Směr AZ

Odborný garant:

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.


Východiska

 • V poslední době významně vzrůstá objem volného času.

 • Podstatně klesá množství pohybu, i když genetické vybavení jedince se nemění.

 • Pohyb je základní biologickou potřebou.

 • Současný pohybový režim většiny populace již není schopen tuto potřebu uhradit.

 • Pohyb je „komplexním“ prostředkem ovlivňování člověka.

 • Pohybová intervence – cílem je náprava deficitu.

 • Pohyb ovlivňuje životní styl člověka – aktivní životní styl.


Cíle

 • Základní informace o lidském pohybu.

 • Informace o možnostech návrhu pohybových intervencí jak pro zdravé tak vybrané skupiny zdravotně oslabených a nemocných jedinců.

 • Zásady návrhu pohybových intervencí s cílem kultivace zdatnosti.

 • Informace o diagnostických metodách a jejich aplikaci.

 • Informace a praktické zkušenosti s aplikací pohybu jako prostředku v primární i sekundární prevenci.

 • Pohyb jako prostředek úpravy hmotnosti a ovlivnění kondice.


Profil absolventa „AZ“

Absolventi jsou připraveni samostatně navrhovat, realizovat a hodnotit aktivity, které využívají pohyb pro redukci negativních dopadů současného životního stylu. Základem jsou nefarmakologické metody – pohybové aktivity pro ovlivňování životního stylu a tím i sekundárně zdravotního stavu. Budou připraveni působit jako organizátoři, instruktoři a lektoři pro činnost ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, zdravotnických zařízeních, v cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech atd. Profesní kompetence získané a rozvinuté ve společensko-vědních a biomedicínských předmětech studia i v didaktice tělesné výchovy, vybraných pohybových aktivitách a cyklu průběžných i souvislých praxí umožňují jejich rozsáhlé uplatnění na trhu práce. Bakalář, je odborníkem v oborech podporujících pohybové aktivity jedince, který spolupracuje s ostatními specialisty (lékař, dietolog, fyzioterapeut, atd.) při koordinaci a provádění diagnostických, terapeutických a preventivních postupů a metod v procesu kultivace jedince za přednostního využití pohybových aktivit.


Profilující předměty AZ

Prezenční forma studia:

1. ročník TVS Bc. povinně volitelné

 • PLSM021-Úvod do studia směru APZ

2. ročník

 • PLSM028-Základy pohybového tréninku

 • PLSM066-Diagnostika pohybových dovedností

 • PLSM029-Kondiční příprava v pohybovém tréninku

3. ročník

 • PLSM017-Intervenční pohybové programy

 • PLSM029-Kondiční příprava v pohybovém tréninku

1. ročník TVS Mgr. povinně volitelné

 • PLSM058-Bioenergetika pohybových činností

 • PLSM060-Fyziologie limitní výkonnosti

2. ročník

 • PLSM056-Cvičební programy primární a sekundární prevence

 • PBML005n-Výživa a dietologie

 • PKIN192n-Etika pomáhajících profesí

 • PKIN193n-Kinantropometrie


Poslední změna: 24. leden 2018 13:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: