Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Profesní charakteristika

 • Vystudovala fyzioterapii na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

 • V letech 2004 – 2018 byla vedoucí katedry fyzioterapie UK FTVS a v letech 2010 – 2014 a 2018 – 2022 byla proděkankou pro vnější a zahraniční vztahy rovněž na této fakultě. V současné době je garantkou bakalářského a magisterského studijního oboru fyzioterapie rovněž na UK FTVS

 • Po několik volebních období zastávala pozici prezidentky profesní organizace fyzioterapeutů ČR do roku 2004, pozici vice-prezidentky Evropského regionu světové organizace fyzioterapeutů v letech 2004 – 2008 a do roku 2020 byla členkou výkonného výboru Odborné společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP a užšího výboru České ergonomické společnosti

 • Je členkou vědecké rady UK FTVS a oborové rady v oboru Kinantropologie na UK FTVS

 • Je členkou redakční rady několika odborných časopisů, je autorkou dvou monografií a více jak 100 odborných článků

 • V oblasti výzkumu se věnuje především analýze efektu fyzioterapeutických konceptů a metod

 • Na UK je školitelkou studentů postgraduálního studia v oboru kinantropologie

Výzkumné zaměření

 • V oblasti výzkumu se věnuje především analýze efektu fyzioterapeutických konceptů a metod

Vyučované předměty

 • Diplomová specializace I

 • Terapie posturálních poruch - Brügger koncept I

 • Specializovaná praxe v klinických zařízeních I

 • Specializovaná praxe v klinických zařízeních II

 • Fyzioterapeutické postupy - výběr

 • Diplomová specializace IV

 • Terapie posturálních poruch - Brügger koncept II

 • Diplomová specializace II

 • Diplomová specializace III

Nejvýznamnější publikace


 • Pavlů, D. et al. Effect of Blood Circulation in the Upper Limb after Flossing Strategy. Applied Sciences. 2021-02-11. DOI: 10.3390/app11041634 (IF 2.838)

 • Pavlů, D. et al. The Effects of Elastic Band Exercises with PNF on Shooting Speed and Accuracy in Ball Hockey Players during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021-10-29 . DOI: 10.3390/ijerph182111391 (IF 4.614)

 • Martínek, M.; Pánek, D.; Nováková, T.; Pavlu, D. Analysis of Intracerebral Activity during Reflex Locomotion Stimulation According to Vojta’s Principle. Appl. Sci. 2022, 12, 2225. https://doi.org/10.3390/app12042225 (IF 2.67)

 • Lonek, J., Pavlů, D. Obtíže pohybového systému u hráčů na dechové nástroje. Rehabil FyzLék 2022, 29(2):75-81. doi: 10.48095/ccrhfl202275

 • Máca, O., Vymyslický, P., Pavlů, D. Ovlivnění rozsahu pohybu dolní čelisti do deprese s využitím fyzioterapeutických technik u pacientů s myogenní temporomandibulární poruchou – literární rešerše. Rehabil Fyz Lék 2022, 29(2):69-74. doi: 10.48095/ccrhfl202269

 • Sageshima, H.; Pavlů, D. *; Dvořáčková, D.; Pánek, D. Onset Timing of Hyoid Muscles Activation during Cervical Flexion Is Position-Dependent: An EMG Study. Life 2022, 12, 949.  https://doi.org/10.3390/life12070949 (IF 3.81)

 • Novotová,K.,  Pavlů, D. *, Dvořáčková, D., Arnal-Gómez, A., Espí-López, G.V. Influence of walking as a physiological training to improve respiratory parameters in the elderly population. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022; 19(13):7995. https://doi.org/10.3390/ijerph19137995  (IF 4.614)

 • Jandova, T.; Narici, M.V.; Steffl, M.; Bondi, D.; D’Amico, M.; Pavlu, D.; Verratti, V.; Fulle, S.; Pietrangelo, T. Muscle Hypertrophy and Architectural Changes in Response to Eight-Week Neuromuscular Electrical Stimulation Training in Healthy Older People. Life 2020, 10, 184. doi: 10.3390/life10090184 (IF 3:81)

 • Hoidekrová, K., Pětioký, J., Rogalewicz, V., Pavlů, D. Possibilities of using distance therapy and telerehabilitation in occupational therapy in patients after acquired brain injury – pilot study | Možnosti využití distanční terapie a telerehabilitace v ergoterapii u pacientů po získaném poškození mozku – pilotní studie. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi, 2021, 28(1), pp. 25–31

 • Ragulová, M., Pavlů, D., Pánek, D. Poranění lca – příklady cvičení, vhodné k prevenci poranění lca. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi, 2020, 27(3), pp. 175–185

 • Kvapilová, B., Hoidekrová, K., Angerová, Y., Pavlů, D. Porovnání časové náročnosti, cenové dostupnosti a reliability testů jemné motoriky pro pacienty po cévní mozkové příhodě z pohledu ergoterapie. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi, 2019, 26(3), pp. 131–138

 • Polák, A., Pánek, D., Pavlů, D. První zkušenosti s virtuální realitou v terapii míšních lézí. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi, 2017, 24(2), pp. 116–122

 • Pavlů, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I - Koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2003, 2010. ISBN 8072043129

 • Pavlů, D. Übungen mit dem Sanctband. Stuttgart: Thieme, 2016

 • Pavlů, D. Cvičení se Sanctbandem. Olomouc: Poznání, 2014.

 • Pavlů, D. Sanctband : la li dai zhi zu li xun lian. Xinbei, 2016.

 • Pánek, D., Kovářová, L., Pavlů, D. Elektroencefalografické koreláty výkonností motivace a únavy. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2014, 21 (2), 87-92

 • Pavlů, D. Brügger concept. In Řasová, K., Neurorehabilitation of people with impaired mobility - therapeutic intervention. Prague: 3rd Medical Faculty, Charles University, 2017: 194-201.

 • Holubářová, J., Pavlů, D. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 3.vyd Praha: Karolinum, 2017


Poslední změna: 15. listopad 2022 18:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: