PhDr. Daniela Stackeová, PhD.

Profesní charakteristika

 • Narozena 28.1.1972 ve Svitavách. 1991-97: FTVS UK v Praze, obor fyzioterapie, mgr. specializace somatopsychoterapie, diplomová práce na téma Skupinová psychoterapie mentální anorexie v dětském věku a v dospívání. Trenérská škola FTVS UK v Praze, specializace kulturistika (1. trenérská třída) - závěrečná práce na téma Kulturistika v těhotenství. 1997-2000 postgraduální doktorské studium v oboru kinantropologie na FTVS UK v Praze, katedra PPD, školitel prof. PhDr. V. Hošek, DrSc., zakončeno 6.3.2002, udělen titul Ph.D. Téma disertační práce (zároveň uznána jako práce rigorózní): Vliv posilovacích cvičení na psychický stav – možnosti cíleného ovlivnění. Září 2002 složena rigorózní zkouška a udělen titul PhDr. Vědecko - pedagogická aktivita realizována v oblasti psychologie sportu a fyzioterapie se zaměřením na psychologii fitness a psychosomatické vztahy v oblasti svalového aparátu.

Výzkumné zaměření

 • Psychologie fitness

 • Psychosomatika

 • Psychologická účinnost pohybové aktivity

 • Tělové schéma a možnosti jeho ovlivnění pohybovou aktivitou

Vyučované předměty

 • Psychologie (1.r. fyzioterapie),

 • Psychosomatika (4.r. fyzioterapie)

 • Regenerace a rekondice I. a II. (1.+ 2.r. fyzioterapie)

 • Fitness (2.r. TVS, MNG, VT, US)

 • Somatopsychoterapie (4.+5.r. fyzioterapie),

 • Tělové schéma a možnosti jeho ovlivnění ve fyzioterapii (4.+5.r. fyzioterapie)

 • Klinická psychologie

Nejvýznamnější publikace

 • STACKEOVÁ, D. Psychologická účinnost posilovacích cvičení. In: HOŠEK, V., TILINGER, P. (eds.) Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých : sborník výzkumných záměrů společenskovědní sekce FTVS UK. Praha : FTVS UK, 1999. s. 146-153. ISBN 80-86317-03-x.

 • STACKEOVÁ, D. Vliv fitness tréninku na aktuální psychický stav. In: SVOZIL, Z. (ed.) Kinantropologie 2000 : sborník z celostátní studentské vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie - Olomouc: 2000. Olomouc : FTK UP, 2000. s. 117-119. ISBN 80-244-0070-7.

 • STACKEOVÁ, D. Psychologické aspekty fitness. In: TILINGER, P., RYCHTECKÝ, A, and PERIČ, T. (eds.). Sport v ČR na začátku nového tisíciletí : sborník příspěvků národní konference – Praha: 2001. díl 2. Praha : FTVS UK, 2001. s. 176-180. ISBN 80-86 317-12-9.

 • STACKEOVÁ, D., MINAŘÍKOVÁ, D. Body Image and Physical Activity. In: PAPAIANNOU, A., GOUDAS, M. and THEODORAKIS, Y. (eds.). In the Dawn of New Millenium : Proceedings Vol 3rd of 10th World Congress of Sport Psychology – Skiathos: 2001. Hellas : Christodoulidi Publications, 2001. S. 91-93. ISBN 960 7577337, 960 7577302.

 • STACKEOVÁ, D. Psychologická účinnost posilovacích cvičení. In: BELEJ, M., JUNGER, J. (eds.) Studia art et sport (Telesná výchova a šport. Prešov : Fakulta humanitných a prírodních vied Prešovskej univerzity, 2002. str. 147-154. ISBN 80-8068-105-8.

 • STACKEOVÁ, D. Vývoj fitness v České republice po r. 1989. In: HOŠEK, V., JANSA, P. (eds.) Sport a kvalita života : sborník z Celofakultního semináře společenskonskovědní sekce FTVS UK. Praha : FTVS UK, 2002. str. 41-47. ISBN 80-86317-21-8.

 • STACKEOVÁ, D. Koncepce posilovacích cvičení ve fitness centrech z pohledu fyzioterapie: psychosomatické aspekty. In: Rehabilitace a fyzikální lékařství. 1,2003,10. Str. 22-24. ISSN 1211-2658.

 • STACKEOVÁ, D. Fitness - trendy a perspektivy. In VINDUŠKOVÁ, J., CHRUDIMSKÝ, J. (eds.) Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka (sborník z Vědecké konference sportovní sekce FTVS UK v Praze konané v Praze 20. 11. 2003). Praha : FTVS UK, 2003. ISBN 80-86317-28-5.

 • STACKEOVÁ, D. Fitness : metodika cvičení ve fitness centrech (učební texty UK). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0840-5.

 • STACKEOVÁ, D. Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu, studiní obor fyzioterapie, navazující mgr. studium, část C – psychologie (rec. prof. PhDr. A. Rychtecký, DrSc.). Praha : FTVS UK, 2004.

 • STACKEOVÁ, D. Cvičení ve fitness centrech v prevenci a terapii bolestí zad. In: Sport a kvalita života (sborník z mezinárodní vědecké konference konané 11. a 12.11.2004 FspS MU v Brně). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3541-2. str. 81.

 • STACKEOVÁ, D. Psychologické aspekty cvičení ve fitness centrech. In SUCHOMEL, A., VOLF, M. (eds.) Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference „Tělesná výchova a sport 2004, Liberec – Euroregion Nisa konané ve dnech 24.-25.6.2004 v Liberci“. Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita, 2004. ISBN 80-7083-901-5. str.314-321.

 • STACKEOVÁ, D. Cvičení ve fitness centrech v prevenci a terapii bolestí zad. In: Rehabilitace a fyzikální lékařství. 3,2005,12. Str. 138-141. ISSN 1211-2658.

 • STACKEOVÁ, D. Psychosomatika ve fyzioterapii. In: Psych@Som, III.roč., 2005, č.5, str. 151-158 . ISSN 1214-6102.

 • STACKEOVÁ, D. Pohybová aktivita v životě mužů a žen. In: HELLER, D., PROCHÁZKOVÁ, J., SOBOTKOVÁ, I. (eds.). Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc : Universita Palackého v Olomouci, 2005. str. 42. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica, Psychologica 35 - suppl. [Plné texty na CD-ROM]. ISBN 80-244-1059-1.

 • STACKEOVÁ, D. Psychologie fitness – návrh koncepce oboru. In: Novotný, J. (ed.) Sport a kvalita života (sborník z mezinárodní vědecké konference konané 10. a 11.11.2005 FspS MU v Brně). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2005. [Plné texty na CD-ROM]. ISBN 80-210-3863-2. str. 137

 • seriál FITNESS v čas. TVSM od r. 2003

Grantové aktivity

 • Psychologické aspekty cvičení ve fitness centrech: motivace, krátkodobé a dlouhodobé psychologické benefity, v současné době řešitelka grantového projektu GA ČR č. 406/05/P037

 • Psychický vliv kondičního silového tréninku, (spoluřešitel, řešitel: prof.PhDr.V.Hošek,DrSc.), číslo projektu: 1386/1999, Fond rozvoje VŠ MŠMT ČR (tématický okruh G3)

 • Možnosti ovlivnění aktuálního psychického stavu v rámci kondičních programů-IGA FTVS UK 1999, spoluřešitel výzkumného záměru 002 „Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých“ vedeného prof.PhDr. V.Hoškem, DrSc. s projektem „Psychologická účinnost posilovacích cvičení“.


Poslední změna: 24. leden 2018 12:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: