Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Profesní charakteristika

 • Doc. RNDr. Bohumír Štědroň,CSc., je publikačně i pedagogicky činný v oblasti mezinárodního marketingu a managementu

 • Je autorem nebo spoluautorem 63 odborných článků a 23 knih a vysokoškolských učebnic, z nichž 3 vyšly v zahraničí

 • Prošel řadou manažerských funkcí v mezinárodních organizacích

 • Předseda Prognostického klubu České manažerské asociace

 • Prezident České asociace Římského klubu

Vyučované předměty

 • Manažerská ekonomika

 • Politický marketing

 • Prognostika

 • Manažerské rozhodování

 • International marketing v anglickém jazyce

Vybrané publikace

 • ŠTĚDROŇ,B.,Matějka J. a kol.: Právo a umělá inteligence.

  Nakladatelství A.Čeněk, Praha 2020,ISBN 978-80-7380-803-7

 • ŠTĚDROŇ, B 2020 . Recenzia na knihu: Stoletý maraton . In

  Politické Vedy . Vol . 23 No . 1 , 2020 . ISSN 133 5 2741 , pp 249 -251

 • Štědroň, B. a kol.: Prognostika, C.H.BECK 2019, ISBN: 978-80-7400-746-0

 • Štědroň, B.: Experiments with the Lichtman forecasting procedure in the sport segment, ©Kinanthropologica, Vol. 55, No. 1, pp. 49–59, 2019 https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_cislo&id=7403&casopis=89&zalozka=1&predkl=0

 • Štědroň,B.: "SVĚT 2035: nové scénáře",konference Smart Life 2019 - životní styl ve věku digitální transformace, 30.1.2019, časopis Sdělovací technika ve spolupráci s PwC.

 • Štědroň,B.: Média a politika v digitálním světe, recenze, časopis Politické vedy  č. 1/2019 http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2019/1-2019/, ISSN1335-2741, UMB SR

 • Štědroň,B.: Digitalizace ekonomiky, recenze,Ekonomický časopis SAV Bratislava, 2/67/2019 recenze,str.219, ISSN 0013-3035

 • Štědroň, B.,Kostrec,M.: Towards managerial politology, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, „ Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií“, Hotel BOBOTY, Vrátna dolina, SLOVENSKO 4. – 5. 10. 2018,Fakulta managementu Komenského univerzity Bratislava, ISBN 978-80-972984-1-8 ,EAN 9788097298418

 • Štědroň B.: Manažerská politologie-nová vědecká disciplína , mezinárodní konference VŠFS,2018,

  https://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2018_sbornik_pdf.pdf,str.45

 • Štědroň,B.,Šíma J., Čáslavová,E.: a kol.: Mezinárodní marketing, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2018, ISBN 978-80-7400-441-4

 • Štědroň, B.,Štědroň,J.: Towards evolutionary politology, Politické vedy 3/2018, ISSN1335-2741, UMB SR

 • Štědroň,B.: Geopolitika Ruska, recenze, Ekonomický časopis SAV,66/2018, ISSN 0013-3035

 • ŠTĚDROŇ, B., ČÁSLAVOVÁ, E.: Manažerské rozhodování v praxi, C.H.BECK, Praha 2015

 • ŠTĚDROŇ, B.:(90%), BUDIŠ, P., ŠTĚDROŇ, B.j.: Marketing a nová ekonomika,C.H.BECK, 2009 Praha;ISBN 978-80-7400-146-8

 • BUDIŠ,P.,GRAMLICH,L., STEDRON, B.:SichereelektronischeKommunikation;ISBN 978-3-934235-77-9, TechnischeUniversität Chemnitz 2009

 • BUDIŠ, P., STEDRON, B.: Elektronické komunikace, Magnet Press Slovakia; ISBN 978-80-89169-11-5, Bratislava 2008

 • STEDRON, B. (100%): Manažerské řízení a informační technologie, GRADA 2007; ISBN 978-80-247-2052-4

 • STEDRON, B.: (100%): Obchodování na Internetu a další nové trendy ICT (MMR ČR 2007 projekt CZ.04.1.03/4.2.00.1/0007)

 • STEDRON, B.A kol.: SVĚT 2050, nakladatelství Sdělovací technika, Praha 2005;ISBN 80-86645-10-X

 • ŠTĚDROŇ, Bohumír.: KünstlicheIntelligenz;ProblemlösungfürdieZukunft ZUKUNFTE (Berlin) 49/2005, ISBN 0942 0436, str.44-45

 • ŠTĚDROŇ, Bohumír.: Forecastforthe Data Protection, In:PrivacyLaw and Business3/2006. (100%) pp.8-9, http://www.privacylaws.com/pdfs/newsletters/intnews84.pdf

 • ŠTĚDROŇ, Bohumír. New Trends in Data Protection. Brno 16.05.2007 – 16.05.2007. In:POLČÁK, Radim (ed.). Law and Technology.Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 209–215.ISBN n.

 • STEDRON, B.:ForecastforArtificialIntelligence, FUTURIST (USA), March-April2004, pp.24-25,ISSN 0016-3317

 • STEDRON, B. ThepossibleScenariosofthe Data Protection, In: DatenschutzundDatensicherheit 11/2006.www.dud.de

 • STEDRON, B.:Forecastforthe Data Protection, In: PrivacyLaw and Business 3/2006.(100%) pp.8-9 http://www.privacylaws.com/pdfs/newsletters/intnews84.pdf

 • ŠTĚDROŇ, B. A kol.: Vybrané kapitoly z nové ekonomiky, WOLTERS KLUWER, Praha 2010, ISBN 978-80-7357-569-4

 • ŠTĚDROŇ, B. A kol.: Mezinárodní marketing a informační technologie. WOLTERSKLUWER, Praha 2011, ISBN 978-80-7357-690-5;

 • ŠTĚDROŇ B.; POTŮČEK M. a kol: Prognostické metody jejich aplikace. C.H.BECK, Praha 2012. ISBN 978-7179-174-4;

 • Štědroň B.(90%), Kocour V.: Technologické prognózy a telekomunikace, Praha 2014 monografie nakladatelství Sdělovací technika, IBSN: 978-80-86645—24-7

 • Štědroň B.: recenze na knihu Svítek M.: Víc než součet částí, Evaluační teorie a praxe,recenzovaný časopis UniverzityKarlovy 1/2014, ISSN 2336-114X, str.100-101

 • Štědroň B.: The pyramid scheme and thepricemoney, Mezinárodní konference FSS MU Brno, 20.11.2014 Brno

 • Štědroň B.: Prognóza vývoje Internetu, recenzovaný časopis Sdělovací technika 4/2014 , ISSN 0036-9942, str.5-6
Poslední změna: 25. květen 2020 10:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS