Informace ke zpracování závěrečné práce

Závěrečná práce je jako součást závěrečné zkoušky jednou z podmínek ukončení studia Trenérské školy. Rozumí se tím ucelená odborná písemná práce, kterou student zpracovává samostatně v závěru studia. Její podoba odpovídá znalostem získaným během dvouletého studia TŠ: orientovat se v odborných problémech sportovního tréninku z pohledu specializace, ale i pohledu širšího vědního základu, zkoumat je, analyzovat výsledky a nálezy. Má prokázat, že student je schopen prostudovat příslušnou literaturu a kriticky ji zhodnotit. Na tomto základě pak navrhnout odborné řešení tématu, volit k tomu vhodnou metodologii a své výsledky i závěry formulovat, prezentovat a obhajovat. Autor tak má prokázat schopnost samostatné práce a obsahové i formální zvládnutí tématu.

Téma ZP se vybírá z nabídky jednotlivých sportů nebo si ho student navrhne po dohodě s vedoucím specializace samostatně, který stanoví vedoucího práce.Vedoucí ZP poskytuje při zpracování studentovi konzultuje a sleduje jeho postup, předává mu potřebné informace.Za včasné dokončení ZP i za zpracování odpovídá student. Předpokládá se jeho intenzivní zájem, iniciativní a tvořivý přístup.


ZP musí splňovat formální náležitosti: formát MS Word, písmo Times New Roman 12, rozsah minimálně 30 číslovaných stran, 1,5 řádkování, titulní stranu (vzor 1), citaci literatury v textu (vzor 2), přehled použité literatury (citace vzor 3), jednotná úprava obrázků (vzor 4) a tabulek (vzor 5), vazba v pevných deskách.


ZP tiskněte jednostranně (oboustranný výtisk vám bude vrácem k přepracování).


Po dokončení a schválení vedoucím práce se ZP odevzdává ve dvou vyhotoveních ve stanoveném termínu - vždy do 15.ledna nebo 15. září v příslušném roce - na studijním oddělení Trenérské školy. Obhajoba ZP je součástí závěrečné zkoušky TŠ.


Vzor 1 - Úprava desek, titulního listu, druhého vnitřního listu


Vzor 2 Příklad citace literatury v textu

  • …přesnost odpovídá chybě 5% (Holý 1999), tuto skutečnost…

  • …hodnota laktátu po cvičení dosahuje 6-7 mmol/l (Neumann a kol. 2004)…

  • …jak uvádí Dobrý (2006), v činnosti by se nemělo pokračovat, dokud…


Vzor 3 Příklad citací v přehledu použité literatury (bibliografie)

  • ALTER. M., J. Science of flexibility. Champaign : Human Kinetics, 1996.

  • ALTER, M., J. Strečink : 311 protahovacích cvičení pro 41 sportů. Praha : Grada Publishing, 1999.

  • BLAHUŠ, P. K teorii testování pohybových schopností. Praha : Universita Karlova, 1976.

  • BOUCHARD, C., MALINA, R., M., PÉRUSSE, L. Genetics of fitness and physical performance. Champaign : Human Kinetics, 1997.

  • BUKAČ, L., DOVALIL, J. Lední hokej. Trénink herní dokonalosti. Praha : Olympia, 1990.


Vzor 4 Příklad úpravy obrázků (číslování a popis dole)Obr.6 Efekt superkompenzace z hlediska frekvence zatěžování


Vzor 5 Příklad úpravy tabulek (číslování a nadpis nahoře)


Poslední změna: 7. září 2022 09:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: