PhDr. Tereza Nováková, PhD.

Konzultační hodiny

Profesní charakteristika

 • Studovala fyzioterapii na UK FTVS, kde dosáhla titulu bakalář (1995) a magistr (1998). Po vykonání státní rigorózní zkoušky dosáhla v roce 2002 doktorátu (PhDr.) a ve stejném roce obhájila disertační práci v oboru kinantropologie (PhD.)

 • V letech 1998-2002 spolupracovala jako fyzioterapeut (stáž v rámci postgraduálního studia) na rehabilitaci dětské neurologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze a na částečný úvazek ve fyzioterapeutické ambulanci se specializací na dětskou rehabilitaci až do současnosti

 • Od roku 1999 do 2003 byla koordinátorkou paralelního studijního programu fyzioterapie pro zahraniční studenty a od roku 2000 působí na katedře fyzioterapie UK FTVS jako odborná asistentka, od roku 2018 jako vedoucí katedry

 • Je členkou České kineziologické společnosti a České asociace dětských Bobath terapeutů

 • Dlouhodobě spolupracuje s Aliancí dětského plavání


Výzkumné zaměření

 • Kineziologické souvislosti v RL dle Vojty

 • Posturální stabilita

 • Sportovní a pohybové aktivity specifických skupin populace se zaměřením na dětskou a výkonnostně sportující

 • Telerehabilitace

Vyučované předměty

 • Fyzioterapeutické postupy v klinických oborech

 • Vývojová kineziologie

 • Komplexní péče o děti s neurologickým postižením

 • Kineziologické vztahy v rámci reflexní lokomoce dle prof. Vojty

 • Praxe v klinických zařízeních

 • Speciální kineziologie

 • Management ve zdravotnictví

 • Diferenciální diagnostika ve fyzioterapii

Nejvýznamnější publikace

 • MARTÍNEK M., PÁNEK D., NOVÁKOVÁ T., PAVLŮ D. (2022) Analysis of Intracerebral Activity during Reflex Locomotion Stimulation According to Vojta’s Principle. Appl. Sci., 12, 2225. https://doi.org/10.3390/app12042225

 • NOVÁKOVÁ, T., TUFANO, J. & VESELÁKOVÁ, A. (2021) 12 Months of Balance Training Decreases Ankle-Joint Injury Frequency in Young Girl Basketball Players. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 61(2) 214-227. https://doi.org/10.2478/afepuc-2021-0018

 • PRUNEROVÁ, A., NOVÁKOVÁ, T., KUPKA, K. & RECKZIEGELOVÁ, P. (2021) Adherence pacientů k fyzioterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 28(2) 89-95.

 • PYŠKOVÁ, B., NOVÁKOVÁ, T., BAČÁKOVÁ, R. & VILÍMEK, M. (2021). Electromyographic Analysis of Exercises on a Gymnastic Horse and a Walking Horse: A Pilot Study. Applied Sciences, 11(23), 11352. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/app112311352

 • BABICKÝ, L., NOVÁKOVÁ, T., VÁVRA, J. & SATRAPOVÁ, L. (2020) Current physical activity and sports history of children 11 to 19 years old at high schools in Prague. AUC Kinanthropologica, 56(2), 36–53. https://karolinum.cz/data/clanek/8643/Kinan_56_2_0098.pdf

 • NOVÁKOVÁ T., ČERNÁ M. & VÁVRA J. (2020) Výskyt insuficience fixace lopatek a plochonoží v kontextu screeningu posturálních poruch v mladším školním věku. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 27(4), 191-200.

 • NOVÁKOVÁ, T. & ČECHOVSKÁ, I. (2019). The Ontogenetic Development Prerequisites of Physical Activities in the Aquatic Environment in Early Childhood. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 59(1), 13-20. https://doi.org/10.2478/afepuc-2019-0002

 • HASSMANNOVÁ, K., PAVLŮ, D. & NOVÁKOVÁ T. (2019) Most common injuries of the musculoskeletal system among children of elementary school age who engage in gymnastic sports (aerobics, artistic or rhythmic gymnastics) at an elite level. AUC Kinanthropologica. 55(1), 10-20. https://karolinum.cz/data/clanek/6802/Kinana_55_1_0010.pdf

 • NOVOTNÁ I., NOVÁKOVÁ T. & PAVLŮ D. (2019) Poruchy polykání u pacientů s diagnózou Huntingtonovy nemoci - možnosti léčebně rehabilitační intervence. Rehabilitácia, 56(1), 62-72.

 • HASSMANNOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, T., SATRAPOVÁ, L. & PAVLŮ, D. (2018) Nedostatky ve fyzioterapeutické péči v souvislosti se zraněními pohybového aparátu u dětí školního věku, které se věnují vrcholově gymnastickým sportům (gymnastickému aerobiku, sportovní nebo moderní gymnastice). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 25(4), 165-170.

 • PÁNEK, D., NOVÁKOVÁ, T., BRUNOVSKÝ, M., KOŠŤÁLOVÁ, J. & PAVLŮ, D. (2018) Vliv aktivního pohybu a pasivního sledování stejného pohybu na elektrickou mozkovou aktivitu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 25(4), 152-157.

 • MARTÍNEK M., PÁNEK D., NOVÁKOVÁ T. & PAVLŮ D. (2018) Změny elektrické mozkové aktivity v průběhu stimulace hrudní spoušťové zóny dle konceptu Vojtova principu. Rehabilitácia, 55(3), 184-194.

 • NOVÁKOVÁ, T., HIRŠOVÁ, P., LOPOT, F., PAVLŮ, D. & LORENCOVÁ, K. (2017) Screening pohybového systému školních dětí (7 až 12 let) v Praze. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 24(4), 234-242.

 • NOVÁKOVÁ, T., ČECHOVSKÁ, I., PATHYOVÁ, M. & OBYTOVÁ P. (2015) Předpoklady primární plavecké gramotnosti v raném věku. Praha: Karolinum, 2015, 199 s. ISBN 978-80-246-2859-2.

 • NOVÁKOVÁ, T. & BUNOVÁ, B. (2013) Poruchy polykání v dětském věku – mezioborová spolupráce fyzioterapeuta s klinickým logopedem (1. část – diagnostika). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 20(1), 11-16.

 • NOVÁKOVÁ, T. & BUNOVÁ, B. (2013) Poruchy polykání v dětském věku – mezioborová spolupráce fyzioterapeuta s klinickým logopedem (2. část – terapie). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 20(2), 90-94.

 • ČECHOVSKÁ, I. & NOVÁKOVÁ, T. (2013) Pohybové učení ve vodním prostředí v raném věku. Česká kinantropologie, 17(4), 13-23.

 • SATRAPOVÁ, L. & NOVÁKOVÁ, T. (2012) Hypermobilita ve sportu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 19(4), 199-202.

 • NOVÁKOVÁ T. & ČECHOVSKÁ I. (2012) Ontogenetické předpoklady pro konstituování plavecké gramotnosti. Česká kinantropologie, 16(3), 32-38.

 • NOVÁKOVÁ, T., HOJKOVÁ, K. & SATRAPOVÁ, L. (2011) Centrální koordinační porucha - diagnóza nejen pro kojenecký věk. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 18(4), 193-196.


Poslední změna: 30. listopad 2022 17:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: