Mgr. Jiřina Holubářová

Profesní charakteristika

  • V roce 1946 složila maturitní zkoušku na Reálném gymnáziu v Praze. Tentýž rok byla přijata na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor anglický jazyk a na Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při UK (dnešní Fakulta tělesné výchovy a sportu). Vysokoškolské studium zakončila státními zkouškami a získala titul magistr.

  • Obor fyzioterapie absolvovala v postgraduálním školení, pořádaném Ministerstvem zdravotnictví pro absolventy Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, a později složením externí maturitní zkoušky na SZŠ v Praze.

  • V roce 1951 se podílela na založení Rehabilitačního centra Krajského ústavu národního zdraví v Praze. Zde pracovala nejprve jako metodolog a později jako samostatný odborný pracovník – specialista.

  • V roce 1963 se účastnila školení v PNF dle Kabata, který v Praze uspořádala paní Ljuba Briskerová ze Spojených států pro vybrané rehabilitační pracovníky a lékaře. Získané znalosti a dlouholeté praktické zkušenosti předávala v postgraduální výuce nejprve v rámci krajů, později v rámci školících akcí vedených NCO NZO v Brně.

  • V roce 1991 byla konkurzním řízením přijata na místo odborného asistenta na katedru fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Zde vede výuku českých a zahraničních studentů v oboru manuální terapie a PNF dle Kabata.

  • Byla dlouholetou žákyní prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc. a doc. MUDr. Františka Véleho, CSc.

  • Je členkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně a členkou Správní rady nadačního fondu pro myoskeletální medicínu.

Vyučované předměty

  • Přístupy v manuální medicíně

  • PNF a analýza pohybu

  • Aplikované techniky – PNF


Poslední změna: 24. leden 2018 12:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: