Prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

Profesní charakteristika

 • V pedagogické práci se zaměřuje na přednášky z makro a mikroekonomie.

 • Je vedoucím diplomových prací a členem státní závěrečné komise, členem komisí rigorózních a doktorských.

 • Ve výzkumné a publikační práci se zaměřuje na mikroekonomii a světovou ekonomiku.

Vyučované předměty

 • Makroekonomie

 • Mikroekonomie

 • Vývoj ekonomických teorií


Publikace

 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Regionální rozložení proinovačních zdrojů v České republice a jejich vazba na výkonnost. Masarykova Univerzita, ekonomicko -správní fakulta, katedra regionální ekonomie a správy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2016. S. 273 – 281. ISBN 978-80-210-8272-4.

 • KRAFT, J. Analýza změn vybraných tržních struktur ve vztahu k hospodářskému úspěchu. Engineering Economics. 1. vyd. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2016, roč. 27, č. 1. S. 32 – 38. ISSN 1392-2785.

 • KRAFT, J., aj. Regionální cenové hladiny v ČR – teorie, metodika a praxe. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-263-1.

 • KRAFT, J. a ZAJCEV, A. Developing the Competitive Environment During the Interaction of the State And Market Participants in the Conditions of the Economic Instability. Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015. 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. S. 56 – 64. ISBN 978-80-7494-225-9.

 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Relationship between the Consumption and the Capital Involvement in Central and Eastern European Countries. 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings. 1. vyd. Košice: Technical University of Košice, 2015. S. 450 – 460. ISBN 978-80-553-2015-1.

 • KRAFT, J. a KRAFTOVÁ, I. Vzájemná vazba mezi RCI, mírou urbanizace a trhem práce. XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách – sboník příspěvků.. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. S. 245 – 251. ISBN 978-80-210-7861-1.

 • KRAFT, J. Intervention into the Development of Currency Exchange Rates and Prosperity of Economy. Scientific Papers of University of Pardubice.35. vyd. Pardubice: University of Pardubice, 2015, roč. 22, č. 3. S. 79 – 88. ISSN 1211-555X.

 • KRAFT, J., KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J. a ROZKOVEC, J. Metodika stanovení regionálních spotřebních košů a cenových parit pro kalkulaci regionálních cenových hladin (regionálního cenového indexu). [metodika]. TD020047V002, Technická univerzita v Liberci. Vydáno r. 2015.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., KRAFT, J., VORÁČEK, J., BÁRTOVÁ, M. Economic context of volunteering and labour market in sport, EKONOMIKA, vol. 93, n°2, 2014. Vilnius University, Lithuania, 2014. pp. 116 – 130, ISSN 1392-1258.

 • KRAFT, J. , KOCOUREK, A. a BEDNÁŘOVÁ, P. Ekonomie I. 8. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 9788073729981.

 • KOCOUREK, A. , BEDNÁŘOVÁ, P. a KRAFT, J. Mikroekonomie II. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7372-992-9

 • KRAFT, J. a FÁREK, J. Světová ekonomika v epoše globálních změn. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-910-3.

 • KRAFT, J. , BEDNÁŘOVÁ, P. a KOCOUREK, A. Ekonomie I. 7. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 9788073729059.

 • KRAFT, J. , KOCOUREK, A. a BEDNÁŘOVÁ, P. Mikroekonomie II. 1. vyd. Praha: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-770-3.

 • KRAFT, J. , KOCOUREK, A. a BEDNÁŘOVÁ, P. Ekonomie I. 6. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-705-5.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., KRAFT, J., VORÁČEK, J. Diagnostics of Personal Work at Sport organizations in the Czech Republic. Inžineriné Ekonomika. Engineerings Economics. vol. 22, no. 5, 2011. pp. 519 – 526. ISSN 1392-2785.

 • ČÁSLAVOVÁ, E., KRAFT, J., VORÁČEK J. Segment trhu práce: personální práce a požadavky na zaměstnance v organizacích sportu na území hlavního města Prahy. Česká kinantropologie. 2010, 14, č.3. ISSN 1211-9261, s. 39–49.

Členství ve vědeckých radách

 • Technická univerzita v Liberci

 • Univerzita Hradec Králové

 • Fakulta podnikatelská VUT Brno

 • Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

 • Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

 • Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

 • IHI Zittau, TU Dresden, SRN

Členství v oborových radách doktorského studia

 • Řízení a ekonomika podniku, FEL, ČVUT v Praze

 • Ekonomika a management EF TU v Liberci - předseda

 • Ekonomika a management VUT FP Brno

 • Ekonomika a management FAME UTB ve Zlíně

 • Systémové inženýrství a informatika (společný program EF TUL, FES Univerzity Pardubice a FIM UHK)

 • Hospodářská politika a správa, obor Regionální a veřejná ekonomie FES Univerzity Pardubice

Členství v redakčních radách

 • Člen redakční rady časopisu Inžineriné Ekonomika (Litva)

 • Člen redakční rady Kreativnaja ekonomika (Rusko)


Poslední změna: 24. leden 2018 13:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS