PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

Konzultační hodiny / Office hours

Pondělí / Monday 14:00 – 14:45

Středa / Wednesday 10:30 – 11:00


UPOZORNĚNÍ: V pondělí 21.10.2019 jsou konzultace zrušeny (porada katedry)


Ohledně uznání splněné studijní povinnosti, zápisu Z+ZK do SISu a s veškerými dotazy se na mne obracejte výhradně v konzultačních hodinách!


Profesní charakteristika

 • Odborná asistentka na Oddělení psychologie a poradkyně v Pedagogicko-psychologické poradně UK FTVS

 • Pregraduální studium Psychologie absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studium Tělesné výchovy na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2009, titul Mgr.)

 • Postgraduální doktorské studium Kinantropologie absolvovala na téže univerzitě (2014, titul Ph.D.), státní rigorózní zkoušku složila tamtéž (2015, titul PhDr.)

 • Na UK FTVS působí od roku 2009, pracuje v řadě akademických funkcí (členka Akademického senátu UK FTVS, členka Státní zkušební komise UK FTVS, členka Státní zkušební komise pro rigorózní řízení UK FTVS a členka Oborové rady Grantové agentury UK)

 • V rámci celoživotního vzdělávání vede kurzy Psychologie sportu a podílí se na výuce v Trenérské škole - licence B (2. trenérská třída)

 • Je členkou České kinantropologické společnosti, Evropské federace sportovní psychologie (FEPSAC) a Evropské sítě mladých odborníků v oblasti sportu (ENYSSP)

Vzdělání

 • 2015

  Složení státní rigorózní zkoušky (titul PhDr.)

 • 2014

  Obhájení doktorské disertační práce: „Motivace ve sportu: Vztah k celkové sebeúctě a tělesnému sebevnímání“ (titul Ph.D.)

 • 2012

  Složení státní doktorské zkoušky, ukončení interního postgraduálního doktorského programu

 • 2009 – 2014

  Postgraduální doktorské studium Kinantropologie na FTVS UK, specializace Psychologická kinantropologie

 • 2003 – 2009

  Pregraduální studium Psychologie na FF UK (titul Mgr.)

 • 2003 – 2009

  Pregraduální studium Tělesné výchovy na FTVS UK (titul Mgr.)

 • 1999 – 2003

  Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové

Praxe

 • 2015 – dosud

  Odborná asistentka na Katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu FTVS UK, Oddělení psychologie

 • 2013 – dosud

  Poradkyně v Pedagogicko-psychologické poradně FTVS UK

 • 2010 – 2014

  Asistentka na Katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu FTVS UK, Oddělení psychologie

 • 2009 – 2010

  Vědecká pracovnice v Psychosociální laboratoři FTVS UK

Výzkumné zaměření

 • Vytváření měřících nástrojů (metod, testů) v psychologické diagnostice, ověření jejich psychometrických vlastností

 • Výzkum motivace ve sportu (vnitřní a vnější motivace, příp. amotivace u nesportující populace)

 • Výzkum sebeúcty, tělesného sebepojetí (sociální tělesné úzkosti) a participace na pohybových aktivitách

Nabídka okruhů témat bakalářských a diplomových prací

 • Motivace ve vybraném sportovním odvětví

 • Psychologická příprava ve vybraném sportovním odvětví

 • Tělesné sebepojetí, sociální tělesná úzkost a participace na pohybových aktivitách

 • Psychická odolnost ve vybraném sportovním odvětví

Realizované granty

 • GA UK (2012-2014): Převod diagnostického prostředku Sport motivation scale do českého prostředí - hlavní řešitelka; poskytovatel: Grantová agentura UK; přidělené finanční prostředky: 159.000,-

 • GA UK (2009-2010): Překlad a mezikulturní validizace Social physique anxiety scale - hlavní řešitelka; poskytovatel: Grantová agentura UK; přidělené finanční prostředky: 171.000,-

 • GA UK (2014-2016): Možnosti využití Edinburského dotazníku v diagnostice laterality u dětí - spoluřešitelka; poskytovatel: Grantová agentura UK; přidělené finanční prostředky: 161.000,-

 • PROGRES Q19 (2017-2021): Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II - spoluřešitelka; poskytovatel: UK; koordinátor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

 • PRVOUK 39 (2012-2017): Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově - spoluřešitelka dílčího projektu: Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu; poskytovatel: UK; koordinátor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

 • Výzkumný záměr MSM0021620864 (2007-2013): Aktivní životní styl v biosociálním kontextu - spoluřešitelka dílčího projektu: Psychosociální aspekty životního stylu; poskytovatel: MŠMT ČR; koordinátor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

 • Specifický vysokoškolský výzkum 260116 - spoluřešitelka dílčího projektu: Psychosociální determinace pohybových režimů české populace; poskytovatel: MŠMT ČR, koordinátor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

 • Specifický vysokoškolský výzkum 267602 - spoluřešitelka dílčího projektu: Pohybová aktivita v životě jedince a společnosti; poskytovatel: MŠMT ČR, koordinátor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

 • Specifický vysokoškolský výzkum 265602 - spoluřešitelka dílčího projektu: Společenský kontext pohybových aktivit české populace; poskytovatel: MŠMT ČR, koordinátor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

 • Specifický vysokoškolský výzkum 263602 - spoluřešitelka dílčího projektu: Společenská reflexe sportu; poskytovatel: MŠMT ČR, koordinátor: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

Vybrané publikace

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2019). Intrinsic motivation in sport measured by the Sport motivation scale in Czech university students. Československá psychologie, 63(5), 510-525. ISSN 0009-062X. Impact factor: 0.333

 • MUŽÁTKO, S., HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2019). Výsledky výročního přezkoušení vojáků 43. Výsadkového praporu v letech 2011–2015: longitudinální studie, [Results of the annual physical examination of The 43rd Airborne Battalion in 2011–2015: A longitudinal study], Česká kinantropologie, 23(1-2), 32-42. ISSN 1211-9261.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I., SCHEIER, L. M. (2017). Výhody adaptivní administrace physical self-description questionnaire: Simulační studie, [Adaptive administration of the physical self-description questionnaire: A simulation study], Česká kinantropologie, 21(1-2), 69-76. ISSN 1211-9261.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2016). Možnosti adaptivního testování tělesného sebepojetí, [Possibilities of adaptive testing of physical self-concept], Scientia movens, Praha: UK FTVS, s. 225-230. ISBN 978-80-87647-26-4. Cena České kinantropologické společnosti.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2015). Analýza meziskupinových rozdílů pomocí strukturálního modelování: možnosti využití v pedagogickém a psychologickém výzkumu, [Analysis of between-group differences using structural equation modeling: potential use in pedagogical and psychological research], Česká kinantropologie, 19(4), 15-22. ISSN 1211-9261.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2014). Psychometric properties of the Edinburgh handedness inventory in children. Československá psychologie, 58(6), 512-523. ISSN 0009-062X. Impact factor: 0.292

 • KOVÁŘOVÁ, L., KOVÁŘ, K., HARBICHOVÁ, I., PÁNEK. (2014). Analysis of the achievement motivation structure in elite endurance athletes using triathlon as an example. Paripex – Indian Journal of Research, 3(2), 253-257. ISSN 2250-1991.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2014). Možnosti strukturálního modelování při analýze rozdílů mezi skupinami, [Possibilities of the structural equation modeling in analysis of between-group differences], Scientia movens, Praha: UK FTVS, 195-199. ISBN 978-80-87647-14-1. Nejlepší příspěvek ve společensko-vědní sekci

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2013). Motivace u rekreačně a soutěžně sportujících vysokoškoláků, [Sport motivation in Czech recreational and competitive university students], Česká kinantropologie, 17(3), 66-74. ISSN 1211-9261.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2013). Hodnocení dimenzionality Edinburgh handedness inventory s využitím neparametrických modelů IRT, [Evaluating the dimensionality of the Edinburgh handedness inventory using nonparametric IRT models], Česká kinantropologie, 17(3), 35-46. ISSN 1211-9261.

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2013). Struktura dotazníku Sport motivation scale v českém prostředí, [Structure of the Sport motivation scale in Czech enviroment], Disportare 2012, České Budějovice: JU PF, 66-69. ISBN 978-80-7394-401-8.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2012). Česká verze Edinburgh handedness inventory, [Czech version of the Edinburgh handedness inventory], Československá psychologie, 56(4), 353-362. ISSN 0009-062X. Impact factor: 0.244

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2012). Víceskupinová analýza faktorové struktury Inventáře sociální tělesné úzkosti, [Multi-sample analysis of a factor structure of the Social physique anxiety scale], Studia Kinanthropologica, 13(3), 205-210. ISSN 1213-2101.

 • KOMARC, M., HARBICHOVÁ, I. (2012). Latentní struktura Annettové dotazníku rukové preference v české populaci, [Latent structure of the Annett handedness questionnaire in Czech population], Česká kinantropologie, 16(2), 79-89. ISSN 1211-9261.

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2012). Struktura Inventáře sociální tělesné úzkosti, [Structure of the Social physique anxiety scale], Scientia movens. Praha: UK FTVS, p. 241-247. ISBN 978-80-86317-92-2. Nejlepší příspěvek v sekci společenské vědy, 3. cena České kinantropologické společnosti

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2012). Motivace k účasti na pohybových aktivitách u středoškoláků a vysokoškoláků, [Sport motivation in high school and university students], Scientia movens, Praha: UK FTVS, p. 372-377. ISBN 978-80-86317-92-2.

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M., MUDRÁK, J. (2011). Sociální tělesná úzkost u sportujících vysokoškoláků, [Social physique anxiety in a sample of university students participating in physical activities], Česká kinantropologie, 15(3), 41-46. ISSN 1211-9261.

 • MUDRÁK, J., SLEPIČKA, P., HARBICHOVÁ, I., PĚKNÝ, M. (2011). Pohybová aktivita seniorů a subjektivní vnímání zdraví, [Physical activity and perceived health in seniors], Česká kinantropologie, 15(3), 117-129. ISSN 1211-9261.

 • HARBICHOVÁ, I., KOMARC, M. (2011). Rozdíly v sociální tělesné úzkosti u sportujících vysokoškoláků, [Differences in social physique anxiety in university students participating in physical activities], Sciencia movens, Praha: UK FTVS, p. 213-218. ISBN 978-80-86317-84-7.

 • MUDRÁK, J., HARBICHOVÁ, I. (2010). Politika vítězství a její subjekty. Sport a politika. Praha: UK FTVS, p. 125-136. ISBN 978-80-86317-82-3.

 • SLEPIČKA, P., SLEPIČKOVÁ, I., HARBICHOVÁ, I., PĚKNÝ, M. (2010). Společenskopolitická dimenze úspěchu a neúspěchu ve sportu. Sport a politika. Praha: UK FTVS, p. 137-146. ISBN 978-80-86317-82-3.


Poslední změna: 14. říjen 2019 14:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS