychologická kinantropologie

 • 2003 – 2009

  Pregraduální studium Psychologie na FF UK (titul Mgr.)

 • 2003 – 2009

  Pregraduální studium Tělesné výchovy na FTVS UK (titul Mgr.)

 • 1999 – 2003

  Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové

Praxe

 • 2015 – dosud

  Odborná asistentka na Katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu FTVS UK, Oddělení psychologie

 • 2013 – dosud

  Poradkyně v Pedagogicko-psychologické poradně FTVS UK

 • 2010 – 2014

  Asistentka na Katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu FTVS UK, Oddělení psychologie

 • 2009 – 2010

  Vědecká pracovnice v Psychosociální laboratoři FTVS UK

Výzkumné zaměření

 • Vytváření měřících nástrojů (metod, testů) v psychologické diagnostice, ověření jejich psychometrických vlastností

 • Výzkum motivace ve sportu (vnitřní a vnější motivace, příp. amotivace u nesportující populace)

 • Výzkum sebeúcty, tělesného sebepojetí (sociální tělesné úzkosti) a participace na pohybových aktivitách

Nabídka okruhů témat bakalářských a diplomových prací

 • Motivace ve vybraném sportovním odvětví

 • Psychologická příprava ve vybraném sportovním odvětví

 • Tělesné sebepojetí, sociální tělesná úzkost a participace na pohybových aktivitách

 • Psychická odolnost ve vybraném sportovním odvětví

Realizované granty

 • GA UK (2012-2014): Převod diagnostického prostředku Sport motivation scale do českého prostředí - hlavní řešitelka; poskytovatel: Grantová agentura UK; přidělené finanční prostředky: 159.000,-

 • GA UK (2009-2010): Překlad a mezikulturní validizace Social physique anxiety scale - hlavní řešitelka; poskytovatel: Grantová agentura UK; přidělené finanční prostředky: 171.000,-

 • GA UK (2014-2016): Možnosti využití Edinburského dotazníku v diagnostice laterality u dětí - spoluřešitelka; poskytovatel: Grantová agentura UK; přidělené finanční prostředky: 161.000,-

 • PROGRES Q19 (2017-2021): Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II - spoluřešitelka; poskytovatel: UK; koordinátor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

 • Specifický vysokoškolský výzkum 260466 (2017-2019): Aktivní životní styl v reflexi kinantropologického výzkumu: sportovní vědy a současná společnost - koordinátorka; poskytovatel: MŠMT ČR, hlavní řešitel: prof. Ing.František Zahálka, Ph.D.

 • PRVOUK 39 (2012-2017): Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově - spoluřešitelka dílčího projektu: Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu; poskytovatel: UK; koordinátor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

 • Výzkumný záměr MSM0021620864 (2007-2013): Aktivní životní styl v biosociálním kontextu - spoluřešitelka dílčího projektu: Psychosociální aspekty životního stylu; poskytovatel: MŠMT ČR; koordinátor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

 • Specifický vysokoškolský výzkum 260116 - spoluřešitelka dílčího projektu: Psychosociální determinace pohybových režimů české populace; poskytovatel: MŠMT ČR, koordinátor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

 • Specifický vysokoškolský výzkum 267602 - spoluřešitelka dílčího projektu: Pohybová aktivita v životě jedince a společnosti; poskytovatel: MŠMT ČR, koordinátor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

 • Specifický vysokoškolský výzkum 265602 - spoluřešitelka dílčího projektu: Společenský kontext pohybových aktivit české populace; poskytovatel: MŠMT ČR, koordinátor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

 • Specifický vysokoškolský výzkum 263602 - spoluřešitelka dílčího projektu: Společenská reflexe sportu; poskytovatel: MŠMT ČR, koordinátor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

Vybrané publikace

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I., SCHEIER, L. M. (2020). Psychometric validation of Czech version of the Sport Motivation Scale. PLoS ONE 15(1): eo227277. ISSN 19326203. Impact factor: 1.95

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M., SCHEIER, L. M. (2019). Intrinsic motivation in sport measured by the Sport motivation scale in Czech university students. Československá psychologie, 63(5), 510-525. ISSN 0009-062X. Impact factor: 0.333

 • MUŽÁTKO, S., HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2019). Výsledky výročního přezkoušení vojáků 43. Výsadkového praporu v letech 2011–2015: longitudinální studie, [Results of the annual physical examination of The 43rd Airborne Battalion in 2011–2015: A longitudinal study], Česká kinantropologie, 23(1-2), 32-42. ISSN 1211-9261.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I., SCHEIER, L. M. (2017). Výhody adaptivní administrace physical self-description questionnaire: Simulační studie, [Adaptive administration of the physical self-description questionnaire: A simulation study], Česká kinantropologie, 21(1-2), 69-76. ISSN 1211-9261.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2016). Možnosti adaptivního testování tělesného sebepojetí, [Possibilities of adaptive testing of physical self-concept], Scientia movens, Praha: UK FTVS, s. 225-230. ISBN 978-80-87647-26-4. Cena České kinantropologické společnosti.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2015). Analýza meziskupinových rozdílů pomocí strukturálního modelování: možnosti využití v pedagogickém a psychologickém výzkumu, [Analysis of between-group differences using structural equation modeling: potential use in pedagogical and psychological research], Česká kinantropologie, 19(4), 15-22. ISSN 1211-9261.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2014). Psychometric properties of the Edinburgh handedness inventory in children. Československá psychologie, 58(6), 512-523. ISSN 0009-062X. Impact factor: 0.292

 • KOVÁŘOVÁ, L., KOVÁŘ, K., HARBICHOVÁ, I., PÁNEK. (2014). Analysis of the achievement motivation structure in elite endurance athletes using triathlon as an example. Paripex – Indian Journal of Research, 3(2), 253-257. ISSN 2250-1991.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2014). Možnosti strukturálního modelování při analýze rozdílů mezi skupinami, [Possibilities of the structural equation modeling in analysis of between-group differences], Scientia movens, Praha: UK FTVS, 195-199. ISBN 978-80-87647-14-1. Nejlepší příspěvek ve společensko-vědní sekci

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2013). Motivace u rekreačně a soutěžně sportujících vysokoškoláků, [Sport motivation in Czech recreational and competitive university students], Česká kinantropologie, 17(3), 66-74. ISSN 1211-9261.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2013). Hodnocení dimenzionality Edinburgh handedness inventory s využitím neparametrických modelů IRT, [Evaluating the dimensionality of the Edinburgh handedness inventory using nonparametric IRT models], Česká kinantropologie, 17(3), 35-46. ISSN 1211-9261.

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2013). Struktura dotazníku Sport motivation scale v českém prostředí, [Structure of the Sport motivation scale in Czech enviroment], Disportare 2012, České Budějovice: JU PF, 66-69. ISBN 978-80-7394-401-8.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2012). Česká verze Edinburgh handedness inventory, [Czech version of the Edinburgh handedness inventory], Československá psychologie, 56(4), 353-362. ISSN 0009-062X. Impact factor: 0.244

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2012). Víceskupinová analýza faktorové struktury Inventáře sociální tělesné úzkosti, [Multi-sample analysis of a factor structure of the Social physique anxiety scale], Studia Kinanthropologica, 13(3), 205-210. ISSN 1213-2101.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2012). Latentní struktura Annettové dotazníku rukové preference v české populaci, [Latent structure of the Annett handedness questionnaire in Czech population], Česká kinantropologie, 16(2), 79-89. ISSN 1211-9261.

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2012). Struktura Inventáře sociální tělesné úzkosti, [Structure of the Social physique anxiety scale], Scientia movens. Praha: UK FTVS, p. 241-247. ISBN 978-80-86317-92-2. Nejlepší příspěvek v sekci společenské vědy, 3. cena České kinantropologické společnosti

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2012). Motivace k účasti na pohybových aktivitách u středoškoláků a vysokoškoláků, [Sport motivation in high school and university students], Scientia movens, Praha: UK FTVS, p. 372-377. ISBN 978-80-86317-92-2.

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M., MUDRÁK, J. (2011). Sociální tělesná úzkost u sportujících vysokoškoláků, [Social physique anxiety in a sample of university students participating in physical activities], Česká kinantropologie, 15(3), 41-46. ISSN 1211-9261.

 • MUDRÁK, J., SLEPIČKA, P., HARBICHOVÁ, I., PĚKNÝ, M. (2011). Pohybová aktivita seniorů a subjektivní vnímání zdraví, [Physical activity and perceived health in seniors], Česká kinantropologie, 15(3), 117-129. ISSN 1211-9261.

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2011). Rozdíly v sociální tělesné úzkosti u sportujících vysokoškoláků, [Differences in social physique anxiety in university students participating in physical activities], Sciencia movens, Praha: UK FTVS, p. 213-218. ISBN 978-80-86317-84-7.

 • MUDRÁK, J., HARBICHOVÁ, I. (2010). Politika vítězství a její subjekty. Sport a politika. Praha: UK FTVS, p. 125-136. ISBN 978-80-86317-82-3.

 • SLEPIČKA, P., SLEPIČKOVÁ, I., HARBICHOVÁ, I., PĚKNÝ, M. (2010). Společenskopolitická dimenze úspěchu a neúspěchu ve sportu. Sport a politika. Praha: UK FTVS, p. 137-146. ISBN 978-80-86317-82-3.


Poslední změna: 17. únor 2020 11:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS